Thị trường việc làm phần mềm tương lai

Một sinh viên phần mềm năm thứ ba gửi cho tôi một email hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới dựa trên xu hướng hiện thời? Em chỉ còn một năm nữa trước khi tốt nghiệp, em cần tập trung vào cái gì để đảm bảo rằng em sẽ có được việc làm tốt? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Là sinh viên kĩ nghệ phần mềm, bạn không phải lo lắng quá nhiều về thị trường trong vài năm tới. Sẽ có nhiều cơ hội, phần mềm được coi là việc làm tăng trưởng nhanh nhất và cạnh tranh về công nhân phần mềm có kĩ năng đang tăng lên trên toàn cầu. Là sinh viên năm thứ ba, bạn có lẽ đã học nhiều môn trong ngôn ngữ lập trình như C++, Java hay C# nhưng với việc dâng lên của sử dụng thiết bị di động trên toàn cầu, nhiều công ti sẽ quan tâm tới phần mềm cho điện thoại thông minh như iPhone, Android và máy tính bảng PC như iPad. Bạn có thể cần nhìn vào Objective C như ngôn ngữ lập trình khác. Như xu hướng này đã chỉ ra, tôi tin phần mềm di động sẽ sớm vượt qua phát triển phần mềm khác trên mọi nền tính toán truyền thống. Bạn có thể nhìn vào vài hướng dẫn về phát triển ứng dụng iPhone, IPads tại:

http://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action

Đáp ứng với sức ép đang tăng lên và các qui chế áp đặt lên công nghiệp ngân hàng trong những năm qua, ngành công nghiệp khoán ngoài sẽ thấy việc tăng lên trong công việc từ các công ti dịch vụ tài chính. Nhiều doanh nghiệp có cơ sở tại Mĩ và châu Âu sẽ phải khoán ngoài để giảm chi phí. Các quan chức điều hành bị buộc phải cắt giảm chi phí như kết quả của cuộc khủng hoảng tài chính cho nên họ sẽ tìm các công ti khoán ngoài có năng lực để kế tục toàn thể qui trình phát triển sản phẩm hay ứng dụng, và trong một số trường hợp, quản lí toàn thể chức năng doanh nghiệp về CNTT. Điều này sẽ cho phép họ hội tụ nỗ lực của họ vào việc thúc đẩy doanh nghiệp của họ, trong khi các công ti khoán ngoài sẽ hội tụ vào kết cấu nền, tối ưu phát triển phần mềm, và các sự tố khác đóng góp cho tăng trưởng doanh nghiệp của họ. Đây là thay đổi chính trong chiến lược khoán ngoài, trong quá khứ phần lớn các công ti chỉ khoán ngoài công việc viết mã và kiểm thử nhưng xu hướng này chỉ ra rõ ràng rằng tương lai của khoán ngoài sẽ là ở trong quản lí toàn thể hệ thông tin. Không có lí do nào để ngân hàng, người đang kinh doanh ngân hàng phải hội tụ vào hệ thống CNTT. Điều logic hơn cho ngân hàng là hội tụ vào kinh doanh ngân hàng và khoán ngoài mọi việc CNTT của họ cho công ti tính toán mây, người biết cách cung cấp dịch vụ CNTT tốt. Cùng logic này được áp dụng cho nhiều doanh nghiệp khác cho nên tôi tin, trong vài năm tới nhiều công ti sẽ khoán ngoài mọi việc của hệ thống CNTT của họ cho các công ti tính toán mây. Những hợp đồng khoán ngoài này sẽ rất lớn. có lẽ tới vài trăm triệu đô la mỗi hợp đồng nhưng nó cũng yêu cầu các công ti làm khoán ngoài cỡ lớn hơn. Do xu hướng này, tôi tin việc thuê người phát triển phần mềm sẽ tăng lên đáng kể trong vài năm tới khi phần lớn các công ti làm khoán ngoài phải tăng trưởng nhanh để nắm lấy cơ hội này.

Bên cạnh đó, công nghiệp ô tô cũng sẽ trải qua thay đổi lớn. Do giá sản xuất dầu tăng lên, nhiều nhà chế tạo xe hơi bây giờ chuyển sang làm xe lai hay xe điện. Những xe này phải có hệ thống điện tử phức tạo để kiểm soát động cơ cho nên sẽ có nhu cầu cao về những người phát triển phần mềm nhúng. Nếu bạn chưa học môn nào trong khu vực này, bạn có thể cân nhắc học kĩ năng này vì phần mềm nhúng sẽ là kĩ năng rất quan trọng cần có.

