Kinh nghiệm làm việc

Theo một khảo cứu đại học, phần lớn các công ti đều coi kinh nghiệm có liên quan là điều hàng đầu khi họ tìm thuê sinh viên mới tốt nghiệp. Một người quản lí nói: “Người mới tốt nghiệp cần ba hay bốn tháng đào tạo để có năng suất; nhưng nếu bạn có thể tìm được người tốt nghiệp với kinh nghiệm có liên quan nào đó thì chỉ mất vài tuần hay một tháng, ít đào tạo hơn nghĩa là tiết kiệm hơn cho công ti.” Người quản lí khác nói: “Sinh viên đã làm việc thường trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn, và họ quen với người khác tốt hơn là ai đó chưa bao giờ rời khỏi nhà bố mẹ họ. Trưởng thành và trách nhiệm là rất quan trọng trong môi trường làm việc và chúng tôi coi chúng là các yếu tố mong muốn trong thuê người.” Sinh viên đi làm có ưu thế khác bởi vì công ti thường trả lương cho họ cao hơn người tốt nghiệp không có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm, nhiều người có thể tiến nhanh hơn tới các vị trí tốt hơn.

Nếu bạn chưa bao giờ làm việc, xem xét một số hoạt động trong trường như kinh nghiệm làm việc để cho bạn có thể thêm vào bản lí lịch của mình. Bạn đã bao giờ tổ chức một sự kiện nhà trường như lễ hội mùa xuân? Diễn đàn sinh viên? Đó là kinh nghiệm. Bạn có thể viết: “Đã tổ chức sự kiện với 3,000 sinh viên tham gia. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, hậu cần, tổ chức sinh viên tình nguyện, mời diễn giả, lên ngân sách v.v.”  Nếu bạn đã làm việc cho một dự án của lớp mà có liên quan trực tiếp tới lĩnh vực của bạn, bạn nên đưa nó vào bản lí lịch của bạn như : “Quản lí dự án Capstone gồm sáu sinh viên, lập kế hoạch dự án và giao diện với người dùng để thu thập yêu cầu, phân tích rủi ro, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ v.v.” Thỉnh thoảng, tạo ra một tờ báo hay website nhà trường cũng là một kinh nghiệm làm việc tốt. Khi xin việc làm, bạn có thể đưa “công việc môn học liên quan” vào bản lí lịch của bạn. Đừng liệt kê mọi lớp, chỉ lựa “các lớp liên quan” mà có liên quan tới việc làm bạn đang xin. Nếu bạn xin việc làm như người phát triển phần mềm, liệt kê ra một số môn lập trình chuyên sâu. Nếu bạn xin việc kiểm thử, liệt kê một số môn lập trình và kiểm thử. Nếu bạn dành thời gian làm công việc tự nguyện như hỗ trợ hoạt động trẻ mồ côi, các sự kiện từ thiện, hay giúp các nạn nhân thảm hoạ tự nhiên, đó cũng là kinh nghiệm đấy. Phần lớn các công ti coi công việc tự nguyện như kinh nghiệm có liên quan về lãnh đạo hay như có tính cách tích cực.

 

—-English version—-

 

Working experience

According to a university study, most companies consider relevant experience is the top thing they look for in hiring new graduates. A manager said: “New graduates need three or four months training to be productive but if you can find graduates with some relevant experiences than it only takes few weeks or a month, less training means more savings to company.” Another manager said: “Students who have worked are usually more mature, more responsible, and they get along well with others than someone who never leave their parents’ home. Maturity and responsibilities are very important in work environment and we consider them as desirable factors in hiring.” Working students have other advantages because company usually pays them higher salary than inexperienced graduates. With experiences, many can advance faster to better positions.

If you have never worked, consider some activities in school as working experience so you can add to your resume. Have you ever organize a school event such as spring festival? Students Forum? That is experience. You may write: “Having organized event with 3,000 students participates. Responsibilities include planning, logistics, organize student volunteers, invite speakers, budgeting etc.”  If you worked on a class project that directly relates to your field, you should include it on your résumé such as : “Manage a Capstone project of six students, plan project and interface with users to gather requirements, analyze risks, assign tasks to team members..Etc.” Sometimes, creating a school newspapers or website is an also good working experience. When apply for job, you may want to include some “Relevant Coursework” on your résumé. Do not list all classes, select only “Relevant Classes” that relate to the job that you apply. If you apply a software developer job, list some advanced programming course. If you apply testing job, list some programming and testing courses. If you spent time to do volunteer works such as support orphanage activities, charity events, or help victims of a natural disaster. That is experience too. Most companies count volunteer work as relevant experience of a leadership or an active personality.