Trận chiến mới trong tính toán mây

Ngày nay “Tính toán mây” là “nóng” vì ngày càng nhiều công ti đang chuyển vào mây. Về căn bản, tính toán mây là quan niệm mới nơi người dùng có thể làm mọi công việc CNTT qua Internet. Họ không cần sở hữu phần cứng, phần mềm tính toán vì mọi thứ sẽ được công ti tính toán mây cung cấp. Trong quan niệm này, người dùng không còn cần tri thức, tri thức chuyên gia, hay kiểm soát trên kết cấu nền công nghệ nữa, mà chỉ dùng nó. Tính toán mây đại diện cho kinh doanh mới nơi phần lớn công nghệ thông tin (CNTT) được nhà cung cấp cung cấp cho khách hàng. Khách hàng không sở hữu kết cấu nền vật lí; do đó không phải chi nhiều tiền vào trang thiết bị tính toán mà thuê nó từ nhà cung cấp tính toán mây. Khách hàng chỉ trả tiền cho tài nguyên nào họ dùng. 

Tất nhiên, đây là cú “choáng” lớn cho công nghiệp phần mềm Ấn Độ, nước đã chi phối ngành công nghiệp này trong hai mươi năm qua. Nó đã tăng trưởng nhanh chóng, bắt đầu từ $100 triệu đô la thu nhập kiếm được một cách tập thể trong năm 1990 lên tới $100 tỉ đô la thu nhập năm 2012. Kinh doanh chính là về cung cấp lao động rẻ hơn để viết mã và kiểm thử sản phẩm phần mềm được phát triển bởi các công ti ở Mĩ. Tuy nhiên, không chú ý tới xu hướng thị trường, không giám sát xu hướng công nghệ, và hiểu sự thoả mãn của khách hàng, ngành công nghiệp này bành trướng vào nhiều khu vực mà nó không có kĩ năng đủ phẩm chất. Kết quả là công việc có chất lượng thấp khi giá tăng lên và khách hàng không hài lòng. Mọi thứ thay đổi khi giá của phần cứng giảm xuống và sản phẩm phần mềm mới cần các kĩ năng khác hơn chỉ là viết mã và kiểm thử. Việc dịch chuyển sang tính toán mây sẽ ảnh hưởng lớn tới công nghiệp phần mềm Ấn Độ vì nó nhận phần lớn kinh doanh từ các công ti mà khoán ngoài việc phát triển phần mềm để giảm chi phí. Khi tính toán mây trở thành phổ biến, phần lớn khách hàng sẽ chuyển sang nó và dừng việc khoán ngoài phần mềm. Ngày nay thế giới bắt đầu thấy việc nổi lên của vài nhà cung cấp phần mềm như dịch vụ (SaaS) lớn như Google, Amazons, và IBM và phần lớn các công ti phần mềm Ấn Độ không thể cạnh tranh được với những người khổng lồ này. Với tính toán mây, mọi phần mềm và công cụ sẽ được chuẩn hoá; điều đó nghĩa là sẽ có ít công việc phát triển sẵn có để được khoán ngoài thêm.

Ngày nay ngay cả các công ti như Microsoft, Intel, Cisco, Dell và HP đã thừa nhận thách thức mà tính toán mây đặt lên kinh doanh của họ và một số đã bắt đầu làm dịch chuyển chiến lược sang mây. Điều đó có nghĩa là trong vài năm tới, chúng ta sẽ thấy rằng Google, Amazon, IBM sẽ phải chống đỡ với những người khác, người muốn vào kinh doanh sinh lời này. Cả Google và Amazon đều đã đầu tư vào những trung tâm dữ liệu rất lớn lưu kí các ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho một số lớn khách hàng. Các công ti phần cứng tính toán như Intel, Cisco, HP, và Dell đã có tri thức chuyên gia trong nền phần cứng và mạng nhưng họ sẽ cần có tri thức chuyên gia phần mềm để cạnh tranh, điều có nghĩa là các công ti này sẽ phải thuê số lớn công nhân phần mềm để lấp vào nhu cầu của họ. Trong vài tháng qua trong năm 2013, nhiều công ti trong số này đang thuê người phần mềm từ khắp thế giới để chuẩn bị cho trận chiến mới. Cisco đã bắt đầu một bộ phận kinh doanh mới xây dựng nền tổ hợp cả mạng, lưu giữ và tính toán và lập kế hoạch thuê hàng nghìn công nhân phần mềm. Intel đã xây dựng nhiều máy phục vụ với bộ xử lí đa nhân cung cấp việc dùng hiệu quả năng lực cho các trung tâm dữ liệu của nó và hi vọng rằng công nghệ của nó sẽ được khách hàng ưa chuộng hơn, những người muốn tiêu thụ ít năng lượng hơn và tất nhiên, sẽ cần nhiều công nhân phần mềm để vận hành các trung tâm này. Microsoft, dù không còn là lãnh đạo công nghệ khi nó đi tới cung cấp phần mềm như dịch vụ, đang phải vật lộn với Google công ti đang phát triển nền độc lập cho tính toán mây. Trong những trận chiến này giữa hai người khổng lồ, công nhân phần mềm có kĩ năng sẽ là nhân tố then chốt xác định kẻ thắng người thua.

