Khó xử với đề nghị việc làm

Một sinh viên viết cho tôi: “Em mới tốt nghiệp khoa học máy tính. Em làm đơn xin việc vào vài công ti và có ba cuộc phỏng vấn nhưng em đã không nghe nói gì từ họ trong vài tuần. Hôm qua, một công ti gọi em và nói rằng họ muốn em làm việc cho họ. Em sung sướng nên em nói luôn: “Tốt quá, tôi chấp nhận đề nghị này.” Sáng nay, một công ti khác gọi cho em; đây là công ti mà em rất quan tâm, với một đề nghị khác cho nên em nói: “Vâng, dứt khoát tôi thích làm việc với các ông.” Bây giờ em không biết phải làm gì với công ti đầu. Em có thể gọi họ và từ chối không? Điều đó có rất tệ không? Em có “cam kết” với việc làm thứ nhất không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Về nguyên tắc, bạn đã chấp nhận lời đề nghị qua điện thoại mặc dầu bạn chưa kí bất kì giấy tờ nào. Theo góc nhìn pháp lí, bạn chưa cam kết với họ nhưng theo góc nhìn nguyên tắc bạn đã cam kết rồi. Từ chối một đề nghị mà bạn đã chấp nhận nói chung là không hay. Tất nhiên, đó là chọn lựa của bạn để lựa cái gì là tốt nhất cho bạn.

Ra quyết định giữa các đề nghị việc làm là chọn lựa gay go. Bạn phải làm điều là tốt nhất trong khi không làm cho bất kì ai cảm thấy bực về quyết định nhanh chóng của bạn. Do đó bạn bao giờ cũng nên yêu cầu có vài ngày để cân nhắc và dùng thời gian đó để theo dõi các công ti khác. Vì bạn đã ra quyết định, tôi chẳng có thể giúp được gì. Xin nhớ rằng lần sau đừng bao giờ chấp nhận bất kì cái gì qua điện thoại hay ra quyết định mà không suy nghĩ cẩn thận. Cách tốt nhất là cám ơn họ và nói với họ rằng bạn sẽ cần nghĩ về điều đó trong vài ngày và đề nghị họ gửi thư mời cho bạn. Bằng việc làm điều đó, bạn có nhiều thời gian hơn để nghĩ và khi bạn kí vào thư đề nghị việc, bạn cam kết về mặt pháp lí làm việc cho họ.

 

—-English version—-

 

Job offer dilemma

A student wrote to me: “I am a Computer Science graduate. I applied to several companies and had three interviews but I did not hear anything from them for few weeks. Yesterday, a company called me and said that they wanted me to work for them. I was happy so I said: “OK, I accepted the offer.” This morning, another company calls me; this is a company that I am very interested in, with another offer so I said: “Yes, definitely I like to work for you.” Now I do not know what to do with the first company. Can I call them and decline? Is it very bad? Did I already “commit” to the first job? Please advice.”

 

Answer: In principle, you have accepted the offer over the phone although you have not signed any paperwork yet. From the legal view, you have not committed to them but from a principle view you already did. Refusing an offer that you have accepted is generally bad. Of course, it is your choice to select what is best for you.

Making decision between job offers is a tough choice. You must do what is best for you while not get anyone feel angry about your quick decision. Therefore you should always request a few days to consider and use that time to follow up on other companies. Since you already making your decision, there is nothing I can help. Please remember that the next time never accept anything over the phone or make decision without thinking carefully. The best way is thank them and tell them that you will need to think about it in few days and ask them to send the offering letter to you. By doing that, you have more time to think and when you signed the job offer, you are legally committing to work for them.