Nhu cầu về công nhân có kĩ năng

Tuần trước, một công ti Wall Street hàng đầu đã tiến hành một cuộc điều tra về 25 công ti công nghệ và đã thấy rằng có 20,000 việc làm mở ra với ít người xin làm hơn cho dù những việc này được trả lương ít nhất là $60,000 một năm hay hơn. Công ti làm điều tra tin rằng nếu họ mở rộng cuộc điều tra sang các công ti công nghệ khác, danh sách này có thể tăng lên vài trăm nghìn hay hơn. Kết quả cuộc điều tra đưa ra bức tranh thực của kinh tế Mĩ hiện thời: Trong khi các công ti đang mở rộng và sẵn lòng thuê thêm người, có ít công nhân đủ tư cách để đáp ứng nhu cầu này. Có nhiều công nhân bị thất nghiệp cần việc làm nhưng không có kĩ năng.

Nghiên cứu sâu thêm về cuộc điều tra này đã nhận diện ra vài nguyên : Nhiều công nhân đang sắp tới tuổi về hưu (giữa 55 và 65) và không muốn hay không có khả năng học kĩ năng mới. Họ chỉ muốn giữ việc làm của họ cho tới lúc về hưu. Các công nhân trẻ hơn (giữa 35 tới 55) không cập nhật kĩ năng của họ vì họ không coi nó là quan trọng cho tới khi quá trễ. Khi kĩ năng của họ đang trở nên lỗi thời, nhiều người vội vã học kĩ năng mới nhưng công ti của họ đã quyết định thay thế họ bằng công nhân mới có kĩ năng cao. Trong số những công nhân thất nghiệp mới này, trên 67% số họ đang theo lớp với hi vọng rằng họ sẽ có khả năng tìm được việc làm mới. Trong số các chọn lựa hàng đầu của họ có: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học và Chăm sóc sức khoẻ. Vào cuối những năm 1990, quyến rũ làm được nhiều tiền ở kinh doanh thị trường cổ phần và công nghiệp tài chính có tác động lên chọn lựa của sinh viên đại học. Nhiều sinh viên đăng tuyển vào kinh doanh, ngân hàng, thương mại cổ phần và tài chính hơn là vào khoa học và công nghệ. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nó đã tạo ra dư thừa rất lớn người tốt nghiệp kinh doanh mà không có việc làm.

Một trong những thách thức mấu chốt nhất cho kinh tế Mĩ là vấn đề về khoán ngoài đối sánh với tài nguyên trong nước. Trong hai mươi năm qua, khoán ngoài đã là chọn lựa được ưa chuộng nhưng tình thế chính trị hiện thời về thất nghiệp cao và cảm nghĩ về xuất khẩu việc làm của Mĩ trong năm bầu cử đã làm cho nhiều chính khách và người chủ công ti sốt ruột. Chiều hướng hiện thời của chính phủ là đem trở lại các công việc CNTT trả lương cao về Mĩ và thông qua luật di trú phóng khoáng để cho phép nhiều công nhân nước ngoài có kĩ năng được vào làm việc trong Mĩ để đáp ứng nhu cầu công nghiệp.

Viện dẫn tới ham muốn đưa việc làm CNTT trở lại, nhiều bang đã thông qua luật khuyến khích thuế để khuyến khích các công ti công nghệ cao đem trở lại việc làm đã khoán ngoài và đặt lại địa điểm công ti ở đó. Chẳng hạn, nhóm CGI đang xây dựng một trung tâm công nghệ $7 triệu đô la ở Belton, Texas quãng 60 dặm phía bắc của Austin. Cấp quản lí của CGI nói rằng trung tâm mới sẽ sử dụng vài trăm vị trí mới năm tới. Đồng thời, Apple đã nhận được $21 triệu đô là khuyến khích để đặt trung tâm hoạt động của nó ở Austin, Texas. Nhiều bang đang lập kế hoạch làm những điều tương tự nhưng vấn đề còn lại là liệu họ có thể tìm được công nhân CNTT có kĩ năng không?

 

—-English version—-

 

The demand for skilled workers

Last week, a leading Wall Street company conducted a survey of 25 technology companies and found that there were 20,000 job openings with fewer applicants even these jobs pay at least $60,000 a year or more. The survey company believed that if they expand the survey to other technology companies, the list could go up to several hundred thousand or more. The survey result offered a real picture of current U.S economy: While companies are expanding and willing to hire more, there are few qualified workers to meet the demand. There are many unemployed workers that need jobs but do not have the skills.

Further investigation of the survey identified several causes: Many workers are reaching retirement age (Between 55 and 65) and do not want or not capable to learn new skills. They only want to hold on to their jobs until retirement. Younger workers (Between 35 to 55) do not update their skills as they do not consider it is important until too late. As their skills are becoming obsolete, many hurry to learn new skills but their companies already make decision to replace them with new highly skilled workers. Among these new unemployed workers, over 67% of them are taking classes with the hope that they will be able to find new jobs. Among their top choices: Information technology, Biotechnology and Healthcare. In the late 1990s, the lure to make more money in stock market trading and financial industry had an effect on college students’ choice. More students enrolled in business, banking, stock trading and financial rather than science and technology. After the financial crisis in 2008, it created a very large surplus of business graduates with no jobs.

One of the most critical challenges for the U.S industry is the question of outsourced versus in-house resources. In the past twenty years, outsource was the prefer choice but current political situation on high unemployment and the sentiment of export U.S jobs in an election year have made many politicians and company owners nervous. Current government directions are to bring back the high paying IT works to the U.S and passing liberal immigration laws to allow more skilled foreign workers to work in the U.S to meet industry demand.

Citing the desire to bring IT jobs back, several states have passing tax incentive laws to encourage high-tech companies to bring back outsourced jobs and relocate there. For example, CGI group is building a $7 million tech center in Belton, Texas about 60 miles north of Austin. CGI management said that the new center will employ several hundred new positions next year. At the same time, Apple has received $21 million incentives for locating its operation center in Austin, Texas. Many states are planning to do similar things but the issue remain is where can they find IT skilled workers?