Lời khuyên về giáo dục 2011

Theo một nghiên cứu toàn cầu mới, năm nay các công ti sẽ thuê nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học hơn năm ngoái nhưng chỉ với những bằng cấp nào đó. Khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, y học và chăm sóc sức khoẻ là NÓNG. Đa số sinh viên kinh doanh và tài chính sẽ gặp thời khó khăn nhiều trong kiếm việc làm vì có trên 150,000 công nhân có kinh nghiệm nhưng thất nghiệp chỉ riêng ở Mĩ. Người ta ước lượng rằng có gần một triệu người tới tuổi thành niên thất nghiệp trong kinh doanh và tài chính trên toàn cầu kết quả của cuộc khủng hoảng tài chính vài năm trước đây. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng xấp xỉ 87% việc làm sẵn có yêu cầu tối thiểu là bằng đại học. Xu hướng này chỉ ra rằng những người không có bằng đại học sẽ không có khả năng tìm được việc làm dễ dàng trong năm nay và trong tương lai.

Nếu bạn tốt nghiệp năm nay, cơ hội sẽ là gì để bạn có được việc làm hay bị thất nghiệp? Vì thị trường việc làm mang tính cạnh tranh cao, bạn phải tích cực kiếm việc làm BÂY GIỜ. Đừng chờ đợi cho tới khi kinh tế cải thiện hay đợi cho tới khi bạn tốt nghiệp rồi mới tìm việc làm. Tôi biết nhiều người đang làm điều này. Họ chờ đợi và chờ đợi cho tới khi tình huống là hoàn hảo rồi mới làm cái gì đó về nó. Nếu họ không thể tìm ra việc làm, họ sẽ quay trở lại trường vì cha mẹ họ vẫn sẵng lòng hỗ trợ họ. Theo ý kiến tôi, là người lớn, sinh viên phải được chuẩn bị và sẵn sàng bắt đầu nghề nghiệp của họ sớm nhất có thể được. Tôi khuyên rằng sinh viên nên bắt đầu tổ chức bản lí lịch của họ vào lúc bắt đầu của bốn năm và tìm việc ngay lập tức. Họ nên tìm những việc làm mà họ quan tâm nhưng cũng sẽ phát triển kĩ năng và tri thức của họ trong lĩnh vực học tập của họ. Điều này nghĩa là nếu cần, họ có thể phải tình nguyện làm việc ở đâu đó với lương tối thiểu hay không được lương chỉ để thu được kinh nghiệm thay vì bị thất nghiệp. Điều này sẽ giúp cho họ đến được chỗ họ muốn ở trong tương lai.

Năm ngoái, tôi nhận được nhiều emails từ các sinh viên những người nói với tôi rằng họ đã KHÔNG có bằng cấp hay kĩ năng đúng mà thị trường việc làm cần. Họ đã học triết học, văn học, nghệ thuật, kinh tế, khoa học chung, v.v và họ gặp thời khó khăn chẳng kiếm được việc nào. Lí do là đơn giản: Nhiều người đã KHÔNG lập kế hoạch nghề nghiệp khi vào đại học. Nhiều người đăng tuyển và các lĩnh vực dễ vào nên sau bốn năm, họ đối diện với “thực tại” của thị trường việc làm. Tuy nhiên, là sinh viên đã tốt nghiệp, họ đã học nhiều môn về những chủ đề khác nhau dạy cho họ về tri thức và kĩ năng chung điều có thể áp dụng cho bất kì tình huống nào. Nhiều công ti thuê những sinh viên này cho các vai trò có liên quan tới kinh doanh chung chừng nào họ chứng tỏ được mức độ thái độ và trưởng thành nào đó. Tất nhiên, họ không thể mong đợi có được lương tốt bởi vì công ti sẽ phải đào tạo họ về bất kì việc làm nào họ làm. Với giải pháp thực hành, tôi khuyên rằng họ có thể lấy các môn học thêm trong khu vực mà công nghiệp cần để cải thiện cơ hội của họ. Chẳng hạn, họ có thể có bằng cấp trong triết học nhưng có kĩ năng lập trình bằng việc học ba môn lập trình ở trường. Họ có thể có bằng cấp trong nghệ thuật nhưng cũng có kĩ năng ngoại ngữ vì họ học sáu môn tiếng Anh. Với toàn cầu hoá, trao đổi là kĩ năng bản chất, gần như mọi doanh nghiệp sẽ cần những người có kĩ năng ngoại ngữ cho nên có kĩ năng trao đổi tốt trong ngoại ngữ là giải pháp khác cho sinh viên những người có thể không chọn nghề nghiệp kĩ thuật.

