Vị trí người phân tích hệ thống máy tính

Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Em có thể kiếm được kiểu việc làm nào với bằng cử nhân trong Quản lí hệ thông tin (ISM)? Em có thể làm được bao nhiêu và con đường nghề nghiệp của bằng cấp này là gì? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Nghề phổ biến nhất của người tốt nghiệp ISM là người phân tích hệ thống máy tính, dùng cả kĩ năng kĩ thuật của bạn và tri thức của bạn về thế giới doanh nghiệp. Trong việc làm này, bạn chịu trách nhiệm xác định cách hệ thống máy tính phục vụ cho nhu cầu của công ti, và cái gì có thể được thực hiện để làm cho những hệ thống này hiệu quả hơn. Người phân tích hệ thống làm việc chặt chẽ với người quản lí doanh nghiệp để xác định nâng cấp hệ thống nào được cần tới và công nghệ nào là sẵn có mà có thể làm tăng tính hiệu quả của công ti. Người phân tích hệ thống có thể làm việc với người quản lí mạng và kĩ sư phần mềm để thiết kế và phát triển các hệ thống máy tính mới, đào tạo người dùng và lập cấu hình cho phần cứng và phần mềm được cần. Kiểu hệ thống máy tính mà người phân tích hệ thống làm việc sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của nghiệp vụ của công ti.

Phần lớn việc làm của người phân tích hệ thống đều yêu cầu bằng cấp cử nhân hay thạc sĩ về Quản lí hệ thông tin (ISM) vì nó cần tri thức của cả doanh nghiệp và kĩ thuật, mặc dầu nó không đi vào nhiều chi tiết kĩ thuật trong Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm. Người phân tích hệ thống cần thường xuyên giữ cho bản thân họ được cập nhật với công nghệ mới nhất bởi vì công nghệ máy tính thường thay đổi. Chẳng hạn, ngày nay tính toán mây, công nghệ di động đang làm thay đổi thế giới doanh nghiệp một cách nhanh chóng cho nên người phân tích hệ thống phải hiểu tính toán mây, an ninh hệ thống, và công nghệ di động.

Để có được việc làm tốt là người phân tích hệ thống, người tốt nghiệp có thể cần một số kinh nghiệm làm việc mặc dầu điều đó có thể không cần trong công ti phần mềm. Trong khi có bằng cấp ISM là được yêu cầu nhưng có khả năng áp dụng kĩ năng của bạn trên việc làm qua thực tập hay việc làm khác sẽ làm cho bạn có vẻ tốt hơn trên bản lí lịch và có thể dẫn tới cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Nhu cầu về người phân tích hệ thống máy tính là rất lớn khi nhiều công ti đang áp dụng công nghệ thông tin để tự động hoá qui trình doanh nghiệp của họ và cải tiến tính hiệu quả. Theo Văn phòng thống kê lao động Mĩ, việc làm trong lĩnh vực này được mong đợi tăng trưởng nhanh hơn trung bình giữa 2010 và 2020. Về trung bình, người phân tích hệ thống máy tính kiếm được xấp xỉ $89,000 một năm (dữ liệu 2012). Trong khi vị trí của bạn sẽ phụ thuộc lớn và kĩ năng bạn có và công việc bạn làm nhưng sau vài năm, một người phân tích hệ thống có thể lên tới vị trí quản lí hệ thống máy tính, vị trí giám đốc công nghệ thông tin, và cuối cùng lên tới Giám đốc thông tin (CIO). Không thành vấn đề vị trí nào bạn làm, sẽ có cái nhìn nghề nghiệp tích cực trong khu vực này.

 

—English version—

 

Computer system analysist position

A college student wrote to me: “What type of job that I can get with a bachelor’s degree in Information System Management (ISM)? How much can I make and what is the career path of this degree? Please advice.”

 

Answer: The most popular career of ISM graduates is Computer Systems Analyst, which using both your technical skills and your knowledge about the business world. In this job, you are responsible for determining how the computer system is serving the needs of the company, and what can be done to make those systems more effective. System analysts work closely with business managers to determine what system upgrades is needed and what technologies are available that could increase the company’s efficiency. Systems analysts may work with network managers and software engineers to design and develop new computer systems, train users and configure hardware and software as needed. The type of computer system that system analysts work with will depend upon the needs of the company business.

Most computer systems analyst jobs require a bachelor’s or master’s degree in Information System Management (ISM) because it needs knowledge of both business and technical, although it does not go into much technical details like in Computer Science or Software Engineer. Systems analysts need to constantly keep themselves up-to-date on the latest technology because computer technology often changes. For example, today cloud computing, mobile technologies are changing the business world quickly so a system analyst must understand cloud computing, system security, and mobile technology.

To get a good job as system analyst, graduates may need some working experiences although it may not be necessary in a software company. While having an ISM degree is required but be able to applying your skills on the job through an internship or other employment will make you look better on your resume and could lead to better career opportunities.

The demand for computer systems analysts is very strong as more companies are applying information technology to automate their business processes and improve efficiency. According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, employment in this field is expected to grow faster than average between 2010 and 2020. On average, computer systems analysts earn approximately $89,000 per year (2012 data). While your position will depend a great deal on the skills you have and the work that you do but after few years, a system analyst can move up to computer system manager position, director of information technology position, and eventually to Chief Information Officer (CIO). No matter what position you make, there will be a positive career outlook in this area.