Ngày nay, 65% mọi người đọc tin tức và bài báo trên internet cho nên báo in, tạo chí sẽ sớm biến mất. Ngành công nghiệp phương tiện tin tức đang chuyển nhiều hơn sang internet như mô hình chuyển giao. Nhiều công ti sẽ phải khoán ngoài nữa, điều này sẽ tạo ra nhu cầu nhiều hơn về người phát triển phần mềm trên toàn thế giới. Các doanh nghiệp khác bán sản phẩm trực tuyến đang bùng nổ vì mở “cửa hàng ảo” rẻ hơn nhiều so với thuê địa điểm cho nên người phát triển website cũng sẽ có nhu cầu cao. Với nhiều thông tin có thể được tìm thấy trên internet, chính phủ điện tử cũng sẽ thay đổi cách mọi người tương tác với chính phủ. Tôi tin công nghiệp khoán ngoài đã ở giữa thời kì tăng trưởng kích động khi ngày càng nhiều công ti nhận ra giá trị mà người cung cấp khoán ngoài có thể chuyển giao. Để duy trì tính cạnh tranh, sau khi suy thoái toàn cầu, các công ti phải tìm ra cách thức hiệu quả-chi phí để tăng tốc các hoạt động doanh nghiệp then chốt bằng khoán ngoài cho các công ti có chi phí thấp. Như vậy, các công ti làm khoán ngoài mà có thể đáp ứng cho nhu cầu đang tăng trưởng này về tri thức chuyên gia trong các khu vực này (tài chính, ngân hàng, ứng dụng di động, tính toán mây v.v.) sẽ có ưu thế lớn.

Khi nhiều công ti đang tìm các công ti làm khoán ngoài với năng lực chuyển giao toàn cầu, nhu cầu về người phần mềm có kĩ năng sẽ tăng lên đáng kể. Xu hướng này chỉ ra rõ ràng rằng người phần mềm có kĩ năng với tiếng Anh tốt, người sẵn lòng làm việc ở bất kì đâu, bất kì lúc này sẽ có nhu cầu cao nhất với lương cao nhất.

 

—-English version—-

 

Future software job market

A third year software student sent me an email asking: “What will happen in the next few years based on current trend? I only have one more year before graduate, what do I need to focus on to ensure that I will get good job? Please advise.”

 

Answer: As a software engineering student, you should not worry too much about job in the next few years. There will be many opportunities, software is considered as the fastest growing job and the competition for software skilled workers is increasing globally. As third year software student, you probably had several courses in programming languages such as C++, Java or C# already but with the rise of mobile device usage globally, many companies will be more interested in software for smart phone such as the iPhone, Android and tablet PCs such as the iPad. You may need to look into Objective C as another programming language. As the trend indicated, I believe mobile software will surpass other software development on all traditional computing platforms soon. You may look into some guidelines about develop iPhone, IPads application at:

http://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action

In response to growing pressures and regulations imposed on the banking industry over the past years, the outsourcing industry will see an increase in works from financial services companies. More U.S. and European-based business will have to outsource to reduce costs. The executives are forced to cut costs as the results of the financial crisis so they will look for outsource companies with the capacity to take over the entire product or application development process, and in some cases, manage the entire IT business function. This will allow them to focus their efforts on advancing their business, while the outsourced companies will focus on infrastructures, software development optimization, and other factors that contribute to their business growth. This is a major change in outsourcing strategy, in the past most companies only outsourced coding and testing works but the trend clearly indicates that the future of outsourcing will be in managing the entire information systems. There is no reason for a Bank, who is in banking business to focus on IT systems. It is more logical for a bank to focus on banking business and outsource all of their IT to a cloud computing company, who know how to provide good IT services. The same logic are being applied to many other business so I believe, in the next few years more companies will outsource all of their IT systems to cloud computing companies. These outsourcing contracts will be very big, probably several hundred million dollars each but it also requires larger size outsourcing companies. Due to this trend, I believe the hiring of software developers will increase significantly in the next few years as most outsourcing companies must grow fast to seize this opportunity.

Additionally, the automobile industry will also experience significant change. Due to the price increase of oil production, many car manufactures are now switching to hybrid cars or electric cars. These cars must have sophisticated electronic systems to control the engines so there will be high demand for embedded software developers. If you have not taken any course in this area, you may consider learning this skill as embedded software will be a very important skill to have.

Today, 65% people read news and articles on the internet so printed newspapers, magazines will disappeared soon. The news media industry are turning more to the internet as the delivery models. Many will have to outsource too which in turn will create more demand for software developer worldwide. Other business that sell products online are booming as it is much cheaper to open “Virtual stores” than renting a location so website developers will also be in high demand. With more information can be found on the internet, e-government will also change the way people interact with government. I believe the outsourcing industry is already in the midst of an exciting growth period as more and more companies recognize the value that outsourcing providers can deliver. To stay competitive, after the global recession, companies must find cost-efficient way to accelerate key business activities by outsource to lower cost countries. As such, software outsourcing companies that can meet the growing demand for expertise in these areas (Financial, Banking, Mobile application, cloud computing etc.) will be at a significant advantage.

As more companies are looking for outsourcing companies with strong global delivery capabilities. The demand for skilled software people will increase significantly. The trend clearly indicates that skilled software people with good English language who are willing to work anywhere, anytime will be at the highest demand with the highest salaries.