Kĩ năng cộng tác

Hệ thống giáo dục truyền thống khuyến khích ganh đua giữa các học sinh để chọn ra vài người giỏi nhất. Trong hệ thống này, học sinh thường học một mình, giữ kín điều họ biết cho bản thân họ, và không thảo luận với người khác vì họ sợ ai đó có thể giỏi hơn họ. Bất kì cộng tác hay chia sẻ thông tin nào đều có thể bị coi là gian lận. Ngày nay, quan niệm này là lỗi thời. Để thành công trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, học sinh phải phát triển kĩ năng cộng tác để cho họ có thể làm việc trong tổ một cách thành công.

Tuy nhiên, khuyến khích học sinh cộng tác là khó, đặc biệt ở các nước mà kĩ năng cộng tác vẫn còn mới. Khi tôi dạy ở châu Á, tôi thấy rằng mọi lúc tôi đề nghị học sinh làm việc trên một dự án nhỏ, họ thường chia công việc thành các nhiệm vụ nhỏ hơn nơi từng người trong họ làm việc độc lập và tích hợp các mảnh của họ lại với nhau ở phút cuối cùng. Tôi phải mất nhiều nỗ lực để làm cho họ làm việc cùng nhau nhưng sau khi tôi ra đi, phần lớn trong họ trở lại thói quen cũ của họ.

Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này, phần lớn công việc đều được làm trong tổ vì không ai có thể làm việc một mình được nữa. Làm việc tổ là về chia sẻ ý kiến, trao đổi thông tin, phát triển giải pháp, thảo luận vấn đề, giúp cho người khác hướng tới mục đích chung. Nếu học sinh không được đào tạo trong cộng tác ở trường, họ sẽ gặp khó khăn khi đi làm. Một số người trở nên tách rời với tổ của họ vì họ không biết cách diễn đạt ý kiến, chia sẻ thông tin, hay tham gia vào trong phát triển giải pháp. Thái độ không hợp tác này bị những người khác coi là bất lực, không hữu ích và có thể dẫn tới việc họ bị loại khỏi tổ.

Vì phần lớn công việc tương lai sẽ được phân bố cho nhiều vị trí điều có nghĩa là tổ sẽ bao gồm nhiều người từ nhiều chỗ hay nhiều nước, các thành viên tổ phải biết cách trao đổi dùng cùng ngôn ngữ như tiếng Anh. Cho dù họ có thể không gặp nhau nhưng họ phải cộng tác với nhau mọi ngày. Trong thế giới được dẫn lái bằng công nghệ này, khả năng cộng tác và trao đổi là bản chất.

 

—English version—

 

Collaboration skills

Traditional education system encourages competition among students to select a few who are the best. In this system, students often study alone, keeping what they know to themselves, and do not discuss with others as they are afraid of someone may be better than them. Any collaboration or sharing information can be considered cheating. Today, this concept is obsolete. To succeed in this technology-driven world, students must develop collaboration skills so they can work in a team successfully.

However, to encourage the students to collaborate is difficult, especially in countries where collaboration skills are still new. When I teaching in Asia, I found that every time I asked students to work on a small project, they often divided the work into smaller tasks where each of them works independently and integrates their pieces together at the last minute. It took me several attempts to get them to work together but after I left, most of them returned to their old habit.

In this fast-changing world, most works are done in a team as nobody can work alone anymore. Teamwork is about the sharing of opinions, exchange information, develop solutions, discuss issues, helping others toward a common goal. If students are not trained in collaboration in school, they will have difficulty when going to work. Some become disengaged with their team as they do not know how to express their opinions, share information, or participate in the development of solutions. This uncooperative attitude is considered by others as incompetent, unproductive and may lead to they are being eliminated from the team.

Since most of the future work in will be distributed to many locations which means the team will consist of people from many places or countries, team members must know how to communicate using the same language such as English. Even they may not see others but they must collaborate with each other every day. In this technology-driven world, the ability to collaborate and communicate is essential.