Việc làm kiểm thử phần mềm

Khi nhiều thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) như laptops, điện thoại thông minh, máy tính bảng, người chơi videogames v.v được dùng, nhiều phần mềm sẽ được cần tới và mọi công ti phần mềm sẽ cần người kiểm thử phần mềm để loại bỏ lỗi và làm cho những thiết bị này phù hợp cho sử  dụng. Trong hai năm qua, nhu cầu về người kiểm thử phần mềm trên thế giới đã tăng lên đến 45% khi so sánh với số những người kiểm thử năm 2010. Một người quản lí phần mềm nói: “Cứ ba người phát triển mà các công ti thuê, họ cũng phải thuê một người kiểm thử.” Các công ti lớn như Microsoft, Google, Facebook và Oracle có hàng nghìn người kiểm thử phần mềm. Ngành công nghiệp bán lẻ trực tuyến cũng thuê hàng nghìn người kiểm thử phần mềm để chắc rằng websites của họ làm việc tốt, đặc biệt trong mùa nghỉ bận rộn. Có người kiểm thử tốt cũng giống như mua bảo hiểm và không có họ, các website có thể bị rủi ro khi hàng trăm nghìn khách hàng mua các thứ trực tuyến đồng thời.

Ngày nay có nhu cầu cao về người kiểm thử phần mềm trong các khu vực nền di động, thiết bị không dây, kinh doanh trực tuyến và dịch vụ tài chính. Với việc tăng lên của việc dùng điện thoại thông minh ở mọi nơi, khách hàng đòi hỏi các ứng dụng phẩm chất cao hơn vì nó là thiết bị để làm nhiều thứ từ gọi điện thoại cho tới mua hàng trực tuyến, từ trả tiền hoá đơn cho tới tìm các thứ trên internet v.v. Kiểm thử di động là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh với nhu cầu cao ở nhiều nước. Có nhiều cơ hội cho người kiểm thử có kĩ năng về di động do việc tăng độ phức tạp của app di động như sức khoẻ di động và tài chính di động nơi các app phải giao tiếp với phần mềm khác từ bệnh viện, thị trường chứng khoán, ngân hàng v.v.

Vì phần lớn các chương trình đào tạo đại học không cung cấp môn học đầy đủ trong kiểm thử, các công ti phần mềm thường thuê người tốt nghiệp có tri thức trong qui trình phát triển phần mềm, người hiểu cách phần mềm khớp vào kinh doanh của công ti để làm việc như người kiểm thử. Bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, như ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu, và vòng đời phát triển phần mềm, người kiểm thử cũng phải có khả năng duy trì mối quan hệ cộng tác với người phát triển. Người kiểm thử phải có khả năng tốt để giao tiếp với cả người kĩ thuật như người lập trình và người phát triển cũng như người không kĩ thuật như người dùng, khách hàng hay người quản lí.

Trong khi kiểm thử phần mềm bao gồm chủ yếu các ứng dụng phần mềm nhưng có khu vực khác cũng đang tăng trưởng nhanh: kiểm thử trò chơi videogame. Những người kiểm thử này kiểm thử trò chơi video bằng việc trắc nghiệm giao diện và tích hợp các cấu phần trò chơi và chứng tỏ rằng những cấu phần này đáp ứng thiết kế và những yêu cầu kĩ thuật của chúng. Khi nhiều trò chơi videogame được phát triển, nhu cầu về người kiểm thử trò chơi cũng tăng lên nhanh chóng. Nhiều sinh viên đại học tin kiểm thử videogame là việc làm vui đùa vì họ có thể chơi videogames cả ngày và được trả tiền vì việc đó. Một trong các sinh viên của tôi làm việc như người kiểm thử trò chơi cho Disney nói với tôi: “Video game cũng giống như kem ăn thì ngon nhưng ăn 100 que kem một ngày sẽ làm cho bạn ốm. Tưởng tượng bạn phải chơi cùng một trò chơi videogame 100 lần một ngày để tìm lỗi, nó chẳng còn vui đùa chút nào.”

Trong số những việc làm CNTT, công việc kiểm thử là rất ổn định vì mọi công ti phần mềm đều cần người kiểm thử, mọi người bán lẻ trực tuyến đều cần người kiểm thử. Khi nhiều người dựa vào điện thoại thông minh để làm nhiều thứ, và app di động trở nên ngày càng phức tạp hơn, nhu cầu về người tốt nghiệp đi vào kiểm thử di động sẽ tăng lên. Tương lai có vẻ rất tốt đẹp cho những sinh viên muốn làm việc như người kiểm thử.

 

—Enlish version—

 

Software testing jobs

As more Information Technology (IT) devices such as laptops, smartphones, tablets, videogames players etc. are being used, more software will be needed and every software company will need software testers to remove defects and make these devices suitable for use. In the past two years, demand for software testers in the world has increased by 45% as compare with the number of testers in 2010. A software manager said: “For every three developers companies hire, they also have to hire one tester.” Big software companies like Microsoft, Google, Facebook and Oracle has thousands of software testers; Online retail industry also hire thousands of software testers to make sure that their websites work well, especially during the busy holiday season. Having good testers is like buying insurance and without them; their websites could be at risk when hundred thousands of customers are buying things on line at the same time.

Today there are high demand for software testers in the areas of mobile platforms, wireless devices, online businesses and financial services. With the increase of smartphones usage everywhere, customers demand higher quality applications as it is the devices to do many things from phone call to buy thing on line, from paying bills to search things on the internet etc. Mobile testing is one of the fastest growing areas with high demand in many countries. There are more opportunities for skilled testers on mobile due to the increasing complexity of mobile apps such as mobile health and mobile finance where the apps have to interface with other software from hospitals, stock markets, banks etc.

Since most university training programs do not offer a full course in testing, software companies often hire graduates with knowledge in software development process who understand how software fits into the company business to work as testers. Beside technical skills such as programming languages and data structures, and software development lifecycle, testers must also have good soft-skills such as communication and teamwork because they must be able to maintain a cooperative relationship with developers. Testers must have strong ability to communicate with both technical people such as programmers and developers as well as non-technical people such as users, customers or managers.

While software testing involves mostly software applications but there is another area that is also growing fast: Videogame testing. These game testers test video games by verify the interfaces and integrity of the game components and demonstrates that these components meet their design and technical requirements. As more videogames are being developed, the need for game testers is also increasing fast. Many college students believe videogame testing is a fun job as they can play videogames all day and get paid for it. One of my students who worked as game tester for Disney told me: “Video game is like ice cream which is good to eat but eating 100 ice creams a day will make you sick. Imagine you have to play the same videogame 100 times a day to find bugs, it is not fun at all.”

Among IT jobs, testing work is very stable as all software companies need testers, all online retailers need testers. As more people are relying on smartphones to do many things, and mobile apps are getting more complex, the needs for graduates to enter the mobile testing will increase. The future looks very good for students who want to work as testers.