Tương lai của công việc

Khi thế giới đang thay đổi và được dẫn lái bởi công nghệ, mọi nước, mọi doanh nghiệp đều phải thay đổi. Trong năm mươi năm qua, công nghệ đã dẫn lái nhiều thay đổi trên khắp thế giới, nhưng với tăng tốc của phát kiến công nghệ, thay đổi của ngày nay đang xảy ra nhanh hơn nhiều và nhiều công ti và đất nước đang bị tác động. Một nhà phân tích Wall Street chủ trương qui tắc mới cho mọi doanh nghiệp: “Ngày nay, mọi công ti, mọi doanh nghiệp đều phải biến đổi bản thân mình thành công ti công nghệ, điều đó có nghĩa là mọi thứ, mọi qui trình, đều phải áp dụng công nghệ, để làm cực đại hiệu quả và tính cạnh tranh. Để làm điều đó, mọi công ti đều cần có lực lượng lao động có kĩ năng kĩ thuật giỏi. Hoặc họ đào tạo lại công nhân hiện thời của họ về việc dùng công nghệ hay THUÊ những người mới tốt nghiệp đại học có các kĩ năng kĩ thuật và SA THẢI những công nhân có kĩ năng lỗi thời. Không có lực lượng lao động có kĩ năng cao, không công ti nào có thể sống sót được trong môi trường cạnh tranh toàn cầu này.”

Trong nhiều năm, các công ti trong mọi ngành công nghiệp ở Mĩ và Tây Âu đã chấp nhận công nghệ để tăng trưởng nhanh và mở rộng sang các thị trường khác nơi các công ti địa phương “chậm thay đổi” đã bị loại bỏ dần. Chẳng hạn, khi Amazon mở rộng kinh doanh trực tuyến của họ sang nhiều nước, hàng nghìn các cửa hàng vật lí lớn và nhỏ bị đóng cửa hay nộp đơn xin phá sản. Một nhà kinh tế Trung Quốc viết: “Đợt sóng đầu tiên của việc bành trướng doanh nghiệp là thị trường đồ ăn nhanh, khi McDonald, KFC, PizzaHut, và Starbuck, v.. chuyển tới đây, hàng trăm nghìn nhà hàng phải đóng cửa. Chúng tôi biết từ điều đó và chuẩn bị cho đợt sóng tiếp. Khi Google, Facebook, và Amazon lập kế hoạch chuyển tới đây, chúng tôi đã thiết lập Baidu, Alibaba, Tencent v.v. cho nên chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh.” Khi cạnh tranh “tăng nhiệt” trong mọi thị trường trên khắp thế giới, nhiều người lãnh đạo công ti bắt đầu nhận ra sự kiện là không có lực lượng lao động có kĩ năng kĩ thuật, họ không thể cạnh tranh được cho nên họ bắt đầu chấp nhận công nghệ để biến đổi doanh nghiệp của họ thành công ti hội tụ vào công nghệ.

Là học sinh, và biết sự kiện này, bạn phải làm gì? Câu trả lời hiển nhiên là bạn cần phát triển các kĩ năng mà thị trường việc làm của bạn cần. Bạn cần đọc nhiều hơn và biết nhiều hơn để mở rộng tri thức của bạn ra bên ngoài điều bạn thấy trong khu vực địa phương của bạn và hiểu xu hướng toàn cầu. Bạn cần biết mọi kĩ năng có nhu cầu cao mà bạn có thể học để dần dần, bạn có thể nói cho công ti: “Tôi có những kĩ năng mà các ông cần và tôi sẵn làm làm việc.”

Điều quan trọng với bạn để làm BÂY GIỜ là được chuẩn bị cho cơ hội này. Điều đó có nghĩa là bạn phải hội tụ vào phát triển các kĩ năng có nhu cầu cao. Nhưng cho dù có việc làm tốt, bạn sẽ cần liên tục học nhiều hơn vì mọi thứ bạn học hôm nay đều có “ngày tháng hết hạn.” Vì công nghệ tiếp tục tăng tốc,  nhiều thứ sẽ thay đổi và tác động lên việc làm của bạn. Nếu bạn muốn giữ việc làm của bạn, bạn cần duy trì cập nhật. Khi tự động hoá và robots đang được dùng rộng rãi, chúng sẽ tiếp quản hầu hết công việc lao động, khi trí tuệ nhân tạo được áp dụng, nó sẽ thay đổi bản chất công việc văn phòng cho nên phần lớn việc làm tương lai sẽ yêu cầu những kĩ năng đặc biệt và bạn cần tiếp tục học để duy trì vị trí của bạn trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này.

Vấn đề là thái độ của đa số công nhân. Một khi họ có việc làm, họ dừng học. Nhiều người bận rộn với những chuyện tầm thường và không chú ý tới điều xảy ra bên ngoài môi trường làm việc của họ. Nhiều người không có thói quen đọc tốt cho nên họ không theo được điều đang xảy ra và không biết công nghệ nào đang trở nên lỗi thời. Về phía công ti, nhiều người chủ và người quản lí doanh nghiệp đang cảm thấy sự cạnh tranh từ khắp thế giới. Công ti địa phương của họ không còn được an ninh vì thị trường đã thay đổi và các công ti toàn cầu đang chuyển tới và cạnh tranh với họ. Họ cần thực hiện các công nghệ mới nhất như Trí tuệ nhân tạo và Học máy để làm tăng hiệu quả và năng suất, nhưng họ không biết cách làm cho nên họ phải phụ thuộc vào công nhân kĩ thuật của họ để đạt tới mục đích của họ. Nếu công nhân kĩ thuật của họ không có kĩ năng được cần, họ sẽ phải tìm những tài năng này từ đâu đó khác. Đây là cơ hội cho những người học cả đời và nếu họ có những kĩ năng này, họ có giá trị. Khi công ti quyết chí tìm người có những kĩ năng này, họ có thể thương lượng để có lương tốt hơn hay đãi ngộ cao.

