Học ngôn ngữ lập trình “Ruby”

Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng vạn năng động bắt nguồn từ Nhật Bản bởi Yukihiro Matsumoto.

Ông ấy muốn tạo ra một ngôn ngữ mới cân bằng lập trình hàm với lập trình mệnh lệnh. Tin đồn là ở chỗ ông ấy đã chọn tên “Ruby” vì nó là viên đá quí của một trong những người bạn của ông ấy. (Một số người nói đó là tên của một cô gái làm tan vỡ trái tim ông ấy vì ông ấy không thể mua được cho cô ấy viên đá quí cho nên ông ấy gây ấn tượng cho cô ấy bằng kĩ năng máy tính của mình bằng việc tạo ra một ngôn ngữ lập trình???)

Ruby được dùng ở Nhật Bản từ cuối những năm 1990 nhưng quanh năm 2005, mối quan tâm tới ngôn ngữ Ruby trỗi lên ở Mĩ với “Ruby on Rails”, một khuôn khổ ứng dụng web được viết trong Ruby. Chính “Rails” làm cho “Ruby” thành phổ biến ở phương tây và bây giờ ở nhiều nơi. Ngày nay, nhiều công ti đang dùng Ruby cho ứng dụng web của họ cho nên nhu cầu về người lập trình Ruby cũng đã tăng lên. Tuy nhiên, học ngôn ngữ này cũng tương đối dễ. Phần lớn mọi người có thể học lập trình trong Ruby trong vài ngày. Có nhiều “bài học tự do” trên web. Sau đây là một số trong chúng:

Học Ruby trong 20 phút

http://www.ruby-lang.org/en/documentation/quickstart/

Bài học Ruby:

http://www.troubleshooters.com/codecorn/ruby/basictutorial.htm

http://www.sitepoint.com/learn-ruby-on-rails-3/

Học Ruby bằng dùng video:

http://showmedo.com/videotutorials/series?name=fddlwdbgg

Lập trình Ruby cơ bản

http://pine.fm/LearnToProgram/?Chapter=00

Học Ruby trên You Tube:

http://www.youtube.com/user/skillbuildersDotcom?v=W6dUqFDAUCU&feature=pyv&ad=8550905191&kw=ruby%20tutorial

 

—-English version—-

 

Learn “Ruby” programming language

Ruby is a dynamic general-purpose object-oriented programming language originated in Japan by Yukihiro Matsumoto.

He wanted to create a new language that balanced functional programming with imperative programming. Rumor was that he selected the name “Ruby” because it was the birthstone of one of his friend (Some said it was a name of a girl that broke his heart as he cannot buy her a ruby so he impressed her with his computer skills by creating a programming language???)

Ruby was used in Japan since the late 1990s but around 2005, the interest in the Ruby language surged in the U.S with “Ruby on Rails”, a popular web application framework written in Ruby. It was “Rails” that make “Ruby” popular in the west and now in many places. Today, many companies are using Ruby for their web applications so the need for Ruby programmer has also increased. However, it is relative easy to learn language. Most people can learn to program in Ruby in few days. There are many “Free tutorials” on the web. Following are some of them:

Learn Ruby in 20 minutes

http://www.ruby-lang.org/en/documentation/quickstart/

Ruby tutorials:

http://www.troubleshooters.com/codecorn/ruby/basictutorial.htm

http://www.sitepoint.com/learn-ruby-on-rails-3/

Learn Ruby use Video:

http://showmedo.com/videotutorials/series?name=fddlwdbgg

Basic ruby programming

http://pine.fm/LearnToProgram/?Chapter=00

Learn Ruby on You Tube:

http://www.youtube.com/user/skillbuildersDotcom?v=W6dUqFDAUCU&feature=pyv&ad=8550905191&kw=ruby%20tutorial