Ngôn ngữ lập trình

Tuần trước tôi được mời giảng bài về Công nghệ thông tin cho một trường trung học địa phương. Tôi nói với các học sinh rằng ngày nay, mọi học sinh, bất kể họ đang học cái gì, đều phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Trong thị trường việc làm được dẫn lái bởi công nghệ này, viết mã là một kĩ năng quan trọng cũng giống như đọc, viết và số học. Ngày nay trong thời đại Internet, phần lớn các việc làm đều yêu cầu người xin làm phải biết cách dùng các thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại thông minh, v.v.) và cách viết mã. Có nhiều ngôn ngữ lập trình, từ các ngôn ngữ tương đối dễ tới ngôn ngữ khó hơn, và tuỳ theo nơi các em làm việc, nghề nghiệp các em ưa thích, các em có thể chọn ngôn ngữ tốt nhất cho khu vực đó. Vì nhiều học sinh không quen biết về ngôn ngữ lập trình, tôi tóm tắt chúng như sau (Lưu ý: Đây là ý kiến cá nhân của tôi.)

Python là ngôn ngữ có nhu cầu cao và phổ biến nhất trong công nghiệp ngày nay. Python là đơn giản và dễ học, có nhiều thư viện các công cụ sẵn có mà người học có thể dùng. Python được dùng trong phần lớn các công việc phát triển phần mềm, cũng như các trò chơi video, và phát triển web. Nếu các em giỏi trong  Python, các em có thể làm việc ở nhiều chỗ vì có thiếu hụt người phát triển Python ở nhiều nước. Theo Sở Thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển Python là giữa $95,000 tới  $127,000/năm. (dữ liệu 2017)

Java là ngôn ngữ rất phổ biến. Cũng giống như Python, đang có nhu cầu lớn về người phát triển Java vì nhiều công việc phát triển phần mềm được thực hiện trong Java. Phần lớn các ứng dụng di động đều được viết trong ngôn ngữ này. Java cũng là cơ sở của hệ điều hành Android trong nhiều điện thoại thông minh. Nếu các em thích phát triển các app di động, các em cần biết Java. Ngày nay Java được dạy trong hầu hết các đại học như ngôn ngữ lập trình chính thức. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển Java là giữa $92,000 tới  $112,000/năm. (dữ liệu 2017)

Javascript là ngôn ngữ xây dựng Internet. Học và thực hiện nó là đơn giản vì nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trong những người phát triển phần mềm, đặc biệt trong phát triển web mặt tiền. Mã JavaScript được viết trong trang HTML. Khi một người dùng yêu cầu một trang HTML có JavaScript trong nó, script này được gửi tới trình duyệt để làm cái gì đó với nó. Nếu em muốn làm việc trong khu vực phát triển web, em phải biết cả Java và JavaScript. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển JavaScript là giữa $82,000 tới  $100,000/năm. (dữ liệu 2017).

PHP là ngôn ngữ quan trọng khác được dùng ở mặt hậu cho hầu hết các phát triển web. Nó tương đối dễ học và có số lớn người dùng. Nó làm việc tốt với hệ thống tệp cơ sở dữ liệu và ảnh v.v. Bằng việc tổ hợp với MySQL, nó cho phép người phát triển tạo ra nội dung tương tác để quản lí khối lượng lớn dữ liệu. Bằng việc học cả hai ngôn ngữ này em sẽ có khả năng tạo ra các trang đăng nhập, các mẫu, diễn đàn, quản lí truy nhập của người dùng vào các trang và nhiều điều nữa. Những kĩ năng này sẽ cho phép các em tạo ra websites dễ dùng, vậy mà có tính chức năng cao trong giải quyết toàn thể nhiều dữ liệu. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển PHP là giữa $80,000 tới  $92,000/năm. (dữ liệu 2017).

C++ được dùng chủ yếu trong ứng dụng phần mềm qui mô lớn. Nó là một trong những ngôn ngữ lập trình xây dựng nên Google. Cần mất nhiều thời gian hơn để làm chủ ngôn ngữ này vì nó có các tính năng của các khối xây dựng lớn và đa dạng nhưng nếu em làm chủ được, điều đó sẽ phân biệt em với phần lớn những người lập trình trong thị trường việc làm. Việc biết C++ sẽ giúp em hiểu cách ngôn ngữ lập trình làm việc về chi tiết. Nếu em hiểu các nền tảng của C++,  mọi ngôn ngữ lập trình khác sẽ là dễ dàng. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển C++ là giữa $98,000 tới  $116,000/năm. (dữ liệu 2017)

