Nghề khoa học máy tính chuyên sâu phần 1

Không phải mọi sinh viên Khoa học máy tính (CS) đều sẽ đi làm trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT). Một số người muốn tiếp tục giáo dục của họ bởi vì họ muốn học thêm để xây dựng tri thức sâu sắc về lĩnh vực họ yêu thích. Đây là những người muốn tiếp tục học và đóng góp cho tri thức của nhân loại: Họ là các chuyên viên và nhà khoa học.

Sinh viên muốn là “chuyên viên” sẽ đi sâu vào một khu vực chuyên môn để học nhiều như họ có thể học để cho khi tốt nghiệp, họ sẽ là “chuyên gia” trong khu vực đặc thù đó. Việc chuyên môn hoá thường cần hai năm giáo dục thêm sau khi có bằng cử nhân và họ nhận được bằng Thạc sĩ khoa học (MS). Chẳng hạn, sinh viên muốn học thêm về an ninh tính toán sẽ tiếp tục giáo dục của họ trong khu vực này và trở thành chuyên gia an ninh.

Điều rất quan trọng cho sinh viên hiểu là bằng thạc sĩ là “bằng chuyên môn hoá” tập trung vào khu vực đặc thù của khoa học máy tính. Ngày nay điều đó thường được nói tới như “bằng thạc sĩ chuyên nghiệp” để phân biệt chúng với bằng cử nhân hay “bằng giáo dục chung”. Người tốt nghiệp có bằng cử nhân có thể được đào tạo làm nhiều thứ tuỳ theo công ti mà họ làm việc cho. Người tốt nghiệp với bằng thạc sĩ sẵn sàng là nhà chuyên nghiệp, chuyên gia cho nên chọn lựa của họ bị giới hạn vào vài công ti cần tới tri thức chuyên gia của họ.

Người tốt nghiệp với bằng cử nhân trong CS có thể dễ dàng tìm được việc làm. Người tốt nghiệp với bằng thạc sĩ trong CS có thể có khó khăn tuỳ theo liệu chuyên môn của họ có được cần hay không. Ngày nay thạc sĩ trong an ninh tính toán là “nóng” nhưng thạc sĩ trong lí thuyết tính toán là “không nóng”. Về trung bình, người tốt nghiệp có bằng thạc sĩ MS có thể làm được quãng $8,000 tới $15,000 nhiều hơn người tốt nghiệp có bằng cử nhân. Người tốt nghiệp thạc sĩ MS trong CS có thể làm $110,000 tới $130,000 một năm. Tuy nhiên do nhu cầu cao của công nghiệp, người tốt nghiệp MS trong an ninh tính toán có thể làm $140,000 tới $160,000 bởi vì không có đủ người như họ nhưng có nhiều “hắc khách” và “phần mềm hại” cho nên nhu cầu của công nghiệp là rất cao.

Sinh viên muốn là “nhà khoa học” sẽ tiếp tục giáo dục của họ và đi sâu hơn vào khu vực chuyên môn bằng việc nghiên cứu để thám hiểm khu vực đó. Có khác biệt giữa “chuyên viên” và “nhà khoa học” mà sinh viên cần hiểu. “Chuyên viên” được đào tạo để áp dụng công nghệ trong khi “nhà khoa học” được đào tạo để khám phá công nghệ. Nhà khoa học phát minh ra công nghệ mới hay cải tiến công nghệ hiện có bằng việc tiến hàng nghiên cứu. Do đó, nó yêu cầu ít nhất sáu tới tám năm nữa của giáo dục tiếp tục để trở thành nhà khoa học và họ nhận được bằng tiến sĩ triết học (Ph.D).

Việc sử dụng tăng lên về máy tính và công nghệ thông tin trong mọi doanh nghiệp đã phát sinh ra nhu cầu về các nhà khoa học CS được đào tạo cao với tri thức chuyên gia nghiên cứu mở rộng. Các nhà khoa học máy tính này là những người thiết kế, người phát minh ra công nghệ mới. Bằng việc sáng tạo ra công nghệ mới họ giải quyết các vấn  đề doanh nghiệp và khoa học phức tạp điều tác động lên nhiều thứ hay thay đổi nhiều thứ. Chẳng hạn, việc khám phá ra động cơ hơi nước và máy đã tạo ra thời đại công nghiệp; việc khám phá ra mạch bán dẫn và công nghệ tính toán đã tạo ra thời đại thông tin.

Trong quá khứ hầu hết các nhà khoa học làm việc trong khu vực miền riêng của họ nhưng ngày nay hầu hết các nhà khoa học làm việc cùng nhau trên khu vực đa ngành. Chẳng hạn, nhà khoa học máy tính đang cộng tác với nhà khoa học điện, nhà khoa học cơ khí, và các nhà khoa học khác trong trong nghiên cứu của họ. Nhà khoa học máy tính tiến hành nghiên cứu trên nhiều chủ đề từ kiến trúc phần cứng máy tính, thực tại ảo, tới robotics và máy tự động. Các nhà khoa học nghiên cứu về kiến trúc phần cứng khám phá ra cách mới cho máy tính xử lí và truyền thông tin. Họ thiết kế chip và bộ xử lí máy tính, dùng vật liệu và kĩ thuật mới để làm cho chúng làm việc nhanh hơn và cho chúng nhiều năng lực tính toán hơn. Khi làm việc với thực tại ảo, các nhà khoa học dùng công nghệ để tạo ra tình huống như cuộc sống, như trò chơi video, làm cho người dùng cảm thấy giống như họ thực tế trong thế giới thực. Khi làm việc trong robotics, họ cố gắng tạo ra máy có thể thực hiện các nhiệm vụ theo cách của chúng, không có con người kiểm soát chúng. Robots thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ quét sàn, lắp ráp ô tô trên dây chuyền cơ xưởng, và thậm chí lái xe và máy bay.

