Tại sao học công nghệ?

Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao thầy nghĩ công nghệ là quan trọng và không phải là cái gì đó khác? Dường như là thầy đang quảng cáo lĩnh vực thầy đang dạy và khuyến khích sinh viên học nó. Đó có phải là lời khuyên tốt không?”

 

Đáp: Ngày nay công nghệ đang ngày càng trở thành dẫn lái then chốt của kinh tế toàn cầu. Bạn kết nối với Internet rồi bạn có thể nói chuyện với bất kì ai trên thế giới bằng việc dùng Skype. Bạn liên hệ với bạn bè của bạn và chia sẻ mọi thứ qua Facebook. Bạn chụp ảnh dùng máy ảnh iPhone rồi tải chúng lên Flickr nơi bạn bè của bạn có thể tải xuống và chia sẻ. Bạn đi du lịch tới nước ngoài nhưng không nói tiếng nước họ cho nên bạn dùng iPhone mang cùng bạn, bạn có thể nói trong tiếng Anh, gõ vào ứng dụng dịch và nó sẽ dịch điều bạn nói sang tiếng Tây Ban Nha, hay tiếng Trung Quốc, hay tiếng Nhật Bản hay các ngôn ngữ khác mà bạn chọn. Bạn có thể tới trường trực tuyến, nghe bài giảng và gửi bài tập về nhà cho giáo sư qua emails. Bạn có thể mua gần như mọi thứ trực tuyến dù đó là bài hát, quyển sách, quần gin, ti vi, hay thậm chí ô tô. Tất cả những thứ này, cái làm thay đổi cuộc sống của bạn, đều tới từ công nghệ và đó là lí do tại sao nó là quan trọng.

Nếu bạn vẫn không tin công nghệ là quan trọng và có thể tác động lên xã hội thì bạn có thể nhìn vào ô tô tự lái, cái đã sẵn có trên thị trường. Bạn vào trong ô tô, bảo nó nơi bạn muốn đi, phần mềm nhận dạng tiếng nói sẽ kích hoạt ô tô và nó sẽ lái bạn tới đó. Bạn có thể đọc cuốn sách; xem ti vi trong xe mà không lo lắng vì xe được thiết kế để lái trong giao thông dựa trên các cảm biến đặc biệt của nó. Đây không phải là hư cấu khoa học mà đã là thực tại. Tháng trước, California là bang thứ ba ở Mĩ, sau Florida và Nevada, cho phép ô tô tự lái và một trong những người đầu tiên đi làm trong xe này là Sergey Brin, người sáng lập Google.

Nếu bạn vẫn không tin công nghệ là quan trọng và có thể tác động lên xã hội, bạn có thể tới thăm một số cơ xưởng mới ở Mĩ, Anh và ngay cả ở Trung Quốc, bạn có thể thấy một nửa người làm việc ở đó … thực tế là robots. Chúng nâng vật tư nặng; xây dựng sản phẩm, đóng gói sản phẩm vào xe tải để vận chuyển v.v. “Người thực” làm việc ở đó ngồi đằng sau máy tính để giám sát những robots này, cho chúng các chỉ lệnh về làm gì và đảm bảo rằng chúng (robots) không phạm sai lầm. Ngày nay 35% công việc chế tạo được thực hiện bằng máy tự động và robots; con số này được mong đợi tăng lên tới 50% vào năm 2020 và 85% vào năm 2030. Điều gì sẽ xảy ra cho công nhân lao động thủ công chế tạo? Hoặc họ học công nghệ và quản lí robots hoặc họ sẽ trở thành công nhân thất nghiệp.

Công nghệ có thể giúp hỗ trợ nhiều thứ cho con người. Nó cũng làm ra tiền cho các công ti phát triển chúng. Nó tạo ra nhiều việc làm được trả lương cao cho những người có kĩ năng công nghệ – các nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà công nghệ, các kĩ sư, các nhà toán học (STEM). Ngày nay 80% những người giầu nhất trên thế giới đều tới từ công nghiệp công nghệ hay đầu tư vào công nghiệp này. Ngày nay phần lớn các việc làm được trả lương cao là trong lĩnh vực công nghệ (lĩnh vực STEM). Ngày nay chúng ta mới bắt đầu thấy tác động của công nghệ, nhưng có nhiều điều nữa sẽ tới và nó đang tới nhanh. Nếu bạn không học STEM, bạn có thể bị bỏ lại sau. Công nghệ là con sóng lớn, hoặc bạn cưỡi lên nó hoặc nó sẽ nhấn chìm bạn. Đó là chọn lựa của bạn.

 

—-English version—-

 

Why study technology?

A student asked me: “Why do you think technology is important and not something else? It seems that you are promoting a field that you are teaching and encourage students to study it. Is it a good advice?

Answer: Today technology is increasingly become the key driver of the global economy. You connect to the Internet then you can talk to anybody in the world using Skype. You contact your friends and share everything via Facebook. You take pictures using iPhone camera then upload them to Flickr where your friends can download and share. You travel to foreign countries but do not speak their language so you take your iPhone with you, you can say in English, tap into translation application and it will translate what you said into Spanish, or Chinese, or Japanese or other languages that you choose. You can go to school online, listen to lectures and send homeworks to professors by emails. You can buy almost everything online whether it is a song, a book, jeans, a TV, or even a car. All of these things that change your life come from technology and that is why it is important.

If you still do not believe technology is important and can impact society than you may want to look at self-driving cars that are already available in the market. You get into the car, tell it where you want to go, the voice recognizing software will activate the car and it will drive you there. You can read a book; watch a TV in the car without worry because the car is designed to drive in traffic based on its special sensors. This is not a science fiction but already a reality. Last month, California is the third state in the U.S, after Florida and Nevada, allows self-driving car and one of the first people who go to work in this car is Sergey Brin, the founder of Google.

If you still do not believe technology is important and can impact society, you can visit some new factories in the U.S. UK and even China then you may find half of people who work there are … actually robots. They lift heavy materials; build products, packed them into trucks to ship etc. The “real people” who work there sit behind computers to monitor these robots, give them instructions on what to do and make sure that they (robots) do not make mistakes. Today 35% of manufacturing works are done by automation and robots; the number is expected to increase to 50% by 2020 and 85% by 2030. What will happen to manufacturing labor workers? Either they learn technology and manage robots or they will become unemployed workers.

Technology can help support many things for people. It also makes money for companies that develop them. It creates many high paying jobs for people with technology skills – the entrepreneurs, the scientists, the technologists, the engineers, the mathematicians (STEM). Today 80% of the richest people in the world came from technology industry or invest in this industry. Today most of the highest paying jobs are in the technology fields (STEM field). Today we are just beginning to see the impact of technology, but there are more to come and it is coming fast. If you do not study STEM, you may be left behind. Technology is a big wave, either you ride it or it will drown you. It is your choice.