Khi nào lập kế hoạch nghề nghiệp

Tôi nhận được một email của một học sinh, em đó viết: “Em không đồng ý với thầy về việc có bản kế hoạch nghề nghiệp sớm. Phần lớn học sinh 18 tuổi KHÔNG biết họ muốn gì và lập kế hoạch nghề nghiệp vào lúc này là phí thời gian vì mọi thứ sẽ thay đổi.”

 

Đáp: “Trong trường hợp đó, THỜI GIAN TỐT NHẤT để lập kế hoạch nghề nghiệp của em là khi nào? Khi em nghĩ em biết điều em muốn sao? Em có đợi tới sau khi tốt nghiệp mới lập kế hoạch nghề nghiệp không? Nếu em nghĩ 18 tuổi là quá sớm thì em nghĩ vào độ tuổi nào em sẽ sẵn sàng?

Điều quan trọng với mọi học sinh là lập kế hoạch cuộc đời mình sớm nhất có thể và KHÔNG để nó phí hoài trong sợ hãi và lẫn lộn. Cho dù em còn trẻ, em nên biết em muốn gì. Tự hỏi bản thân em: Đam mê của mình là gì? Mình thực sự thích việc làm nào và tại sao? Mình thích môn nào khi mình ở trong trường?

Là học sinh trẻ, em có thể đặt cho bản thân em mục đích nghề nghiệp và tiến lên trước hoặc em có thể phí hoài cuộc sống của em vào trong quên lãng. Khi em trưởng thành và biết bản thân em rõ hơn, mọi thứ sẽ thay đổi và em biết cách điều chỉnh theo nó. Sống là học và thất bại cũng là cơ hội để học. Thực ra, thất bại là những điều sẽ dạy cho em là em sẽ cần thêm bao nhiêu nỗ lực để đạt tới mục đích của em. Nhưng không có bản kế hoạch cho điều em muốn sẽ làm tốn phí cho em nhiều nữa.

Có bản kế hoạch nghề nghiệp cũng giống như có bản đồ khi em đi du hành. Em không thể du hành mà không có đích đến, không có hướng dẫn, và không có bản đồ. Em có thể đặt mục đích ngắn hạn như được điểm tốt trong lớp hay mục đích dài hạn như tốt nghiệp trong lĩnh vực có nhu cầu cao. Em có thể tự thách thức em bằng việc đặt ra mục đích ngắn hạn như học một ôn khó mà em không thích nhưng vẫn học tốt trong nó. Hay em có thể đặt mục đích dài hạn về điều em muốn làm trong đời em. Chẳng hạn, nếu em muốn là nhà doanh nghiệp, em cần đọc nhiều bài báo về công ti khởi nghiệp và đi theo những người đã đi qua con đường đó trước đây, biết điều họ đã làm để tới đó và đặt mục đích và chuẩn bị cho bản thân em làm cùng điều.

Tuy nhiên, có mục đích nghề nghiệp là KHÔNG đủ. Em phải tin tưởng vào bản thân em rằng em có thể đạt tới được nó. Phải tự tin về điều em muốn đạt tới. Tưởng tượng tương lai của em trong đó em đã đạt tới giấc mơ của em. Có nhiều bạn bè người có mục đích nghề nghiệp tương tự sẽ giúp ích vì họ sẽ động viên em và giúp em đi cùng họ. ĐỪNG để bất kì người nào thuyết phục em rằng en KHÔNG cần bản kế hoạch nghề nghiệp hay lập kế hoạch sớm là phí thời gian vì họ không là gì ngoài việc làm sao lãng em. Dành ít thời gian trên facebook và trò chơi video tầm thường, chúng là việc phí thời gian. Chia sẻ bản kế hoạch nghề nghiệp và mục đích của em với bố mẹ em vì họ bao giờ cũng muốn em thành công.

 

—English version—

 

When to plan your career

I received a student’s email where he wrote: “I do not agree with you about having a career plan early. Most 18 years old students DO NOT know what they want and planning a career at this time is a waste of time since things will change.”

 

Answer: “In that case, what is the BEST TIME to plan your career? When do you think you know what you want? Do you wait until after graduation to plan a career? If you think 18 years is too early then what is the age when you think you will be ready?

It is important for all students to plan your life as early as possible and do NOT let it waste away in fear and confusion. Even you are young, you should know what you want. Ask yourself: “What is your passion? What job you really like and why? What subjects that you like when you are in school?

As a young student, you can set yourself career goals and move forward or you can waste your life into oblivion. As you are maturing and know yourself better, things will change and you know how to adjust to it. To live is to learn and failure is also an opportunity to learn. In fact, failures are things that will teach you how much more effort you need to reach your goal. But not having a plan for what you want will cost you a lot more.

Having a career plan is like having a map when you travel. You cannot travel without a destination, without guidance, and without a map. You can set a short-term goal such as getting a good grade in a class or long-term goal such as graduate in a field of high demand. You can challenge yourself by setting a short-term goal such as studying for a difficult course which you do not like but still do well in it.Or you can set a long-term goal on what you want to do in your life. For example, if you want to be an entrepreneur, you need to read more articles about startups and follow people who have been through that road before, know what they did to get there and set goals and prepare yourself to do the same.

However, having a career goal is NOT enough. You have to believe in yourself that you can achieve it. Be confident about what you want to achieve. Imagine your future in which you have achieved your dreams. Having more friends who have a similar career goal will help because they will motivate you and help you to travel with them. DO NOT let anyone who convinces you that you DO NOT need a career plan or planning early is a waste of time because they are nothing but a distraction for you. Spend less time on facebook and trivial video games, they are a waste of time. Sharing your career plan and goals with your parents as they always want you to succeed.