Skip to content

Học ngôn ngữ lập trình

Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy viết trong blog của thầy rằng mọi sinh viên, bất kể họ học cái gì, đều cần biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Em học quản trị kinh doanh nhưng muốn học về lập trình máy tính. Em bắt đầu thế nào và em nên học ngôn ngữ nào? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Ngày nay, biết ngôn ngữ lập trình là quan trọng, đặc biệt trong công nghiệp kinh doanh. Nhiều công việc kinh doanh sẽ sớm được tự động hoá bằng việc dùng công nghệ để tăng hiệu quả của nó. Để có việc làm trong ngành công nghiệp này trong tương lai gần, em cần có kĩ năng lập trình. Em có thể học các môn lập trình ở đại học hay học trực tuyến. Trong vài năm qua, có nhiều môn học trực tuyến dạy lập trình mà em có thể chọn. Tuy nhiên, để bắt đầu em sẽ cần đọc nhiều hơn về nhu cầu của công nghiệp kinh doanh rồi tìm các môn học trực tuyến và các bài học khớp cho nhu cầu đó. Học ngôn ngữ lập trình cần thời gian cho nên đừng thất vọng nếu em không học tốt trong vài tuần đầu.

Vì có nhiều ngôn ngữ lập trình, em cần chọn ngôn ngữ có liên quan tới loại việc làm em muốn làm trong tương lai vì với từng kiểu việc làm, có những ngôn ngữ lập trình nào đó liên kết với chúng. Chẳng hạn, nếu em muốn làm việc trong khu vực tài chính, hay thị trường chứng khoán, em cần học Python hay Java vì nhiều việc phân tích dữ liệu và trinh sát doanh nghiệp đang dùng các ngôn ngữ này. Nếu em làm việc trong ngân hàng và kinh doanh trực tuyến, em có thể cần biết Java và JavaScript v.v. Điều quan trọng với em là làm kế hoạch khảo cứu và đi theo nó để phát triển kĩ năng của em. Em cần quyết định thời gian nào em sẽ chuyên học khái niệm và bao nhiêu thời gian em sẽ viết mã. Thầy khuyên rằng em học mọi ngày ít nhất một giờ hay hơn, học từ MOOCs, viết mã v.v. Cho dù em vẫn đang học các môn học khác trong trường, em vẫn cần tìm ra thời gian để học viết mã. Điều quan trọng là đi tới với bản kế hoạch và bám theo nó. (tức là, duy trì hội tụ vào việc viết mã, bắt đầu với cái gì đó dễ dàng để chắc nó làm việc rồi đi tiếp.) Phải chắc không cái gì có thể ngắt quãng em khi em viết mã. Điều đó có nghĩa là cất điện thoại của em sang một bên, không kiểm Facebook và email… v.v.

Lúc ban đầu, em có thể cảm thấy bị tràn ngập hay sợ sệt. Nhưng qua thời gian, em sẽ làm tốt khi em thấy kết quả đầu tiên. Học viết mã bao giờ cũng khó lúc ban đầu nhưng khi mà em vượt qua những khó khăn này, em sẽ trở nên được động viên hơn để tiếp tục. Cũng vậy, bao giờ cũng nhớ trong tâm tại sao em học nó. Em muốn có những kĩ năng mà có thể mở ra nhiều cơ hội và việc làm được trả lương tốt hơn cho tương lai của em.

 

—English version—

 

Learning Programming Language

A student wrote to me: “You wrote in your blog that all students, regardless of what they study, need to know at least one programming language. I study business administration but want to learn about computer programming. How do I start and what language should I learn? Please advise.”

 

Answer: Today, knowing a programming language is important, especially in the business industry. Soon many business works will be automated using technologies to increase its efficiency. To get a job in this industry in the near future, you need to have a programming skill. You can take programming courses at your university or online. Over the past few years, there are many online courses teaching programming that you can choose. However, to start you will need to read more about the business industry needs  then find the online courses and tutorials that fit that needs.  Learning a programming language takes time so do not get frustrated if you do not do well in the first few weeks.

Since there are many programming languages, you need to select the language that is relating to what kind of job you want to do in the future because for each type of job, there are certain programming languages associated with them. For example, if you want to work in finance, or stock market exchange sectors, you need to learn Python or Java because many data analysis and business intelligence are using these languages. If you work in banking or online business, you may need to learn Java and JavaScript etc. It is important for you to make a studying plan and follow it to develop your skills. You need to decide which time you will dedicate to studying the concept and how much time you will write code. I recommend that you study every day for at least one hour or more (i.e. Reading articles, learning from MOOCs, write code etc.) ) Even if you are still studying other subjects in school, you still need to find the time to learn to write code  It is important to come up with a plan and stick to it. (I.e. Stay focus on writing code, start with something easy to make sure it works then move on. Make sure nothing can interrupt you while you write code. That means putting your phone aside, not checking Facebook and email… etc.

In the beginning, you may feel overwhelmed or afraid. But over time, you will do fine when you see the first results. Learning to write code is always difficult in the beginning but as long as you overcome these difficulties, you will become more motivated to continue. Also, always keep in mind why you are learning it. You want to have the skills that can open more opportunities and better-paid job for your future.