Chiều hướng mới

26/06/2011 – Hôm nay tại Carnegie Mellon University, Tổng thống Obama công bố chương trình Đối tác chế tạo chuyên sâu – Advanced Manufacturing Partnership (AMP), một nỗ lực quốc gia đưa công nghiệp, đại học và chính phủ liên bang lại cùng nhau để đầu tư vào những công nghệ mới nổi lên mà sẽ tạo ra việc làm chế tạo chất lượng cao và tính cạnh tranh toàn cầu. Đầu tư vào các công nghệ, như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, robotic, và công nghệ na nô, sẽ hỗ trợ cho việc tạo ra việc làm tốt bằng cách giúp các nhà chế tạo Mĩ giảm chi phí, cải tiến chất lượng và tăng tốc phát triển sản phẩm.

Tổng thống nói chính phủ Mĩ sẽ đầu tư hơn 500 triệu đô la năm nay để bắt đầu nỗ lực này. Ông ấy tin rằng bằng việc đầu tư nhiều vào giáo dục công nghệ, Mĩ sẽ có khả năng duy trì vị trí của mình và tiếp tục trong tương lai. Đầu tư sẽ được thực hiện trong các khu vực then chốt sau: Robotic thế hệ tiếp để làm tăng tính hiệu quả của qui trình chế tạo; Thúc đẩy công nghệ sinh học và phát triển các thuốc và cách điều trị mới; và xây dựng các công nghệ sẽ làm giảm mạnh thời gian được cần để thiết kế, dựng, chế tạo hàng hoá. Ông ấy nói: “Ngày nay, tôi đang kêu gọi tất cả chúng ta tới cùng nhau – công nghiệp khu vực tư nhân, các đại học và chính phủ cùng làm bật tia lửa phục hưng mới trong ngành chế tạo của Mĩ để phát triển các công nghệ mũi nhọn để cạnh tranh với bất kì ai trên thế giới, với những đầu tư then chốt này, chúng ta có thể đảm  bảo rằng Mĩ vẫn còn là quốc gia ‘phát minh nó ở đây và chế tạo nó ở đây’ và tạo ra việc làm được trả lương cao, phẩm chất cao cho công nhân Mĩ.”

Có sáu đại học được lựa chọn bởi chính phủ Mĩ để lãnh đạo nỗ lực này: Massachusetts Institute of Technology, Carnegie Mellon University, Georgia Institute of Technology, Stanford University, University of California-Berkeley, và University of Michigan. Có mười nhà chế tạo ban đầu sẽ tham gia vào nỗ lực này: Allegheny Technologies, Caterpillar, Corning, Dow Chemical, Ford, Honeywell, Intel, Johnson and Johnson, Northrop Grumman, và Procter and Gamble.

Để khai trương AMP, hôm nay tổng thống công bố một số bước then chốt  để tự động hoá hoàn toàn nhiều hệ thống chế tạo của Mĩ để biến đổi chúng cho hiệu quả và hiệu lực năng lượng. Bằng việc dùng các robot thế hệ tiếp sẽ làm việc chặt chẽ với thao tác viên con người cho phép khả năng mới cho các công nhân xưởng máy, công nhân chăm sóc sức khoẻ, các nhà khoa học và binh lính để tiến hành các nhiệm vụ gay go. Nhiều người tin rằng khi việc tự động hoá chế tạo này được hoàn thành, ưu thế chi phí của khoán ngoài sẽ bị khử bỏ đi và Mĩ sẽ có khả năng giữ nhiều việc làm nhất ở lại trong nước. Trong chương trình này, sáu đại học được tham gia vào sẽ thành lập khuôn khổ cộng tác đa đại học để chia sẻ tài liệu giáo dục và thực hành tốt nhất liên quan tới chế tạo chuyên sâu và móc nối của nó với phát kiến. Các đại học này cũng sẽ tham gia cùng nhau với các đối tác công nghiệp và các cơ quan chính phủ hàng đầu để xác định các cơ hội nghiên cứu và xây dựng lộ trình cộng tác để nhận diện các ưu tiên công nghệ then chốt.

