Việc làm quản trị cơ sở dữ liệu

Một người viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ hai trong chương trình Quản lí hệ thông tin (ISM), em không biết em thực sự cần học kĩ năng nào bên cạnh việc phát triển kĩ năng ngôn ngữ lập trình. Mặc dầu em đang học về cơ sở dữ liệu nhưng em không biết em có thể làm gì về kĩ năng này? Người cơ sở dữ liệu làm gì?”

 

Đáp: Người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm xác định, thu thập, bố trí, lưu giữ, dõi vết và cập nhật thông tin cho việc dùng kinh doanh của công ti. Ngày nay người quản trị cơ sở dữ liệu cũng có thể chịu trách nhiệm điều phối hệ thống an ninh cơ sở dữ liệu cùng với các chuyên viên an ninh tính toán để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của công ti. Người quản trị cơ sở dữ liệu thường dành thời gian cùng với người doanh nghiệp để nhận diện thông tin nào được cần, làm sao thu thập dữ liệu liên quan, lưu giữ chúng, và cập nhật dữ liệu cho dễ truy nhập và sử dụng. Người phân tích cơ sở dữ liệu áp dụng các ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu để tạo ra hay cải tiến các cơ sở dữ liệu; kiểm thử dữ liệu về độ chính xác, tin cậy và đảm bảo rằng dữ liệu là an ninh.

Phần lớn việc làm trong cơ sở dữ liệu yêu cầu ít nhất là bằng cử nhân trong Quản lí hệ thông tin (ISM), Khoa học máy tính (CS) hay các lĩnh vực khác có liên quan tới máy tính. Công việc cơ sở dữ liệu biến thiên từ đơn giản tới phức tạp tuỳ theo kinh doanh của công ti và khối lượng dữ liệu được thu thập nhưng về tổng thể nó yêu cầu tri thức về việc trích rút và biến đổi XML, kĩ năng lập trình Dot Net, mô hình hoá dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu, các kĩ năng về SQL- kĩ năng lập trình XML, dịch vụ tích hợp nguồn phục vụ SQL (SSIS), dịch vụ báo cáo nguồn phục vụ SQL (SSRS) cho việc báo cáo và trinh sát doanh nghiệp.

Ngày nay nhà chuyên nghiệp cơ sở dữ liệu đang có nhu cầu cao và được trả lương tốt cho việc làm của họ và phần lớn các công ti lớn, ngân hành, tài chính đều đang thiếu hụt nghiêm trọng người có kĩ năng quản trị cơ sở dữ liệu.

 

—English version—

 

Database administration jobs

A person wrote to me: “As a second year student in the Information System Management (ISM) program, I do not know what skills do I really need to learn beside develop skills in programming language. Although I am learning about database but I do not know what can I do about this skills? What database people do?

 

Answer: Database administrator is responsible to define, collect, arrange, store, track and update information for company’s businesses use. Today a database administrator may also be in charge of coordinating database security systems with computing security specialists to safeguard the company’s data. A database administrator often spend time with the business people to identify what information is needed, how to collect relevant data, store them, and update data for easy access and use. A database analysts apply database programming languages to create or improve databases; test the data for accuracy, reliability and assure that data are secure.

Most jobs in database require at least a bachelor’s degree in Information System Management (ISM), Computer Science (CS) or other computer-related fields. Database works range from simple to complex depending on the company business and the amount of data collected but overall it requires knowledge about XML extraction and transformation, Dot Net programming skills, Data modeling and database design, skills about SQL-XML programming skills, SQL server integration services (SSIS), SQL Server reporting services (SSRS) for reporting and business intelligence.

Today database professional are in high demand and well paid for their work and most financial, banking, large companies are in critical shortage of people with database administration skills.