C# là ngôn ngữ lập trình mạnh và linh hoạt. Nó có thể được dùng để tạo ra nhiều ứng dụng từ ứng dụng công nghiệp qui mô lớn tới phần mềm hàng không không gian phức tạp. Ngôn ngữ này được Microsoft tạo ra và được dùng trong nhiều ứng dụng của nó và được tích hợp đầy đủ với thư viện .NET cung cấp cho các em việc truy nhập vào thư viện khổng lồ các công cụ và hỗ trợ chức năng. Những người phát triển C# đang có nhu cầu cao vì nhiều công ti đang dùng phần mềm Microsoft làm nền tảng để xây dựng trên đó những ứng dụng chuyên môn của họ. Vì đây là ngôn ngữ nằm dưới nền mọi thứ từ các app doanh nghiệp cho tới trình biên dịch, nơi các công ti xây dựng ứng dụng của họ để quản lí vận hành, giúp cho người quản lí làm quyết định, lưu giữ và tổ chức dữ liệu, nó là ngôn ngữ quan trọng cần biết. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển C++ là giữa $95,000 tới  $114,000/năm. (dữ liệu 2017)

Tôi khuyến khích mọi học sinh trung học (lớp 10 tới 12) học ngôn ngữ lập trình. Nó là kĩ năng cần thiết mà mọi người phải có trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này. Dù em vào đại học, trường hướng nghề hay thậm chí đi làm sau tốt nghiệp trung học, việc biết một ngôn ngữ lập trình sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho em. Chúng ta đang sống trong thế giới được toàn cầu hoá nơi cạnh tranh là dữ dội giữa các nước. Các em sẽ sớm không cạnh tranh với người ở nước các em mà cạnh tranh với người ở các nước khác. Điều quan trọng với các em là được chuẩn bị từ BÂY GIỜ và biết cách viết mã là kĩ năng bản chất mà các em cần có.

 

—English version—

 

Programming languages

Last week I was invited to give a lecture about Information technology to a local high school. I told the students that today, every student, regardless of what they are studying, must know at least one programming language. In this technology-driven job market, coding is an important skill just like reading, writing, and arithmetic. Today in the Internet age, most jobs require the applicant to know how to use electronic devices (Computer, smartphone etc.) and how to code. There are several programming languages, from relatively easy to more difficult languages, and depend on where you want to work, which career you prefer, you may select the best language for that areas. Since many students are not familiar with programming languages, I summarize them as follow (Note: This is my personal opinion.)

Python is the high-demand and most popular language in the industry today. Python is simple and easy to learn, there are many libraries of tools available that students could use. Python is used in most software development works, as well as video games, and web development. If you are good in  Python, you can work in many places since there is a shortage of Python developers in many countries. According to the U.S. Labor of Statistics, the salary of a Python developer is between $95,000 to  $127,000/year. (2017 data)

Java is another very popular language. Just like Python, Java developers are in great demand as many software development works are done in Java. Most mobile apps are also written in this language. Java is also the basis of the Android operating system in many smartphones. If you like to develop mobile apps, you need to know Java. Today Java is taught in most universities as the official programming language. According to the U.S. Labor of Statistics, the salary of a Java developer is between $92,000 to  $112,000/year. (2017 data)

Javascript is the language that built the Internet. It is simple to learn and implement as it is one of the most popular languages among software developers, especially in the front-end web development. JavaScript code is written into an HTML page. When a user requests an HTML page with JavaScript in it, the script is sent to the browser to do something with it. If you want to work in the web development area, you must know both Java and JavaScript. According to the U.S. Labor of Statistics, the salary of a JavaScript developer is between $82,000 to  $100,000/year. (2017 data).

PHP is another important language used in the back-end for most web development. It is relatively easy to learn and have a large number of users. It works well with a database file system and images etc. By combining with MySQL, it allows developers to create interactive content to manage large amounts of data. By learning both you will be able to create login pages, forms, forums, manage user access to pages and much more. These skills will allow you to create websites that are easy to use, yet highly functional in handling a whole lot of data. According to the U.S. Labor of Statistics, the salary of a PHP developer is between $80,000 to  $92,000/year. (2017 data).

C++ is used mostly in large-scale software application. It is one of the programming languages that built Google. It takes more time to master this language as it has a large and various features of building blocks but if you do, it will distinguish you from most programmers in the job market. Knowing C++ will help you to understand how programming language work in detail. If you understand the fundamentals of C++,  all others programming languages will be easy. According to the U.S. Labor of Statistics, the salary of a C++ developer is between $98,000 to  $116,000/year. (2017 data)

C# is a powerful and flexible programming language. It can be used to create many applications from large-scale industrial application to complex aerospace software. This language is created by Microsoft and is used in many of its applications and fully integrated with the .NET library providing you access to a huge library of tools and functional support. C# developers are in high demand as many companies are using Microsoft software as their foundation to build their specific application on. Since this is a language that underlies everything from business enterprise apps to compilers, where companies build their applications to manage their operation, help managers make decisions, store and organize data, it is an important language to know. According to the U.S. Labor of Statistics, the salary of a C++ developer is between $95,000 to  $114,000/year. (2017 data)

I encourage all high school students (Grade 10 to 12) to learn a programming language. It is a necessary skill that everyone should have in this technology-driven world. Whether you go to college, vocational school or even working after high school, knowing a programming language will open more opportunities for you. We are living in a globalized world where competition is fierce among countries. Soon, you are not competing with people from your country but other countries. It is important for you to be prepared NOW and knowing how to code is an essential skill that you need to have.