Thị trường việc làm

Công nghiệp phần mềm thường xuyên thay đổi và tăng tốc, có nhiều việc làm được trả lương cao nhưng KHÔNG có đủ công nhân. Là học sinh, các em cần đọc nhiều hơn về xu hướng thị trường việc làm này để thăm dò các cơ hội rồi chọn lựa các môn học liên quan để phát triển các kĩ năng đúng. Vì nhiều “Việc làm nóng” là mới và không sẵn có trong đại học, nhưng chúng đang được dạy trực tuyến (Môn học mở trực tuyến cho đại chúng hay MOOCs) bởi các giáo sư từ các trường hàng đầu như Stanford, MIT, Harvard v.v. Nếu các em sẵn lòng đưa vào một số nỗ lực để học chúng, các em sẽ có những kĩ năng đang có nhu cầu cao. Theo một báo cáo công nghiệp của chính phủ Mĩ, sau đây là những việc làm tốt nhất từ 2018 tới 2025:

  1. Chuyên viên Học máy: Một trong những việc làm được trả lương cao nhất với lương trung bình $118,000 (Dữ liệu 2017.) Mọi công ti hàng đầu từ Google, Facebook, Microsoft, Amazon đều đang tìm kiếm chuyên viên học máy để hỗ trợ cho phát kiến sản phẩm của họ. Nếu các em muốn trở thành chuyên viên học máy, các em cần có kĩ năng lập trình giỏi trong Python, Java và nền tảng vững trong thống kế và toán học. Có nhiều môn học trực tuyến xuất sắc trong lĩnh vực này từ Coursera, edX, Udemy cũng như các môn học từ Microsoft, Google, Amazon.
  1. Chuyên viên dữ liệu: Một trong những việc làm được trả lương cao nhất với lương trung bình $115,000 (Dữ liệu 2017). Đây là việc làm hứng thú nhất của thập kỉ này theo tờ Harvard Business Review và nó có nhu cầu cao nhất trong cả ngành công nghiệp. Mọi công ti, dù lớn hay nhỏ, đều cần chuyên viên dữ liệu (mức tiến sĩ) và Kĩ sư dữ liệu (mức cử nhân). Để làm việc trong lĩnh vực này, các em cần kĩ năng lập trình giỏi trong Python, Java, Thống kế, và tri thức cơ sở về doanh nghiệp. Vì nó tương đối mới, không mấy trường dạy nó, tôi gợi ý rằng các em học các môn trực tuyến từ Coursera, edX, và Udemy để phát triển kĩ năng được cần và có được việc làm trong lĩnh vực có nhu cầu rất cao này.
  2. Người phát triển phần mềm nhúng: Đây là một việc làm rất chuyên môn được cần tới trong robotics và khu vực tự động hoá chế tạo. Lương trung bình là $112,000  (Dữ liệu 2017).  Để làm việc trong khu vực này, các em cần có kĩ năng lập trình giỏi trong C++, Linux, và C. Các em cũng cần học vài môn trong Nhập môn vào Robotics, Tự động hoá, và Vi điều khiển sẵn có trực tuyến từ edX, Coursera.
  3. Người phát triển ứng dụng di động: Lương trung bình của người phát triển di động lad quãng $98,000 (Dữ liệu 2017). Nếu các em muốn trở thành người phát triển app di động, bạn có thể phải có kĩ năng lập trình tốt trong Java, C++, Swift, và có tri thức về Android hayr iOS (Apple). Có nhiều môn học về app di động sẵn có từ Apple, Google và MOOCs.
  4. Người lập trình đồ hoạ/thiết kế: Đây là một trong những việc làm thú vị trong công nghiệp công nghệ vì nó yêu cầu nhiều tính sáng tạo và kĩ năng nghệ thuật trong việc tổ hợp với kĩ năng lập trình. Lương trung bình của người lập trình đồ hoạ là quãng $95,000 (Dữ liệu 2017). Đa số người làm việc trong khu vực này là sinh viên nghệ thuật có kĩ năng đồ hoạ và học các môn lập trình phụ thêm (Java, C++ v.v.) để là nghệ sĩ đồ hoạ. Phần lớn các công ti trò chơi máy tính đều thuê họ để thiết kế trò chơi. Có nhiều môn học trực tuyến sẵn có từ Udemy, Coursera, và edX.

