Skip to content

Visa H-1B

Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy có thể nói cho em về chương trình visa H1B và luật di trú mới cho phép sinh viên nước ngoài được ở lại và làm việc ở Mĩ không. Họ được trả bao nhiêu tiền và họ có thể được ở lại bao lâu?”

 

Đáp: Do thiếu hụt nghiêm trọng công nhân có kĩ năng, quốc hội Mĩ hiện đang làm việc trên một luật cải tổ di trú mới để cho phép sinh viên tốt nghiệp với bằng thạc sĩ và tiến sĩ trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) từ các đại học Mĩ được ở lại và làm việc ở Mĩ như các cư dân thường trú (thẻ xanh).

Chương trình visa H1-B được tạo ra trong năm 1990 cho phép người tốt nghiệp với bằng cử nhân trong các kĩ năng có nhu cầu cao được phép làn thuê cho các công ti Mĩ chỉ nến không có công dân Mĩ hay cư dân thường trú đủ phẩm chất cho việc đó. Chương trình này có một giới hạn đặt 65,000 visa cho công nhân nước ngoài và 20,000 visa nữa cho công nhân có bằng thạc sĩ hay cao hơn. Giới hạn này không áp dụng cho người được thuê bởi các tổ chức phi lợi nhuận và các thể chế nghiên cứu, cho nên tổng số công nhân nước ngoài dùng visa H-1B còn cao hơn nhiều. Người ta ước lượng rằng mỗi năm trên 120,000 công nhân vào và làm việc ở Mĩ qua chương trình H1B này, họ có thể ở được ba năm và người chủ lao động có thể gia hạn visa của họ thêm ba năm nữa.

Mọi công nhân theo visa H1B phải là người tốt nghiệp đại học và làm việc trong khu vực có nhu cầu cao như các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Theo Sở di trú Mĩ, hơn một nửa công nhân theo visa H1B là thanh niên, phần lớn trong độ tuổi 20. Nếu họ được thuê, họ được trả lương như bất kì ai, vì không có khác biệt giữa công dân và không công dân vì họ cả hai đều là nhân viên. Công nhân phần mềm điển hình có bằng cử nhân trong Khoa học máy tính có thể làm được quãng $85,000 một năm bất kể họ tới từ đâu. Hiện thời, Google, Microsoft và nhiều công ti công nghệ hàng đầu là người dùng lớn nhất của visa H-1B và đa số công nhân là từ Ấn Độ do kĩ năng kĩ thuật của họ và việc thành thạo tiếng Anh.

 

—-English version—-

 

The H1B visa

 

A student wrote to me: “Can you tell me about the H1B visa program and the new immigration laws that allow foreign students to stay and work in the U.S. How much do they get paid and how long could they stay?

 

Answer: Due to the critical shortage of skilled workers. The U.S. Congress is currently working on a new immigration reform laws to allow students who graduate with a Master and PhD degree in Science, Technology, Engineering and Math degrees (STEM) from U.S universities to stay and work in the U.S. as permanent residence (Green Card).

The H1-B visa program created in 1990 allows graduates with a Bachelor’s degree in high demand skills to be hired by U.S companies ONLY if there are no U.S Citizens or permanent residents qualified for the job. This program has a limit sets at 65,000 visas for foreign workers and 20,000 more for workers with at least a Master’s degree or higher. The limit does not apply to people hired by nonprofits organizations and research institutions, so the total number of foreign workers on H-1B visas is much higher. It is estimated that each year over 120,000 workers enter and work in the U.S via this H1B program where they can stay for three years and their employees can renew their visas for three more years.

All H1B visa workers must be college graduates and work in high demand areas such as science and technology fields. According to the U.S. Immigration Services, more than half of the H1B visas workers were young, most were in their 20s. If they are hired, they are paid the same as anyone, as there is no difference between a citizen and a non-citizen as they are both employees. Typical software workers with a Bachelor’s degree in Computer Science can make about $85,000 a year regardless where they come from. Currently, Google, Microsoft and several top technology companies are the biggest user of H-1B visas and the majority of workers are from India due to their technical skills and good command of English.