Trong trận chiến này của những người khổng lồ, ai bước ra là người chiến thắng sẽ vẫn còn phải để xem đã nhưng một điều là chắc chắn: Nhu cầu về nhiều công nhân có kĩ năng phần mềm vì mọi công ti đều cần người phần mềm để làm cho kinh doanh của họ thành công. Ngày nay phần mềm như dịch vụ sẽ là yếu tố then chốt vì phần mềm như sản phẩm không còn quan trọng khi mọi thứ được chuẩn hoá. Điều đó giải thích tại sao số sinh viên ghi danh vào kĩ nghệ phần mềm và quản lí hệ thông tin đang tăng lên nhanh chóng trong mọi đại học ở Mĩ. Tất nhiên, với việc thiếu hụt người có kĩ năng phần mềm, phần lớn các công ti phải nhìn ra ngoài để thuê người. Một nhà phân tích viết: “Khi xu hướng thay đổi, khi trận chiến để chi phối xảy ra, người phần mềm sẽ không phải lo nghĩ vì đằng nào họ cũng sẽ có việc làm. Nhưng các công ti phần mềm Ấn Độ có thể không có khả năng tận hưởng tăng trưởng của họ như trong quá khứ; vấn đề chính của họ là mất công nhân cho các công ti Mĩ. Cuộc chiến tiếp là cuộc chiến về tài năng nơi các công ti tính toán mây lớn như Google, Amazon quét qua một nước và thuê hầu hết công nhân có phẩm chất và điều đó đang xảy ra bây giờ.”

 

—English version—

 

The new battle in Cloud Computing

Today “Cloud computing” is “Hot” as more and more companies are moving to the cloud. Basically, cloud computing is a new concept where users can do all IT works via the Internet. They do not need to own computing hardware, software as everything will be provided by the Cloud computing company. In this concept, users no longer need knowledge of, expertise in, or control over the technology infrastructure anymore, but just use it. Cloud computing represents a new business where most Information Technology (IT) is provided by vendors to customers. Customers do not own the physical infrastructure; therefore do not have to spend a lot of money on computing equipments but renting it from a cloud computing vendor. Customers pay only for what resources that they use.

Of course, this is a big “Shock” for Indian software industry who has dominated this industry for the past twenty years. It has grown rapidly, starting from $100 Million revenue earned collectively in 1990 to $100 Billion revenue in 2012. The main business is on providing cheaper labors to code and test software products developed by companies in the U.S. However, without paying attention to market trends, without monitor technology trends, and understand customer satisfaction, the industry keeps expanding into many areas that it does not have the qualified skills. The results are low quality works when price is keep increasing and customers are not happy. Everything changes when the prices of hardware are declining and new software products need different skills than just coding and testing. The shift to Cloud computing will affect Indian Software Industry significantly because it gets most businesses from companies that outsource software development works to reduce costs. As cloud computing becomes popular, most customers will switch to it and stop software outsourcing. Today the world begins to see the emergence of few large software-as-a-services (SaaS) providers such as Google, Amazons, and IBM and most Indian software companies cannot compete with these giants. With Cloud computing, every software and tools will be standardized; it means that there will be less development works available to be outsourced anymore.

Today even companies such as Microsoft, Intel, Cisco, Dell and HP have recognized the challenge that the Cloud computing poses to their business and some have already begun making strategic shifts to the cloud. That means in the next few years, we will see that Google, Amazon, IBM will have to fend off others who want to get into this lucrative business. Both Google and Amazon already invested in very large data centers hosting applications to provide service to a large number of customers. Computing hardware such as Intel, Cisco, HP, and Dell already have expertise in hardware platforms and networks but they will need to have software expertise to compete, which means these companies will have to hire massive number of software workers to fill their needs. In the past few months in 2013, many of them are hiring software people from all over the world to prepare for the next battle. Cisco has already start a new business division building a platform that combines networks, storage and computing and plans to hire thousand of software workers. Intel is already built multiple-core processor servers that offer efficient utilization of power for its data centers and hope that its technology will be more favored by customers who want less power consumption and of course, will need more software workers to operate these centers. Microsoft who no longer has the leading technology when it comes to providing software as a services is struggled with Google who is developing an independent platform for cloud computing. In these battles between two giants, skilled software workers will be a key factor that determines winner and loser.

In this battle of giants, who will come out as winner remain to be seen but one thing is certain: The need for more software skilled workers as all companies need to have software people to make their business successful. Today software as a service will be the key factor as software as a product is no longer important when things are standardized. That explain why the number of students enrolled in software engineering and information system management are increasing fast in every university in the U.S. Of course, with the shortage of software skilled people, most companies must look outside to hire. An analyst wrote: “As the trend changes, as the battle for domination happens, software people will not have to worry since they will have jobs anyway. But Indian software companies may not be able to enjoy their growth as in the past; their major problem is losing workers to U.S. companies. The next war is the war on talents where large Cloud computing such as Google, Amazon sweeps through a country and hire most qualified workers away and it is happening now.”