Việc học độc lập từ các môn trực tuyến KHÔNG phải là dễ, ngay cả với những học sinh có động cơ nhất. Theo nhiều khảo cứu, quãng 82% học sinh ghi danh trong MOOCs rời bỏ sau vài tuần. Tuy nhiên, nếu các em sẵn lòng học, các em sẽ cần đặt mục đích học tập và biết đích xác các em muốn làm gì với các kĩ năng được học. (tức là, các em sẵn lòng để nỗ lực vào học mọi ngày. Bao nhiêu thời gian các em sẵn lòng để ra làm bài tập về nhà để phát triển kĩ năng này. Điều gì sẽ xảy ra nếu các em không học? Các em có đủ thời gian dành cho nỗ lực học không?)

Các em cần hiểu rằng là người tự học, các em chịu trách nhiệm cho thời gian và nỗ lực riêng của mình. Để thành công trong MOOCs, các em phải có khả năng làm việc tự đánh giá việc học của mình và giám sát tiến bộ riêng của mình. Năm nay, khi sinh viên năm thứ nhất tới lớp Học máy của tôi, nhiều người trong số họ đã học các môn trực tuyến để chuẩn bị cho việc học nghiêm ngặt ở Carnegie Mellon. Họ bảo tôi rằng họ được chuẩn bị và sẵn sàng học nhiều hơn và thành công.

 

—English version—

 

The Job Market

The software industry is constantly changing and accelerating, there are many high-paying jobs but NOT enough workers. As students, you need to read more about these job market trends to explore opportunities then select the relevant courses to develop proper skills. Since many “Hot Jobs” are new and not available in universities, but they are being taught online (Massive Online Open Courses or MOOCs) by professors from Top schools such as Stanford, MIT, Harvard etc. If you are willing to put in some efforts to learn them, you will have the skills that are in high demand. According to the U.S. government’s industry report, the following are the best jobs between 2018 to 2025:

  1. Machine Learning Specialist: One of the highest paid jobs with an average salary of $118,000 (2017 Data.) All top companies from Google, Facebook, Microsoft, Amazon are looking for a machine learning specialist to support their  product innovations. If you want to become a machine learning specialist, I need to have good programming skills in Python, Java and a strong foundation in statistics and math. There are several excellent online courses in this field from Coursera, edX, Udemy as well as courses from Microsoft, Google, Amazon.
  1. Data Specialist: One of the highest paying jobs with an average salary of $115,000 (2017 Data). This is the most exciting jobs of this decade according to Harvard Business Review and it has the highest demand across the industry. All companies, large and small, need Data Scientist (Ph.D. level) Data Analyst (MS level) and Data Engineer (BS level). To work in this field, you need strong programming skills in Python, Java, Statistics, and basic knowledge of the business. Since it is a relatively new, not many schools are teaching it, I recommend that you take online courses from Coursera, edX, and Udemy to develop the needed skills and get a job in this very high demand field.
  2. Embedded Software Developer: This is a very specialized job needed in robotics and manufacturing automation areas. The average salary is $112,000  (2017 Data).  To work in this area, you need to have strong programming skills in C++, Linux, and C. You also need to take a few courses in Introduction to Robotics, Automation, and Microcontroller available online from edX, Coursera.
  3. Mobile Application Developer: The average salary of a Mobile developer is around $98,000 (2017 Data). If you want to become a Mobile App Developer, you can to have good programming skills in Java, C++, Swift, and have knowledge of Android or iOS (Apple). There are many mobile app courses available from Apple, Google and MOOCs.
  4. Graphics/Design/Programmer: This is one of the interesting jobs in the technology industry because it requires a lot of creativity and artistic skills in combination with programming skills. The average salary of a Graphics Programmer is around $95,000 (2017 Data). A majority of people who work in this area are Art students who have the graphics skills and take additional programming courses (Java, C++ etc.) to be Graphic artists. Most computer games companies are hiring them for the design of their games. There are several online courses available from Udemy, Coursera, and edX.

Learning independently from Online courses is NOT easy, even for the most motivated students. According to several studies, about 82% of students who enrolled in MOOCs quit after a few weeks. However, if you are willing to do that, you will need to set your learning goals and knowing exactly what you want to do with the learned skills. (i.e., how much time you are willing to put in your efforts every day. How much time you are willing to do the homework to develop the skills. What will happen if you do not? Do you have enough time to spend on the efforts?)

You need to understand that as self-learners, you are responsible for your own time and efforts. To be successful in MOOCs, you must be able to do a self-evaluation of your learning and monitor your own progress. This year, as new first-year students are coming to my Machine learning class, several of them already took online courses to prepare for the rigorous study at Carnegie Mellon. They told me that they are prepared and readied to learn more and be successful.