Việc làm và kĩ năng

Một sinh viên đã tốt nghiệp viết cho tôi: “Em có bằng trong quản trị kinh doanh nhưng không thể tìm được việc làm nào. Bố mẹ em phải hi sinh nhiều để trả tiền cho giáo dục của em và họ thất vọng. Em dành toàn bộ năm cuối tìm việc làm nhưng không tìm được. Em tuyệt vọng và không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Bằng đại học ngày nay KHÔNG CÒN là bảo đảm cho việc làm. Để có được việc làm tốt, bạn phải có các KĨ NĂNG và kĩ năng đó phải là cái gì đó mà công ti thuê người cần tới. Vì bạn đã tốt nghiệp, bạn phải nhìn vào kĩ năng của bạn để xác định công ti nào có thể cần chúng, cho dù chúng có thể ở ngoài lĩnh vực học tập của bạn. ĐỪNG dựa vào bằng cấp của bạn và làm hẹp chọn lựa của bạn vào vài doanh nghiệp mà dùng kĩ năng của bạn để mở rộng việc tìm việc của bạn. Bạn cần viết lại bản lí lịch của bạn để hội tụ vào từng vị trí chuyên môn mà bạn xin vào bằng việc nhấn mạnh kĩ năng của bạn mà bạn có thể làm cho công ti.

Vì bạn đã để cả năm đi tìm việc mà không thể tìm được việc nào, bạn có thể cần xác định nhu cầu là gì trong thị trường địa phương của bạn và quyết định liệu bạn có muốn thay đổi nghề nghiệp của mình để đáp ứng các nhu cầu đó không. Câu hỏi của tôi là bạn có biết bạn muốn gì trong nghề tiếp không? Điều quan trọng với bạn là biết rằng nghề KHÔNG phải là việc làm; nó phải là cái gì đó bạn có thể làm trong thời gian lâu; và nó phải là cái gì đó mà bạn sẽ thích thú. Chẳng hạn, nếu bạn không thích ngồi trước máy tính nhiều giờ một ngày thì bạn có thể không chọn công việc phát triển phần mềm. Nếu bạn không thích làm việc với con số thì bạn không nên chọn việc kế toán.

Bạn sẽ cần tích cực hơn trong việc tìm kiếm này bằng việc dùng các mô tả về điều bạn muốn trong nghề tiếp. Làm hẹp nó vào vài khu vực mà khớp với điều bạn muốn rồi nhận diện các kĩ năng cần để có được các việc làm đó và so sánh nó với điều bạn có và xác định kĩ năng nào bạn cần học. Nếu thị trường địa phương quá bị hạn chế, bạn có thể thăm dò thị trường toàn cầu vì có nhiều cơ hội hơn ở đó, nhưng cạnh tranh cũng dữ dội. Nếu bạn quyết định mở rộng việc tìm kiếm vào thị trường toàn cầu thì bạn sẽ cần có kĩ năng trao đổi. Bạn có thể phải học ngoại ngữ để có việc làm với các công ti toàn cầu ở nước bạn hay tìm việc làm ở nước khác.

Nếu cần, bạn có thể phải trở lại trường và lấy bằng hai điều có thể giúp bạn kiếm được việc làm bạn muốn. Vì thời gian này bạn đang hội tụ vào việc có những kĩ năng có thể giúp bạn xây dựng nghề nghiệp, bạn sẽ phải tập trung và nghiêm chỉnh hơn và tôi nghĩ bạn sẽ làm tốt.

 

—-English version—-

 

Jobs and skills

A graduated student wrote to me: “I have a degree in business administration but could not find any job. My parents have to sacrifice a lot to pay for my education and they are disappointed. I spent the entire last year looking for work but found none. I am desperate and do not know what to do. Please advice.”

 

Answer: Today college degree is NO LONGER a guarantee for job. To get good job, you must have SKILLS and that skills have to be something that hiring company needs. Since you already graduated, you must look at your skills to determine which companies may need them, even they may be outside of your field of study. Do NOT rely on your degree and narrow your choice to few businesses but use your skills to broaden your search for job. You need to rewrite your resume to focus on each specific position to which you are applying by emphasize your skills that you can do for the company.

Since you have spent the whole year looking for work but could not find anything maybe you need to determine what are the needs in your local market and decide whether you want to change your career to meet those needs. My question is do you know what you want your next career to be? It is important for you to know that a career is NOT a job; it has to be something that you can do for a long time; and it has to be something that you will enjoy. For example, if you do not like to sit in front of a computer for several hours a day then you may not select software development work. If you do not like to work with numbers then you should not select accounting work.

You will need to be more active in this research using the descriptions of what you want in a new career. Narrow it to a few areas that fit what you want then identify the skills need to get those jobs and compare to what you have and determine what skills that you need to learn. If the local market is too limited, you may explore global market as there are more opportunities there, but the competition is also fierce. If you decide to broaden your search into a global market then you will need to have communication skills. You may have to learn a foreign language to get job with global companies in your country or looking for job in other countries.

If needed, you may have to go back to school and get a second degree that may help you to get the job that you want. Since this time you are focusing on getting the skills that can help you to build a career you will be more focus and serious and I think you will do well.