Điều robots không thể làm được

Hôm qua, giáo sư Tanaka từ Đại học Tokyo tới thăm Carnegie Mellon và có buổi ăn tối với vài thành viên trong khoa. Trong bữa tối, cuộc nói chuyện chuyển sang chủ đề về Robotics và Thông minh nhân tạo. Vì ông ấy là giáo sư Robotics nổi tiếng, tôi hỏi: “Chúng tôi biết rằng Robots đang lấy đi nhiều việc làm trong cả văn phòng và chế tạo và liên tục tiến vào các khu vực khác, liệu có cái gì mà robots không thể làm được không?”

Giáo sư Tanaka mỉm cười và trỏ vào chỗ ăn tối: “Không có cách nào để robots có thể làm sushi, chúng tôi đã thử nhiều cách với đủ kiểu robots trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi kết luận rằng robots không thể làm được sushi.” Tất cả chúng tôi đều cười, nhưng ông ấy tiếp tục: “Người Nhật Bản ăn Sushi mọi ngày, và phần lớn đều được làm thủ công trong các nhà hàng. Trong bẩy năm, chúng tôi đã thử tự động hoá điều đó, nhưng chúng tôi đã thất bại. Sushi có một phần nhỏ cơm, cá, rau ngâm và những thứ khác, cuộn lại trong rong biển. Nó có vẻ đơn giản, nhưng nó không đơn giản. Cơm, rau, cá và đậu phụ đều mềm và có hình dạng không đều đặn, chúng cũng ướt và khó cầm nắm. Robots thậm chí không thể nắm được nó hay cuộn nó, chẳng thành vấn đề chúng tôi đã cố gắng nhiều đến đâu. Chúng tôi đã làm việc nhiều năm để làm cho robots làm điều đó nhưng không thể làm được.”

Giáo sư khác thêm: “Tin tốt lành là kinh doanh nhà hàng và nấu sushi vẫn còn an toàn khỏi tự động hoá vì robots không thể lấy được việc đó?”

ThiếGiáo sư Tanaka cũng cười: “Chúng tôi có thể làm robots xây nhà, làm ô tô, thậm chí làm ra robots khác. Robots có thể nâng thiết bị nặng, di chuyển mọi thứ nhưng chúng không thể làm cái gì yêu cầu tính linh động như nấu ăn. Robots có thể được lập trình để làm cùng một thứ cả nghìn lần, nhưng chúng không thể đủ sáng tạo để sửa đổi mọi thứ. Ngay cả với thông minh nhân tạo, chúng có thể nghĩ nhanh hơn và có thể giỏi hơn trong trò chơi cờ vua, nhưng chúng không thể suy nghĩ một cách sáng tạo như nghệ sĩ hay nhạc sĩ. Chúng có thể vẽ cả nghìn bức tranh nhau như nhau hay thậm chí viết nhạc, nhưng nhạc của chúng là chuyện lặp lại hình mẫu cả nghìn lần, mà không đủ sáng tạo cho việc tận hưởng. Robots không bao giờ có thể là một Beethoven hay Mozart khác. Trong nhà hàng, robots có thể rửa bát đĩa, lau sàn, nhưng không thể nấu ăn được. Sau rốt, ai muốn có bữa ăn do robot nấu? Cho nên tôi nghĩ bất kì cái gì yêu cầu tính sáng tạo và linh động đều là an toàn không bị tự động hoá.”

Giáo sư khác phản đối: “Nhưng robots có thể được lập trình để nấu ăn chứ.”

Giáo sư Tanaka mỉm cười: “Vâng, nồi cơm điện là “robots” nấu cơm đấy. Nếu bạn cho gạo và nước vào, bạn sẽ có cơm được nấu chính trong mười lăm hay ba mươi phút, nhưng đó là như nhau mọi lúc vì nó không thể thay đổi được. Cùng điều đó trong chế tạo, Toyota, và Honda có robots dựng xe trên dây chuyền lắp ráp. Những robots này có thể làm cùng một xe mọi lúc, nhưng nó không làm việc tốt vì xe thay đổi cứ sau vài năm. Nếu bạn muốn có cùng xe với cùng mầu mọi lúc, chúng tôi có thể xây dựng dây chuyền lắp ráp tự động hoá hoàn toàn, nhưng tất nhiên, chúng tôi không thể bán được chúng vì khách hàng muốn xe đời mới cứ sau vài năm.”

 

—English version—

 

What robots cannot do

Yesterday, Professor Tanaka from TokyoUniversity came to visit Carnegie Mellon and had dinner with several faculty members. During dinner, the conversation turned into the topic of Robotics and Artificial Intelligence. Since he is a famous Robotics Professor, I asked: “We know that Robots is taking many jobs in both offices and manufacturing and continue to advance in other areas, is there anything that robots cannot do?”

Professor Tanaka smiled and pointed at the dinner place: “There is no way robots can make sushi, we had tried many ways with all types of robots in our laboratory. Finally, we concluded that robots could not make sushi.” We all laughed, but he continued: “Japanese eat Sushi every day, and most are done by hand in restaurants. For several years, we tried to automate that, but we failed. Sushi is a small portion of rice, fish, pickles, and others, rolling in seaweed. It looks simple, but it is not. Rice, vegetables, fishes, and tofu are soft and irregularly shaped, they are also wet and difficult to grasp. Robots cannot even grasp it or roll it, no matter how much we have tried. We have worked for several years to get robots to do that but could not.”

Another professor added: “It is good news that restaurant business and sushi cooks are safe from automation since robots could not take their job?”

Professor Tanaka also laughed: “We can make robots to build houses, cars, even another robots. Robots can lift heavy equipment, moving things but they cannot do anything that requires agility such as cooking. Robots can be programmed to do the same thing thousand times, but they cannot be creative enough to modify things. Even with artificial intelligence, they can think faster and maybe better in chess games, but they cannot think creatively like an artist or musicians. They can draw thousands of the same pictures or even write music, but their music is a matter of pattern repeats a thousand times, but not creative enough for enjoyment. Robots can never be another Beethoven or Mozart. In a restaurant, robots can wash dishes, clean floor, but cannot cook. After all, who wants to have a meal cook by a robot? So I think anything that requires creativity and agility are  safe from being automated.”

Another professor argued: “But robots can be programmed to cook.”

Professor Tanaka smiled: “Yes, the electric rice cooker is a “robots” who cook rice. If you put rice and water in, you will have cooked rice in fifteen or thirty minutes, but it is the same every time as it cannot change. The same thing in manufacturing, Toyota, and Honda have robots to build cars on the assembly lines. These robots can make the same cars all the time, but it did not work well because the car changes every few years. If you wanted the same car in the same color all the time, then we could build fully automated assembly lines, but of course, we cannot sell them as customers want a new car model every few years.”