Tổng thống chọn Carnegie Mellon để đưa ra thông báo dựa trên nhiều khu vực thế mạnh của đại học này như Robotic, công nghệ sinh học, kĩ nghệ phần mềm và qui trình chế tạo hiệu quả năng lượng. Trong khi tại CMU, Tổng thống Obama xem trình diễn về nhiều công nghệ mũi nhọn về robotic như ô tô và xe tải tự lái, robot làm việc trong chế tạo, robot làm việc trong xử lí nước thải dùng các công nghệ giám định và phân tích dữ liệu phức tạp. Ông ấy cũng kiểm điểm lại nhiều chương trình đào tạo mới trong công nghệ sinh học, kĩ nghệ phần mềm, năng lượng sạch và kĩ nghệ xanh mà ông ấy coi như tốt nhất của giáo dục của Mĩ. Đây là lần viếng thăm thứ ba của tổng thống Obama tới đại học này trong hai năm.

 

—-English version—-

 

The new direction

June 26, 2011 – Today at Carnegie Mellon University, President Obama announces the Advanced Manufacturing Partnership (AMP), a national effort bringing together industry, universities, and the federal government to invest in emerging technologies that will create high quality manufacturing jobs and enhance global competitiveness. Investing in technologies, such as information technology, biotechnology, robotics, and nanotechnology, will support the creation of good jobs by helping U.S. manufacturers reduce costs, improve quality, and accelerate product development.

The President said U.S government will invest more than $500 million this year to start this effort. He believes that by invest more in technology education, the U.S will be able to maintain its position and continue in the future. Investments will be made in the following key areas: Next-generation robotics to increase efficiency of manufacturing processes; Advancing biotechnology and developing new drugs and treatments; and Engineering technologies that will dramatically reduce the time required to design, build, manufactured goods. He said: “Today, I’m calling for all of us to come together- private sector industry, universities, and the government to spark a new renaissance in American manufacturing to develop the cutting-edge technologies to compete with anyone in the world, with these key investments, we can ensure that the United States remains a nation that ‘invents it here and manufactures it here’ and creates high-quality, good paying jobs for American workers.”

There are six universities selected by the U.S Government to lead this effort: The Massachusetts Institute of Technology (MIT), Carnegie Mellon University, Georgia Institute of Technology, Stanford University, University of California-Berkeley, and University of Michigan. There are 10 manufacturers will initially involved in this efforts: Allegheny Technologies, Caterpillar, Corning, Dow Chemical, Ford, Honeywell, Intel, Johnson and Johnson, Northrop Grumman, and Procter and Gamble.

To launch the AMP, the President today announced a number of key steps to completely automate many U.S. manufacturing systems to transform them for effective, and energy efficient. By using the next generation robots that will work closely with human operators allowing new ability for factory workers, healthcare workers, scientists, and soldiers to carry out hard to do tasks. Many people believe that when this manufacturing automation completed, the cost advantage of outsourcing will be eliminated and the U.S will be able to keep most jobs at home. In this program, these six universities involved will form a multi-university collaborative framework for sharing of educational materials and best practices relating to advanced manufacturing and its linkage to innovation. These universities will also join together with industry partners and leading government agencies to define research opportunities and build a collaborative roadmap for identify key technology priorities.

The president selects Carnegie Mellon to make the announcement based on several areas of strength of this university such as Robotics, Biotechnology, Software engineering, and Energy-efficient manufacturing processes. While at CMU, President Obama views demonstrations of several top cutting-edge technologies of robotics such as self-driven automobiles and trucks, robots that working in manufacturing, robots that work in wastewater treatments using inspection technologies and sophisticated data-analysis. He also reviews several new training programs in Biotechnology, Software Engineering, Clean Energy and Green engineering that he considers as the U.S education’s best. This was President Obama’s third visit to the university in two years.