Skip to content

Việc đọc và phát triển của trẻ em

Theo nghiên cứu về việc học của trẻ em, có mối tương quan cao giữa bố mẹ có đọc sách và thói quen đọc sách của trẻ em. Nghiên cứu này thấy rằng những bố mẹ hay đọc, có nhiều sách ở nhà, sẽ khuyến khích con cái họ đọc nhiều hơn. Nghiên cứu này cũng thấy rằng trẻ em thích đọc sách thường trưởng thành là người lớn với tâm trí cởi mở, thông cảm, có suy nghĩ, và kết luận rằng việc đọc là phần bản chất của việc học và phát triển của trẻ em.

Tất nhiên, trẻ em sẽ không đọc chừng nào bố mẹ chưa cung cấp cho chúng các sách mà chúng thích thú. Việc có sách phù hợp với lứa tuổi của chúng là yếu tố quan trọng trong khuyến khích chúng đọc. Vì phần lớn trẻ em sẽ bắt đầu đọc từ lớp một, bố mẹ có thể lựa chọn những cuốn sách giúp phát triển thái độ của chúng từ sớm. Lúc ban đầu, sách về con vật, môi trường, bài hát và âm nhạc sẽ hấp dẫn trẻ nhỏ. Đến lớp hai lớp ba, sách là về những mẩu chuyện ngắn về quan hệ bố mẹ-con cái, quan hệ thầy-trò, trách nhiệm cá nhân, khái niệm đạo đức, và các câu chuyện đạo đức hay là rất quan trọng để giúp trẻ em phát triển hành vi nào đó và thái độ tốt. Trong thời gian này, trẻ em bắt đầu xay dựng vốn từ vựng của riêng chúng và điều quan trọng với bố mẹ  là dành nhiều thời gian hơn để đọc cùng chúng, giải thích nghĩa các từ khó cho chúng cho nên đến lúc chúng lên lớp ba hay lớp sáu , chúng sẽ có vốn từ vựng phong phú để giúp chúng bắt đầu thói quen đọc của riêng chúng.

Theo nghiên cứu này, đến lớp sáu, phần lớn trẻ em sẽ phát triển ưa thích riêng của chúng về kiểu sách nào chúng muốn đọc. Đây cũng là lúc mà chúng bị ảnh hưởng bởi bạn bè, thầy giáo và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, nếu chúng đã phát triển thói quen đọc tốt, chúng sẽ hướng mối quan tâm vào những chủ đề nào đó. Vì có nhiều kiểu sách sẵn có trên thị trường, một số là tốt nhưng nhiều sách lại không tốt vì các nhà xuất bản thường quảng cáo các sách “thành công thương mại” của họ, sách hội tụ vào phổ biến và hấp dẫn hơn là có nội dung tốt. Đây là lúc bố mẹ cần chú ý và lựa chọn về sách mà con cái họ đọc.

Nghiên cứu này cảnh báo rằng “đây là cơ hội cuối cùng để ảnh hưởng tới tâm trí và hành vi con cái họ vì vào lúc chúng lên tới trung học, chúng sẽ độc lập hơn và dưới ảnh hưởng của các hoạt động xã hội và bạn bè. Về căn bản, cách trẻ em đọc, điều chúng đọc vào lứa tuổi sớm, có thể có ảnh hưởng lớn lên hành vi của chúng, trách nhiệm của chúng, và thái độ của chúng trong cuộc sống về sau của chúng.

 

—English version—

 

Reading and the development of children

According to research on children learning, there is a high correlation between parents who read and the reading habit of their children. The research found that parents who read often, have a lot of books at home, would encourage their children to read more. The research also found that children who like to read often grow up to be more thoughtful, empathic, open-minded adults, and concluded that reading is an essential part of children learning and developing.

Of course, young children will not read unless parents provide them with children books that they are interested in. Having books that suitable for their age is an important factor in encouraging them to read. Since most children will start reading in the first grade, parents can select certain books to help develop their attitudes early. In the beginning, books about animals, the environment, songs, and music would appeal to young children. By the second or third grade, books about short stories on parents-children relationships, teachers-students relationships, personal responsibilities, ethical concepts, and good moral stories are very important to help children develop certain behaviors and good attitudes. During this time, children begin to build their own vocabulary and it is important for parents to spend more time reading with them, explain the meaning of difficult words for them so by the time they reach the third or six grade, they will have a rich vocabulary to help them start the reading habit on their own.

According to the research, by six grade, most children will develop their own preference on what types of book they want to read. This is also the time when they are influenced by friends, teachers, and the surrounding environment. However, if they already develop a good reading habit, they will direct their interests in certain subjects. Since there are many types of book available in the market, some are good but many are not because publishers often push their “Commercial success” books that focus on popularity and appeal than good content. This is the time parents need to pay more attention and selective on the books that their children read.

The research warned that “this is the last opportunity” for parents to influence their children’ minds and behaviors because by the time they reach high school, they will be more independent and under the influence of other social activities and friends. Basically, how children read, what they read at an early age, can have a significant influence on their behavior, their responsibility, and their attitudes in their lives later.