Một số sinh viên vẫn muốn tiếp tục giáo dục của họ ở nước ngoài. Ngày nay, đa số sinh viên muốn sang Mĩ bởi vì nó vẫn là hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Trong mười năm qua, số sinh viên nước ngoài ở các trường đại học Mĩ đã tăng lên đáng kể. Sinh viên Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu là nhóm lớn nhất trong các sinh viên nước ngoài trong các trường Mĩ. Tất nhiên, nhiều sinh viên chỉ biết về các đại học hàng đầu như Harvard, Stanford, Yale, Viện công nghệ Massachusetts, Princeton, Carnegie Mellon, và Berkeley nhưng cũng có nhiều trường xuất sắc ở Mĩ mà họ có thể nên biết. Cách tốt nhất là làm nghiên cứu và điều tra cẩn thận để xác định trường nào đáp ứng mối quan tâm của bạn. Sau đây là một số thông tin bạn có thể thấy hữu dụng:

http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/computer-science-rankings

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/eng-rankings

http://www.princetonreview.com/rankingsbest.aspx

http://www.forbes.com/lists/2010/94/best-colleges-10_Americas-Best-Colleges_Rank.html

Khi xin học vào các trường ở Mĩ bạn phải cẩn thận tránh một số “trường nặng về quảng cáo” hứa hẹn nhiều nhưng hoá ra là trường “ma”. Mọi nước đều có các trường bất hợp pháp và ở Mĩ cũng vậy. Mọi năm, chính phủ phải đóng cửa nhiều trường nhưng họ vẫn tiếp tục xuất hiện trên internet, qua “môi giới” và những chỗ đặc biệt. Năm ngoái, hàng nghìn sinh viên nước ngoài đã phải về nước sau khi trả nhiều tiền cho các trường ma mà không tồn tại. Nhiều trường lấy tiền, cấp giấy tờ chấp nhận nhưng khi sinh viên tới, đó chỉ là toà nhà trống rỗng. Một số trường có tồn tại đấy nhưng không “được công nhận”  (Paper Mill degrees) cho nên bằng cấp của họ là vô giá trị. Xin hãy cẩn thận, đó là tiền của bạn, thời gian của bạn và tương lai của bạn cho nên bạn phải nghiên cứu cẩn thận trước khi xin học.

 

—-English version—-

 

Advice on education 2011

According to a new global study, this year companies will hire more college graduates than last year but only for certain degrees. Computer Science, Software Engineering, Medical and Healthcare are HOT. Business and Finance majors will have much difficult time to get job because there are over 150,000 experienced but unemployed workers in the U.S alone. It is estimated that there are close to a million unemployed business and finance majors globally resulting from the financial crisis few years ago. The study also shows that approximately 87% of job available require a bachelors degree as minimum. This trend indicate that people without a college degree will not be able to find job easily this year and in the future.

If you are graduating this year, what are the chances that you will get job or be unemployed? Since the job market is highly competitive, you should be actively looking for job NOW. Do not wait for the economy to improve or wait until you graduate to start looking for job. I know a lot of people doing this. They wait and wait until the situation is perfect than do something about it. If they cannot find jobs, they will go back to school since their parents are still willing to support them. In my opinion, as adults, students must be prepared and ready to start their careers as soon as possible. I recommend that students start organize their resumes at the beginning of the fourth year and looking for jobs immediately. They should look for jobs that interest them but will also develop their skills and knowledge in their field of study. This mean if needed, they may have to volunteer to work someplace with minimum pay or non-payment just to get the experience rather than be underemployed. This will help them get to where they want to be in the future.

Last year, I received several emails from students who told me that they did NOT have the right degrees or the skills that the job market need. They have studied philosophy, literatures, arts, economics, history, general sciences, etc and they have tough time getting any job. The simple reason: Many did NOT plan for a career when entered college. Many enrolled in fields that were easy to getting into so after four years, they were facing the “reality” of the job market. However, as college graduated, they have taken many courses on different topics that teach them about general knowledge and skills which could be apply to any situation. Many companies do hire these students for general business related roles as long as they demonstrate certain level of aptitude and maturity. Of course, they cannot expect good salaries because the companies will have to train them on whatever jobs they do. For practical solutions, I recommend that they may want to take additional courses in the area that the industry needs to improve their chances. For example, they may have a degree in philosophy but also have programming skills by having taken three programming courses in school. They may have a degree in arts but also have foreign language skills because they took six English courses. With globalization, communication is an essential skills, almost every business will need people with foreign language skills so having a good communication skill in a foreign language is another solution for students who may not select the technical career.

Some students also want to continue their education in a foreign country. Today, a majority of students want to go to the U.S because it is still one of the best education system in the world. For the past ten years, the number of foreign students in U.S graduated schools have increased significantly. Chinese, Indian, and European students are among the largest group of foreign students in U.S school. Of course, many students only know about top universities such as Harvard, Stanford, Yale, Massachusetts Institute of Technology, Princeton, Carnegie Mellon, and Berkeley but there are also many excellent schools in the U.S that they may want to know. The best way is to do research and investigate carefully to determine which school would meet your interests. Following are some information that you may find useful:

http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/computer-science-rankings

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/eng-rankings

http://www.princetonreview.com/rankingsbest.aspx

http://www.forbes.com/lists/2010/94/best-colleges-10_Americas-Best-Colleges_Rank.html

When apply for schools in the U.S you must carefully avoid some “Heavily advertised schools” that promise a lot but turn out to be “Bogus” schools. Every country has illegitimated schools and so does the U.S. Every year, government have to close out many schools but they still continue appear in the internet, via “brokerage” and special places. Last year, thousand foreign students had to return to their countries after paid a lot of money for bogus schools that did not exist. Many schools would take the money, issue acceptance paper but when students arrive, it is just an empty building. Some schools do exist but do not “get accredited” (Paper Mill degrees) so their degree is worthless. Please be careful, it is your money, your time and your future so you must investigate carefully before applying.