Học toán

Một sinh viên viết cho tôi: “Em thích toán học và muốn học toán ở đại học nhưng bạn em nói rằng lĩnh vực này không có tương lai và gia đình em muốn em học khoa học máy tính. Em rất lẫn lộn và cần lời khuyên của thầy. Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Theo ý kiến tôi, toán học là khoa học phức tạp nhất mà có thể được áp dụng trong hầu hết bất kì lĩnh vực nào. Toán học được cần tới trong máy tính, kĩ nghệ, vật lí, kinh doanh và nhiều thứ nữa. Tôi không thể nghĩ được có lĩnh vực nào ngày nay mà không cần toán học. Tôi nghĩ bạn của bạn có thể không hiểu tầm quan trọng của toán học cho nên họ bị lẫn lộn. Lời khuyên của tôi là nếu bạn thích toán, học toán đi và đừng để người khác làm bạn sao lãng khỏi việc theo đuổi điều bạn thích.

Về căn bản, toán học có thể được chia thành hai khu vực: toán học lí thuyết và toán học ứng dụng. Toán học lí thuyết tiếp tục cải thiện tri thức toàn học bằng việc phát triển các nguyên lí mới hay giải quyết các mối quan hệ không biết trước đây giữa các nguyên lí hiện có của toán học. Kiểu tri thức trừu tượng này là yếu tố then chốt trong việc tạo ra nhiều thành tựu khoa học và kĩ nghệ. Phần lớn các nhà toán học lí thuyết đều làm việc ở đại học như các giáo sư hay nhà nghiên cứu.

Nhà toán học ứng dụng dùng các lí thuyết và kĩ thuật, như mô hình hoá và phương pháp tính toán, để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh, kĩ nghệ, công nghệ, và kinh tế. Chẳng hạn, họ phân tích hiệu quả và an toàn của thuốc mới, các đặc trưng khí động lực học của máy bay, hay hiệu quả-chi phí của qui trình doanh nghiệp v.v. Phần lớn các nhà toán học ứng dụng làm việc trong công nghiệp hay cho chính phủ. Vì toán học là nền tảng cho mọi khu vực khoa học và công nghệ, nhiều nhà toán học có thể làm việc như kĩ sư, nhà khoa học, nhà vật lí, nhà thống kê, và ngay cả nhà kinh tế vì các khu vực này đang dùng nhiều toán học.

Tốt nghiệp về toán học có thể tìm được nhiều cơ hội trong hàn hâm, công nghiệp và chính phủ. Chẳng hạn, ngành công nghiệp tài chính dùng các mô hình toán học phức tạp về giá cổ phiếu và trái phiếu. Ngành công nghiệp dầu khí dùng các mô hình toán học để nhận diện luồng dầu dưới đất. Ngành công nghiệp y tế dùng các mô hình toán học để xử lí hình ảnh y học (CAT, MRI) để phát hiện và chẩn đoán bệnh. Ngành công nghiệp phần mềm dùng toán học để tạo ra các thuật toán phức tạp cho tính toán trong sản phẩm phần mềm của họ. Ngành công nghiệp chế tạo dùng mô hình toán học để thiết kế các cấu phần cấu trúc cho các linh liện máy bay hay ô tô v.v.

Ngày nay hầu hết các tính toán toán học đều dùng máy tính cho nên nếu bạn học toán ở đại học, bạn cũng sẽ học về máy tính và ngôn ngữ lập trình. Bạn có thể vẫn kiếm được việc làm tốt trong công nghiệp phần mềm với bằng cấp của bạn về toán cho nên bạn có thể để cho bố mẹ bạn biết rằng có tương lai sáng lạn trong học toán.

 

—-English version—-

 

Study math

A student wrote to me: “I like Math and want to study Mathematics in college but my friends said that the field has no future and my family wants me to study Computer Science. I am very confused and need your advice. Please help.”

Answer: In my opinion, Mathematics is the most sophisticated sciences that can be applied in almost any field. Math is needed in computer, engineering, physics, business and many more. I cannot think of any field today that do not need Math. I think your friends may not understand the important of mathematics so they are confused. My advice is if you like Math, study Math and do not let others to distract you from pursuing what you like.

Basically, Mathematics can be divided into two areas: Theoretical mathematics and Applied mathematics. Theoretical mathematicians continue to improve mathematical knowledge by developing new principles or solving previously unknown relationships between existing principles of mathematics. This type of abstract knowledge is the key factor in producing many scientific and engineering achievements. Most theoretical mathematicians are working in university as professors or researchers.

Applied mathematicians use theories and techniques, such as modeling and computational methods, to solve problems in business, engineering, technology, and economics. For example, they analyze the effects and safety of new drugs, the aerodynamic characteristics of an airplane, or the cost-effectiveness of a business processes etc. Most Applied mathematicians are working in the industry or for the government. Because mathematics is the foundation of all science and technology areas, many mathematicians may work as engineers, scientists, physicists, statisticians, and even economists since these areas are using mathematics extensively.

Graduates in mathematics can find many opportunities in academic, industry and government. For example, the finance industry uses sophisticated mathematical models for pricing of stocks and bonds. The petroleum industry use mathematic models to identify the flow of oil underground. Medical industry using mathematic models to process medical images (CAT, MRI) to detect and diagnose diseases. Software industry use mathematic to create sophisticated algorithms for computation in their software products. Manufacturing Industry use mathematic models to design, structural components for airplanes or automobile parts etc.

Today most mathematic calculations are using computer so if you study math in college, you will also learn about computer and programming languages. You can still get a good job in the software industry with your degree in math so you can let your parent know that there is a bright future in studying mathematics.