Làm việc ở hải ngoại

Tôi đã nhận được nhiều emails từ những người tốt nghiệp đại học hỏi về cơ hội làm việc ở Mĩ cho các công ti như Microsoft, Google, Apple hay Facebook v.v. Khi tốt nghiệp với bằng cấp trong kĩ nghệ phần mềm, khoa học máy tính, hay quản lí hệ thông tin, cơ hội là rất tốt rằng nhiều công ti Mĩ cần kĩ năng của bạn nhưng có vài điều bạn cần trả lời để xác định phẩm chất của bạn.

Điều thứ nhất là về danh tiếng của đại học của bạn và chương trình đào tạo. Các công ti toàn cầu này mà bạn muốn xin vào làm việc có biết về đại học của bạn và chương trình đào tạo không? Chương trình đào tạo của bạn có được chính thức công nhận bởi chuẩn quốc tế hay chuẩn của Mĩ như ABET không? Có mối quan hệ giữa đại học của bạn và các đại học khác ở Mĩ không? Những công ti này có văn phòng ở nước bạn không? Người của họ có tích cực tuyển mộ sinh viên từ đại học của bạn không? Nếu câu trả lời là “Có” thì bạn đáp ứng phân loại yêu cầu chất lượng. Trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ với văn phòng của họ ở nước bạn để hỏi về cơ hội nghề nghiệp mở ra. Khi điền đơn xin việc, bạn cần tuân theo chỉ dẫn và viết rõ ràng đại học của bạn, bằng cấp, kĩ năng và bất kì kinh nghiệm nào bạn có. Bất kì kinh nghiệm dự án hay công việc phần mềm nào cũng đều có ích, kể cả dự án capstone. Tôi biết rằng cả Google và Microsoft đều rất tích cực trong tuyển mộ người tốt nghiệp phần mềm từ Trung Quốc, Ấn Đọ và Singapore v.v. Mỗi năm, họ thuê quãng vài trăm cho tới hàng nghìn người tốt nghiệp ở đó. Nếu đơn của bạn được chọn, bước tiếp là có cuộc phỏng vấn việc làm, thường qua điện thoại hay “Skype.”

Điều thứ hai là về kĩ năng tiếng Anh của bạn. Không ai sẽ thuê bạn nếu bạn không nói được ngôn ngữ của họ. Bạn phải giỏi tiếng Anh trong nói, nghe và viết và phải có khả năng trao đổi tốt với người nói tiếng Anh. Không có kĩ năng ngôn ngữ xuất sắc, bạn thậm chí sẽ KHÔNG qua được cuộc phỏng vấn đầu tiên của họ; thường tiến hành qua điện thoại bởi những người ở bộ phận tài nguyên nhân lực của họ. Cuộc phỏng vấn điển hình trong các công ti này bao gồm ba pha: Phỏng vấn với người phụ trách tài nguyên nhân lực để xác định phẩm chất của bạn cho công việc; phỏng vấn với người kĩ thuật để nhận diện tri thức và kĩ năng của bạn; và phỏng vấn với người quản lí thuê người để xác định liệu bạn có “khớp” vào môi trường làm việc của họ không. Qua được ba cuộc phỏng vấn này nghĩa là bạn sẽ có được việc làm bạn muốn.

Như tôi đã viết nhiều lần trong blog này, bằng cấp của bạn chỉ là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa cơ hội. Để có được việc làm, bạn phải có cả tri thức và kĩ năng và cuộc phỏng vấn thứ hai với tổ những người phát triển kĩ thuật sẽ xác định bạn hiểu biết thế nào. Họ thường cho bạn nhiều vấn đề nhỏ để giải quyết, mỗi vấn đề có thể yêu cầu bạn viết mã, thiết kế, và trả lời những câu hỏi kĩ thuật. Phần lớn các câu hỏi đều có liên quan tới vị trí mà bạn đang xin vào và khu vực mà họ nghĩ bạn sẽ làm việc tại công ti họ. Chẳng hạn, nếu bạn xin vào vị trí kiểm thử, câu hỏi sẽ hội tụ nhiều vào kiểm thử và viết mã.

