Di trú và công nghệ thông tin

Theo một khảo cứu của chính phủ Mĩ, việc ban visa đặc biệt cho công nhân có kĩ năng đã hấp dẫn số lượng rất lớn các đương đơn. Dữ liệu mới nhất được Sở di trú Mĩ đưa ra chỉ ra rằng từ đầu tháng 4/2012, sở đã nhận được trên 32,000 đơn; nhiều người với các bằng cấp chuyên sâu.

Khảo cứu này thấy rằng số lớn nhất là người Ấn Độ và người Trung Quốc với bằng cấp về công nghệ thông tin (CNTT), tiếp đó là người Filipinos và Đông Âu. Lí do chính là các công ti Mĩ đang thuê người nhưng không thể tìm được đủ công nhân trong khu vực đặc thù như ứng dụng di động và an ninh CNTT. Nhu cầu cao dẫn tới lương cao hơn khi công nhân có thể làm được trên $120,000 đô la một năm. Điều này lôi kéo nhiều công nhân CNTT từ khắp trên thế giới tới Mĩ. Bên cạnh CNTT, khu vực tiếp mà hấp dẫn công nhân toàn cầu là y học, công nghệ sinh học, kĩ nghệ, và toán học cao cấp.

Về tổng thể, công nghiệp CNTT vẫn còn là “hấp dẫn lớn nhất”, vì các công ti Mĩ đang thuê công nhân từ Ấn Độ và Trung Quốc theo số lượng lớn và đưa họ vào Mĩ. Một đại diện công ti phần mềm nói với phóng viên: “Nếu họ có bằng cấp CNTT, chúng tôi cần họ, và chúng tôi sẽ đem họ vào làm việc ở đây.” Mặc cho phản đối từ một số công nhân thất nghiệp, khảo cứu của chính phủ đã xác nhận rằng nhiều người trong số các nhà chuyên nghiệp di dân này sẽ phát triển những phát kiến mới, tạo ra nhiều doanh nghiệp hơn, và cung cấp nhiều tăng trưởng về việc làm cho kinh tế Mĩ, và đó là lí do tại sao chính phủ đang thay đổi luật di trú để đem nhiều người có kĩ năng vào.

 

—-English version—-

 

Immigration and Information Technology

According to a U.S government study, special visa grant for skilled workers has attracted a very large number of applicants. The latest data released by U.S. Immigration Services shows that since the beginning of April 2012, the department has received over 32,000 applications; many from people with advanced degrees.

The studies found the largest number were Indian and Chinese with Information Technology (IT) degree, followed by Filipinos and Eastern European. The main reason is U.S companies are hiring but could not find enough workers in particular area such as in mobile applications and IT security. The high demand leads to higher wages when workers can make over $120,000 dollars a year. This draw many IT workers from all over the world to the U.S. Beside IT, the next areas that attract global workers are medicine, biotechnology, engineering, and advanced mathematics.

Overall, the IT industry is still “the greatest attraction,” as U.S. companies are hiring workers from India and China in greater numbers and bring them to the U.S. A software company representative said to reporters: “If they have IT degree, we want them, and we will bring them to work here.” Despite protests from some unemployed workers, government studies have confirmed that many of these immigrant professionals will develop new innovations, create more businesses, and provide a lot of job growth to the U.S economy, and that is why the government is changing the immigration laws to bring more skilled people in.