Trong quá khứ, đa số các nhà khoa học CS được các đại học sử dụng. Họ tiến hành nghiên cứu và dạy các lớp nhưng ngày nay, nhiều người được các công ti tư nhân sử dụng và có việc làm chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển các tiện nghi. Nói chung, các nhà nghiên cứu trong các đại học hàn lâm có linh hoạt hơn để hội tụ vào lí thuyết thuần tu‎ý trong khi những người làm việc trong doanh nghiệp hay công ti khoa học thường hội tụ vào nghiên cứu có khả năng tạo ra bằng phát minh và lợi nhuận. Các nhà khoa học làm việc trong công nghiệp làm ra nhiều tiền hơn ở đại học nhưng họ có ít kiểm soát về chiều hướng của nghiên cứu của họ. Nhà khoa học máy tính có bằng tiến sĩ Ph.D có thể làm được $180,000 tới $450,000 tuỳ theo nơi họ làm việc.

 

—-English version—-

 

Advanced Computer Science Career part 1

Not all Computer Science (CS) students will go to work in the Information Technology (IT) industry. Some may want to continue their education because they want to learn more to build a profound knowledge on the field that they love. These are people who want to continue learning and contribute to the knowledge of humanity: They are the Specialists and the Scientists.

Students who want to be a “Specialist” will go deeply into a special area to learn as much as they can so when graduate, they will be an “expert” in that particular area. Specialization often takes two years of additional education after the having a Bachelor degree and they receive a Master of Science (MS) degree. For example, students want to learn more about computing security will continue their education in this area and become a security expert.

It is very important for students to understand that a Master degree is a “Degree of Specialization” which focus on a particular area of computer science. Today it is often referring to as “Professional master degree” to distinct them with the Bachelor degree or “General education degree”. Graduates with a bachelor degree can be trained to do many things depending on the company that they work for. Graduates with a master degree are already a professional, an expert so their choice is limited to a few companies that need their expertise.

Graduates with a Bachelor degree in CS can easily find jobs. Graduates with a Master in CS may have difficult depending on whether their specialty is needed or not. Today a Master in Computing Security is “Hot” but a Master in Computing Theories is “Not”. On the average, a MS degree graduates can make about $8,000 to $15,000 more than a Bachelor degree graduates. MS graduates in CS can make $110,000 to $130,000 a year. However due to the high demand of the industry, a MS graduates in Computing Security can make $140,000 to $160,000 because there are not enough them but there are so many “Hackers” and “Malicious software” so the industry’s need is very high.

Students who want to be the “Scientists” will continue their education and go more deeply into a special area by doing research to explore that area. There is a difference between “Specialist” and “Scientist” that students need to understand. The “Specialist” is trained to apply a technology when the “Scientist” is trained to discover a technology. Scientists invent new technology or improving existing technology by conducting research. Therefore, it requires at least six to eight more years of continue education to become a Scientist and they receive a Doctoral degree of Philosophy (Ph.D).

The increasing use of computers and information technology in every business has generated a need for highly trained CS scientists with extensive research expertise. These computer scientists are the designers, the creators, and the inventors of new technology. By creating new technology they solve complex business and scientific problems which impact many things or change many things. For example, the discovery of steam engine and machinery created the industrial age; the discovery of semiconductor circuits and computing technology created the information age.

In the past most scientists work within their own domain area but today most scientists work together on multidisciplinary areas. For example, computer scientists are collaborating with electrical scientists, mechanical scientists, and other scientists in their researches. Computer scientists conduct research on many topics from computer hardware architecture, virtual reality, to robotics and automated machinery. Scientists who research hardware architecture discover new ways for computers to process and transmit information. They design computer chips and processors, using new materials and techniques to make them work faster and give them more computing power. When working with virtual reality, scientists use technology to create life-like situations such as video games that make users feel like they are actually in the real world. When working in robotics, they try to create machines that can perform tasks on their own, without people controlling them. Robots perform many tasks, from sweeping floors, assembling cars on factory production lines, and even drive cars and airplanes.

In the past, a majority of CS scientists are employed by universities. They conduct researches and teach classes but today, many are employed by private companies and have specific job functions in the research and development facilities. In general, researchers in academic universities have more flexibility to focus on pure theory, while those working in business or scientific companies usually focus on researches that have the possibility of producing patents and profits. The scientists working in industry make much more money than in university but they have less control in the direction of their research. A computer scientist with a Ph.D can make $180,000 to $450,000 depend on where they work.