Nếu bạn đáp ứng được mọi yêu cầu và qua được ba cuộc phỏng vấn này bạn sẽ được thuê. Công ti sẽ làm việc với bạn để có được visa có thẩm quyền làm việc (H1B) từ chính phủ Mĩ. Nói chung mọi người không thể có được phép làm việc với một công ti thuê họ về một việc đặc biệt. Vì bạn có kĩ năng được cần mà đang thiếu hụt trầm trọng, vấn đề thường là phải mất vài tháng trước khi bạn có được phép vào làm việc. Visa H1B này cho phép bạn làm việc ở Mĩ rrong thời kì ba năm với việc kéo dài thên ba năm nữa, tổng cộng là sáu năm.

Ngược với nhiều tin đồn giả về lương thấp, nếu bạn được thuê, lương của bạn và các phúc lợi sẽ là giống như mọi công nhân trong công ti. Luật của Mĩ yêu cầu rằng mọi công nhân phải được đối xử như nhau, không có khác biệt giữa công nhân Mĩ và công nhân nước ngoài.

 

—English version—

 

Working oversea

I have received several emails from college graduates asking about the opportunity to work in the U.S. for companies such as Microsoft, Google, Apple or Facebook etc. As graduates with a degree in software engineering, computer science, or information system management, the chance is very good that many U.S. companies need your skills but there are few things that you need to answer to determine your qualifications.

The first thing is about the reputation of your university and the training program. Do these global software companies that you want to apply know about your university and the training program? Is your training program accredited by an International standard or U.S. Standards such as ABET? Is there a relationship between your university and other universities in the U.S.? Do these companies have office in your country? Have their people actively recruited students from your university? If the answer is “Yes” then you meet the qualification requirement category. In this case, you may contact their office in your country to inquire about job opening opportunity. When filling application, you need to follow the instructions and clearly put your university, degree, skills and any experience that you have. Any software work or project experience is helpful, including capstone project. I know that both Google and Microsoft are very active in recruiting software graduates from China, India, and Singapore etc. Each year, they hire about several hundreds to thousands graduates there. If your application is selected, the next step is having a job interview, usually via the phone or “Skype.”

The second thing is about your English language skills. Nobody would hire you if you cannot speak their language. You must have excellent English in speaking, listening, and writing and must be able to communicate well with English speaking people. Without excellent language skill, you will NOT even pass their first interview; usually conduct over the phone by people in their human resource department. A typical interview in these software companies consists of three phases: Interview with Human Resource people to determine your qualification for the job; interview with technical people to identify your knowledge and skills; and interview with hiring managers to determine whether you “Fit” in their working environment. Passing all three interview means you will get the job that you want.

As I have written many times in this blog, your degree is only the key to open the door of opportunity. To get the job, you must have both knowledge and skills and the second interview with a team of technical developers will determine how knowledgeable you are. They often give you several small problems to solve, each may require you to code, design, and answer technical questions. Most of the questions are related to the position that you are applying and the area that they think you will be working at their company. For example, if you are applying for a tester position, the question would be focus more on testing and coding.

If you meet all requirements and pass these interviews you will get hired. The company will work with you to obtain a work authorization visa (H1B) from the U.S. government. Generally people cannot get permission to work without a company who are hiring them for a specific job. Since you have the needed skills that are in critical shortage, it is often a matter of few months before you get your permission to work. This H1B visa allows you to work in the U.S. for a period of three years with an extension for three more years, or a total of six years.

Contradict to many false rumors about low salary, if you are hired, your salary and benefits would be the same with every worker in the company. The U.S. laws requires that all workers must be treated the same, there is no different between a U.S. workers and a foreign workers.