Một số công nhân bảo tôi rằng khi công nghệ mới được cần tới, họ vẫn có thể học về nó. Điều họ không hiểu là khi công ti phải đi thuê công nhân mới có kĩ năng họ cần, công ti thường loại bỏ những công nhân có kĩ năng lỗi thời trước hết,  để tạo ra chỗ cho công nhân mới. Nếu bạn chờ đợi tới lúc đó, thì quá chậm rồi. Vấn đề KHÔNG phải là về học cái gì đó khi bạn cần mà là chuẩn bị và học cái mới TRƯỚC KHI chúng được cần. Đó là lí do tại sao, mọi công nhân đều cần liên tục học vì công ti của bạn cần bạn được cập nhật, và bạn cũng cần giữ cho kĩ năng của bạn được cập nhật.

Nếu bạn là ai đó mới tốt nghiệp và đã có việc làm, bạn cần liên tục đọc nhiều hơn và giữ tâm trí mở với mọi thay đổi đang xảy ra quanh bạn. Đừng phí thời gian vào những thứ tầm thường mà liên tục học những thứ mới và là người học cả đời, đó là cách DUY NHẤT đảm bảo rằng bạn sẽ có nghề nghiệp tốt và kéo dài cả đời trong thời đại cách mạng công nghiệp thứ tư này.

 

—English version—

 

The future of work

As the world is changing and driven by technology, every country, every business must change as well. For the past fifty years, technology had driven many changes all over the world, but with the acceleration of technological innovation, today’s changes are happening much faster and more companies and countries are being impacted. A Wall Street analyst advocates the new rule for all businesses: “Today, every company, every business has to transform itself into a technology company, that means everything, every process, must apply technology, to maximize efficiency and competitiveness. To do that, every company needs to have a strong technically skilled workforce. Either they retrain their current workers on using technology or HIRING new college graduates with technical skills and FIRING workers whose skills are obsolete. Without a highly-skilled workforce, no company can survive in this globally competitive environment.”

For many years, companies across all industries in the U.S. and Western Europe have adopted technology to grow fast and expand to other markets where “slow-to-change” local companies are being eliminated. For example, when Amazon expanded their online business to several countries, thousands of large and small physical stores shut down or filed for bankruptcy. A Chinese economist wrote: “The first wave of business expanding was the fast-food market, when McDonald, KFC, PizzaHut, and Starbuck, etc. moved here, hundred thousands of restaurants had to close. We learned from that and prepare for the next wave. When Google, Facebook, and Amazon are planning to move here, we already established Baidu, Alibaba, Tencent etc. so we are readied to compete.” As competition “heat up” in every market all over the world, many company leaders begin to realize the fact that without a technical skilled workforce, they cannot compete so they begin to adopt technology to transform their business into a technology-focus company.

As students, and knowing this fact, what should you do? The obvious answer is you need to develop skills that your job market needs. You need to read more and learn more to expand your knowledge beyond what you see in your local area to understand the global trends. You need to know all the high-demand skills that you can learn so by graduation, you can tell the company: “I have the skills that you need and I am readied to work .”

The important thing for you to do NOW is to be prepared for the opportunity. That means you have to focus on developing the high-demand skills. But even having a good job, you will need to continue to learn more because everything you learn today has an “expiration date.” As technology continues to accelerate,  many things will change and impact your job. If you want to keep your job, you need to stay up-to-date. As automation and robots are being widely used, they will take over most labor works, as artificial intelligence is being applied, it will change the nature of office works so most future jobs will require specific skills and you need to continue to learn in order to maintain your position in this technology-driven world.

The problem is the attitude of a majority of workers. Once they get a job, they stop learning. Many are busy with trivial matters and do not pay attention to what happens outside of their working environment. Many do not have a good reading habit so they do not follow what is happening and which technology is becoming obsolete. On the company side, many businesses owners and managers are feeling the competition from all over the world. Their local company is no longer secured as the market has changed and global companies are moving in and compete with them. They need to implement the latest technology such as Artificial Intelligence and Machine Learning to increase efficiency and productivity, but they do not know how so they have to depend on their technical workers to achieve their goals. If their technical workers do not have the needed skills, they will have to find these talents from somewhere else. This is an opportunity for lifelong learners and if they have the skills, they are valuable. When the company is desperately looking for people with these skills, they can negotiate a better salary or high-compensation.

Some workers told me that when new technology is needed, they can still learn about it. What they do not understand is when a company have to hire new workers with the skills that they need, they often get rid of workers with obsoleted skills first,  to make room for new workers. If you wait until then, it is too late. The issue is NOT about learning something when you need but to prepare and learn new things BEFORE they are needed. That is why, all workers need to continually learn new skills because your company needs you to be up-to-date, and you also need to keep your skills up-to-date.

If you are someone who graduates and already has a job, you need to continue to read more and keep an open mind to all the changes that are happening around you. Do not waste time on trivial things but continue to learn new things and be a lifelong learner, that is the ONLY way to ensure that you will have a good career that lasts a lifetime in this fourth industrial revolution era.