Nhận vào các trường của Mĩ

Tôi nhận được một bức thư từ một người bố châu Á có viết: “Con tôi là một học sinh giỏi nhưng nó không có điểm hoàn hảo khi so sánh với các học sinh khác đang xin vào các trường hàng đầu của Mĩ. Nó xếp hạng cao trong lớp nhưng để vào các trường hàng đầu của Mĩ, nó sẽ phải cạnh tranh với các sinh viên hàng đầu với điểm kiểm tra cao hơn và có lí lịch ấn tượng để có được hỗ trợ tài chính. Chúng tôi thực sự muốn cho nó vào các trường hàng đầu và cần lời khuyên của thầy. Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Phần lớn các bậc phụ huynh châu Á đều muốn cho con cái họ vào các trường hàng đầu của Mĩ và có giáo dục tốt nhất có thể. Sự kiện là việc nhận vào của các trường hàng đầu là rất có tính cạnh tranh và họ chỉ lựa các sinh viên được chuẩn bị tốt người có thể giải quyết được sức ép mạnh để cạnh tranh. Tuy nhiên, có nhiều trường rất tốt ở Mĩ và bạn cần làm nghiên cứu để tìm ra trường phù hợp cho con bạn. (Có vài hệ thống xếp hạng đại học nhưng phổ biến nhất là U.S News & World Report on Universities and Colleges: http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-science-schools?int=37e059 )

Phần lớn các trường hàng đầu đều có tính chọn lọc, chỉ các sinh viên với điểm cao nhất mới vào được; ngay cả khi họ vào rồi, họ sẽ phải cạnh tranh với những người khác cũng rất giỏi để có được điểm tốt hơn. Tuy nhiên nếu con bạn vào các trường rất tốt mà có số xếp hạng 10 tới 25 trong U.S News & World Report, con bạn có thể học tốt hơn nhiều vì phần lớn các sinh viên sẽ ở cùng mức như con bạn, do đó ít sức ép hơn nhiều.

Tôi hiểu rằng các trường hàng đầu như Harvard, Princeton, Yale, MIT, Carnegie Mellon, và Stanford nằm ở vị trí cao đối với châu Á nhưng điều đó không có nghĩa là những trường này là tốt hơn các trường được xếp hạng mức độ dưới họ. Việc xếp hạng thường thay đổi mọi năm cho nên trong số 10 trường đầu hay 20 trường đầu, hệ thống giáo dục là tương tự tới mức độ nào đó. Lời khuyên của tôi là xin vào cả 10 trường hàng đầu và 25 đại học hàng đầu để có được cơ hội tốt hơn để được vào. Nhiều phụ huynh châu Á không biết mấy về hệ thống trường Mĩ cho nên họ thường tính tới tới các trường nổi tiếng thay vì tiến hành nghiên cứu thấu đáo về các trường khớp tốt hơn cho con cái họ. Liên quan tới hỗ trợ tài chính, có hiểu nhầm lớn trong các sinh viên chân Á rằng họ có thể có được hỗ trợ tài chính trong các trường Mĩ. Mặc dầu có học bổng tài chính ở các trường hàng đầu nhưng phần lớn là cho sinh viên ở mức tiến sĩ và chỉ rất ít cho bằng cử nhân hay thạc sĩ. Ý niệm về vào trường Mĩ và được trả tiền là hiểu sai, khi xin vào các trường này, con bạn cần phải linh hoạt bởi vì nếu cháu cứ khăng khăng phải có được hỗ trợ tài chính, và trường không có ngân quĩ, cháu sẽ bị bác bỏ. Tất nhiên, có nhiều trường ma và trường vì lợi nhuận cung cấp học bổng nhưng bạn phải cẩn thận vì nhiều trường không được công nhận và bằng cấp của họ là vô giá trị. Vì bạn muốn con bạn vào trường hàng đầu, bạn có thể tránh các kiểu trường này.

Con bạn cần xin vào ít nhất 10 tới 20 trường thay vì 3 hay 5 vì cạnh tranh là dữ dội. Ngay cả khi cháu được vào, bạn có thể vẫn phải trả tiền cho giáo dục của cháu nhưng khi bạn nhìn vào thu hồi theo đầu tư cho giáo dục tốt, nó vẫn rất tốt. Tuỳ theo điều cháu học, nếu bằng cấp của cháu là trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) cháu có thể có được việc làm tốt với lương rất tốt. Phần lớn sinh viên của tôi đều hoàn được tiền đầu tư cho giáo dục của họ trong không đầy hai hay ba năm.

 

—English version—

 

Admission to U.S schools

I received a letter from an Asian father who wrote: “My son is a good student but he does not have a perfect score as compare with other students who are applying to top U.S. schools. He ranks high in his class but to get to top U.S schools, he will have to compete with top students with higher test scores and impressive CVs to get financial aids. We really want to send him to top schools and need your advice. Please help.”

 

Answer: Most Asian parents want to have their children go to top U.S. schools and have the best education possible. The fact is top schools’ admission is very competitive and they only select well-prepared students who can handle strong pressure to compete. However, there are many very good schools in the U.S. and you need to do research to find the school that is suitable for your son. (There are several university ranking systems but the most popular is U.S News & World Report on Universities and Colleges:http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-science-schools?int=37e059 )

Most top schools are selective, only students with the highest scores would get in; even they are in, they will have to compete with others who are very good to get better grades. However if your son go to very good schools that ranked number 10 to 25 in the U.S News & World report, he may do much better as most students will be at the same level as his, therefore it is much less pressure.

I understand that top universities such as Harvard, Princeton, Yale, MIT, Carnegie Mellon, and Stanford held very high regard in Asia but it does not means these schools are better than schools that ranked few notches below them. The ranking often changes every year so among the top 10 or top 20, the education systems are similar to some degrees. My advice is to apply to both top 10 and top 25 universities for better chance of getting in. Many Asian parents do not know much about U.S schools system so they often refer to well-known schools instead of conducting thorough research for the schools that better fit for their children. Regarding financial aids, there is a big misconception among many Asian students that they can get financial support in U.S Schools. Although there are financial scholarships in top schools but most are for students in the PhD level and only very few for Master or Bachelor’s degree. The notion of go to U.S schools and get paid for is misleading, when apply to these schools, your son needs to be flexible because if he insists of getting financial aids, and the school does not have funding, he will get rejected. Of course, there are many bogus and for profit schools that offer scholarships but you also have to be careful as many are not accredited and their degree is worthless. Since you want your son to go to top schools, you may avoid these types of school.

Your son needs to apply to at least 10 to 20 schools instead of 3 or 5 as the competition is fierce. Even he gets in, you may still have to pay for his education but when you are looking at the return of investment of a good education it is still very good. Depending on what he studies, If his degree is in Science, Technology, Engineering and Math (STEM) he could get good job with very good salary. Most of my students pay off their education investment in less than two to three years.