Xu hướng chuyển sang chuyên môn hoá

Do thay đổi công nghệ, thị trường việc làm công nghệ đang đổi từ đa ngành sang chuyên ngành. Theo báo cáo công nghiệp, người đa ngành trong những người tốt nghiệp khoa học máy tính sẽ làm quãng 10% tới 20% ít hơn người tốt nghiệp có chuyên môn nào đó. Ngày nay một chuyên viên trong một khu vực đặc thù có giá trị cao với các công ti vì điều đó có nghĩa là ít đào tạo thêm. Một quan chức điều hành công ti giải thích: “Chúng tôi có thể thuê những người tốt nghiệp trong khoa học máy tính và đào tạo họ trong tính toán mây hay an ninh máy tính, nhưng điều đó có nghĩa là mất nhiều tháng hay thậm chí cả năm đào tạo thêm, điều rất tốn kém cho chúng tôi. Nhưng nếu chúng tôi thuê được người tốt nghiệp trong khoa học máy tính người đã học vào môn học trong tính toán mây, hay an ninh máy tính và có thể làm việc như chuyên viên mức vào nghề trong các khu vực này thì chúng tôi có thể tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc. Đó là lí do tại sao chúng tôi sẽ sẵn lòng đề nghị 10% tới 20% thêm.” Đáp ứng lại nhu cầu công nghiệp, các đại học ở Mĩ đã bao gồm các môn chuyên môn hoá vào bằng việc đề nghị cấp bằng trong đa dạng các khu vực chuyên môn hay thêm các môn phụ vào chương trình hiện thời.

Là sinh viên trong khoa học máy tính hay kĩ nghệ phần mềm, bạn có thể chuyên môn hoá trong một khu vực bên trong lĩnh vực học tập của bạn. Nhiều chương trình bây giờ có các môn chuyên môn hoá mà bạn có thể học ở một khu vực đặc thù. Nếu bạn tốt nghiệp là một người đa ngành, bạn có thể làm việc như người kiểm thử, người lập trình hay người phát triển phần mềm nhưng nếu bạn muốn có cơ hội tốt hơn để thăng tiến, bạn có thể cần chuyên môn hoá vào trong di động, tính toán mây, an ninh, hay Big data vì các khu vực này đang mở ra nhiều cơ hội hơn.

Chẳng hạn thương mại điện tử truyền thống điển hình, nơi mọi người truy nhập thông tin trên websites, xem sản phẩm, làm quyết định và mua sắm bằng việc dùng máy tính cá nhân của họ. Tiến bộ công nghệ đã làm thay đổi máy tính cá nhân thành máy tính bảng và điện thoại thông minh cho nên các website thương mại điện tử trực tuyến này phải chuyển sang màn hình nhỏ hơn để đáp ứng nhu cầu mới. Ngày nay thương mại điện tử di động là lĩnh vực “Nóng” và con số việc làm cho người phát triển di động trong công nghiệp thương mại điện tử đang đạt tới nhu cầu cao. Thương mại điện tử điển hình và cách chương trình phát triển web đang đào tạo là về công nghệ PC nhưng bây giờ họ phải đào tạo về IOS và Android. Nếu bạn có kĩ năng trong Cold Fusion hay Perl thì bạn sẽ cần chuyển sang PHP và Ruby. Kĩ năng khác mà bạn có thể cần hội tụ vào là Tối ưu động cơ tìm Search Engine Optimization (SEO) Đây là khu vực tăng trưởng khác nơi bạn học để ảnh hưởng tới kết quả của động cơ tìm.

Vì an ninh máy tính là mối quan ngại chính với nhiều cuộc tấn công cyber. Nhiều công ti cần các chuyên viên an ninh máy tính để phòng ngừa các hacker khỏi đánh cắp thông tin hay cài phần mềm hại làm phá vỡ kinh doanh của họ. Sinh viên có thể học môn nhập môn an ninh máy tính để biết về những điều cơ sở như phòng ngừa, kiểm soát truy nhập và kiểu virus, phần mềm hại và các cuộc tấn công nhưng để là chuyên viên bạn sẽ cần nhiều hơn. Bạn phải học cách phân tích hệ thông thông tin và thiết lập các cách đo việc sửa đổi dữ liệu không có thẩm quyền hay mất mát dữ liệu. Thiết lập tường lửa, VPN, bộ định tuyến, các công nghệ quét IDS và tiến hành các cuộc kiểm định an ninh v.v.

Big data là phương pháp phức tạp để thu thập, phân tích và xử lí dữ liệu, nói chung theo khối lượng lớn, nhanh hơn và tốt hơn để cung cấp thông tin có giá trị cho công ti. Lĩnh vực Khoa học dữ liệu và phân tích yêu cầu bằng chuyên sâu thường là bằng thạc sĩ. Nếu bạn muốn tiếp tục giáo dục của bạn trong bằng cấp chuyên sâu thì đây là lĩnh vực đúng để chọn.

 

—English version—

 

Trends toward specialization

Due to technology changes, the technology job market is changing from generalists into specialists. According to the industry report, a generalist in computer science graduate would make about 10% to 20% less than a graduate with certain specialties. Today a specialist in a particular area is highly valuable to companies because it means less additional trainings. A company executive explained: “We can hire graduates in computer science and train them in cloud computing or computer security, but that means several months or even year of additional trainings which is very costly to us. But if we hire graduates in computer science who already took several courses in cloud computing, or computer security and can work as entry-level specialist in these areas then we can save both time and money. That is why we would be willing to offer 10% to 20% more.” In response to industry demand, universities in the U.S. have embraced specialization by offering degrees in a variety of specialized areas or add additional courses to current programs.

As students in computer science or software engineering, you may want to specialize in an area within your field of study. Many programs now have specialized courses that you can take on a particular area. If you graduate as a generalist, you may work as tester, programmer or software developer but if you want better opportunities for advancement, you may want to specialize in mobility, cloud computing, security, or Big data since these areas are opening up more opportunities.

For example traditional e-commerce where people access information on websites, look at products, make decisions and buy using their own personal computer. Technological advancements have changed the personal computer to tablets and smartphones so these online e-commerce websites must switch to smaller screens to meet new demand. Today mobility e-commerce is a “Hot” field and the number of mobile developer jobs in the e-commerce industry is reaching high demand. Typical e-commerce and web development programs are training on PC technology but now they must train about IOS and Android. If you have skills in Cold Fusion or Perl then you will need to switch to PHP and Ruby. Another skill that you may want to focusing on is Search Engine Optimization (SEO) this is another growing area where you learn to affect search engine results.

Since computer security is a major concern with more cyber-attacks. More companies need computer security specialists to prevent hackers from stealing information or install malwares that disrupt their business. Students can take an introduction to computer security to learn about the basics such as prevention, control access and the types of virus, malwares and attacks but to be a specialist you will need more. You must learn how to analyze information systems and set up measurements against unauthorized data modification or loss. Set up firewall, VPN, routers, IDS scanning technologies and conduct security audit etc.

Big data is sophisticated methods of collecting, analyzing and processing data, generally in huge amounts faster and better to provide valuable information to company. The field of Data Science and analytics required advanced degree usually a Master degree. If you like to continue your education into an advance degree then this is the right field to select.