Việc của trường và việc của công nghiệp

Khi người tốt nghiệp đại học bắt đầu làm việc trong công nghiệp, họ sẽ đối diện với môi trường khác biệt thế với điều họ quen thuộc trong nhà trường. Việc chuyển từ hàn lâm sang công nghiệp gây lúng túng ngay cả cho những sinh viên được chuẩn bị tốt. Đó là lí do tại sao nhiều người thường phạm sai lầm mà có thể tránh được với hướng dẫn đúng.

Trong trường, phần lớn công việc là “dựa trên cá nhân” nhưng trong công việc, mọi công việc đều “dựa trên tổ.” Không có kĩ năng tổ, bạn sẽ không thành công và có thể bị người khác coi là “kiêu căng” hay “không có tinh thần hợp tác.” Bạn cần học rằng công việc dự án được phân chia trong các thành viên tổ với các vai trò và trách nhiệm được phân công. Tuỳ theo vai trò, bạn phải tuân theo các chỉ dẫn để làm việc như một phần của tổ. Bạn phải chia sẻ thông tin với các thành viên tổ và bất kì quyết định nào cũng phải được thảo luận với tổ để được chấp thuận vì phối hợp và hợp tác là bản chất cho tổ thành công. Nếu bạn không biết hay không chắc, hỏi người lãnh đạo tổ hay người quản lí dự án.

Tại công việc, thành viên tổ thảo luận về phân công và tình trạng trên cơ sở hàng ngày hay hàng tuần. Trong thảo luận, bạn phải học việc giữ thái độ tích cực. Cố giữ cách nhìn của bạn về các thành viên khác riêng cho bản thân bạn bằng việc tránh chỉ trích bất kì ai. Chính việc của người quản lí dự án là đánh giá các thành viên tổ, không phải bạn. Trong trường, có học sinh đầu lớp và học sinh cuối lớp nhưng trong công việc mọi người đều là thành viên bình đẳng của tổ. Đừng cố là “anh hùng” hay bầy tỏ cao siêu hơn bất kì ai. Không có chỗ cho anh hùng trong làm việc tổ.

Trong công nghiệp, các hoạt động dự án bao giờ cũng được lập kế hoạch với các nhiệm vụ được phân công và lịch biểu. Các thành viên tổ phải tuân theo bản kế hoạch để chắc rằng mọi sự sẽ làm việc tốt với nhau. Không may, nhiều sinh viên KHÔNG được dạy về tuân theo cách tiếp cận lập kế hoạch cho nên họ thường làm mọi thứ tương ứng với cách nghĩ riêng của họ. Sinh viên phải hiểu rằng lập kế hoạch làm tối ưu tài nguyên vì từng thành viên đều có vai trò phải đóng. Làm những việc này một cách cá nhân thường tạo ra xung đột mà có thể không có năng suất.

Trong trường, một số sinh viên thường chờ đợi đến phút chót trước khi thi và học nhồi nhét thay vì học vững vàng. Họ nghĩ nhồi nhét vào những phút chót sẽ giúp cho họ nhớ mọi thứ tốt hơn. Tại công việc, bạn phải không chờ đợi cho tới phút chót để làm công việc của bạn vì bạn không bao giờ có đủ thời gian để hoàn thành nó và bất kì trì hoãn nào lên nhiệm vụ của bạn đều có thể ảnh hưởng tới người khác. Trong công nghiệp, thời gian tương đương với tiền bạc, việc lỡ lịch biểu gây ra tốn phí tiền của dự án. Bạn phải tuân theo kế hoạch và lên lịch biểu cẩn thận và tránh bất kì trì hoãn nào.

Một số hành vi của sinh viên là được dung thứ trong trường nhưng KHÔNG được dung thứ khi làm việc. Sinh viên có thể cư xử không tốt trong các hoạt động của trường do sự thiếu chín chắn của họ và thoát được điều đó. Trong công việc, bạn phải hành động một cách chuyên nghiệp. Những hành vi nào đó, những câu nói nào đó, ngôn ngữ nào đó là KHÔNG chấp nhận được bởi vì có các qui tắc và phép xã giao mà bạn phải tuân theo vì bạn chịu trách nhiệm cho hoạt động của bạn.

Trong trường, tri thức phần lớn dựa trên sách vở và chương trình học. Trong công việc, bạn phải thăm dò các phương tiện khác để giữ cho kĩ năng của bạn được hiện thời nhất có thể được.

 

—-English version—-

School’s works and industry’s works

When college graduates begin to work in the industry, they will be facing an environment that is so different from what they are familiar with in school. The transition from academic to industry is confusing even for the well prepared students. That is why many often make mistakes that can be avoided with proper guidance.

In school, most works are “individual based” but at work, all works are “team based”. Without teamwork skills, you will not succeed and may be considered by others as “Arrogant” or “Un-cooperative”. You need to learn that project works are divided among team members with assigned roles and responsibilities. Depend on the roles; you must follow given instructions to work as part of a team. You must share information with team members and any decision must be discussed with the team for approval as coordination and cooperation are essential for the team to succeed. If you do not know or are not sure, ask the team leader or project manager.

At work, team members discuss assignments and status on a daily or weekly basis. During the discussion, you must learn to keep a positive attitude. Try to keep your view of other members to yourself by avoid criticize anybody. It is the project manager’s job to evaluate team members, not you. In school, there are top of the class students and bottom of the class students but at work everybody is equal members of a team. Do not try to be a “hero” or show superior to anyone. There is no place for hero in teamwork.

In the industry, project’s activities are always planned with assigned tasks and schedules. Team members must follow the plan to make sure that things will work well together. Unfortunately, manystudents are NOT taught about follow a planed approach so they often do things according to their own thinking. Students must understand that planning optimizes resources as each member has a role to play. Doing things individually often create conflicts that could be unproductive.

In school, some students often wait for the last minute before exam and cram instead of steadily studying. They think cramming at the last minute will help them to remember things better. At work, you should not wait until the last minute to do your work because you never have enough time to finish it and any delay on your task may impact others. In the industry, time is equivalent to money, a miss schedule causes wasting project money. You must follow the plan and schedules carefully and avoid any delay.

Some students’ behavior is tolerated in school but NOT at work. Students may misbehave during school activities due to their immature and get away with it. At work, you must act professionally. Certain behaviors, certain phrases, certain languages are NOT acceptable because there are rules and etiquette that you must follow as you are responsible for your activities.

In school, knowledge is mostly based on books and curriculum. At work, you should explore other means to keep your skills as current as possible.