Skip to content

Nền kinh tế toàn cầu

Với toàn cầu hoá, nền kinh tế toàn cầu đã trở thành lực mạnh làm thay đổi mọi thứ. Bằng việc hiểu lực này và phát triển chiến lược toàn cầu để cạnh tranh, một công ti có thể thành công. Trong kinh doanh, chiến lược nghĩa là việc phân bổ tài nguyên bản chất để tận dụng ưu thế của cơ hội. Nếu chiến lược được thực hiện tốt, công ti có thể tăng trưởng nhanh chóng, nhưng nếu không, nó có thể làm chìm công ti nữa. Vấn đề là các công ti đã từng thành công trong thị trường địa phương thường thất bại trong thị trường toàn cầu khi họ bành trướng bởi vì thiếu viễn kiến và bí quyết kinh doanh.

Có những khác biệt giữa thị trường địa phương và toàn cầu. Chẳng hạn, một công ti có thể biết về khách hàng địa phương và nhu cầu của họ nhưng không có ý tưởng gì về khách hàng toàn cầu và họ muốn gì. Họ có thể biết giá mà khách hàng địa phương sẽ trả nhưng không biết cách đặt giá đúng cho sản phẩm hay dịch vụ của họ với khách hàng toàn cầu. Họ có thể biết những đối thủ cạnh tranh địa phương của họ nhưng không biết về những kẻ cạnh tranh toàn cầu của họ và cách họ vận hành. Bởi vì thiếu thông tin, họ không thể hoàn thành được điều họ có thể hoàn thành một cách hiệu quả.

Ngày nay công nghệ thông tin được dùng để làm hẹp lại lỗ hổng này và tạo ra ưu thế khổng lồ cho công ti toàn cầu. Mục đích của công nghệ thông tin là tạo ra hiệu quả và hiệu lực cho doanh nghiệp bằng việc cung cấp mọi sự kiện và dữ liệu cần thiết cho cấp quản lí để ra quyết định đúng. Đó là lí do tại sao không công ti toàn cầu nào có thể thành công mà không có công nghệ thông tin. Đó là lí do tại sao công nghệ thông tin đã trở thành vai trò chiến lược bởi vì ngày nay thông tin tương đương với thành công. Khi thị trường được hiểu rõ, khi thông tin được cung cấp chính xác, cấp quản lí có thể ra quyết định nhanh chóng với ít lãng phí hơn nhiều hay chậm trễ. Vấn đề là một số người lãnh đạo công ti không hiểu vai trò của công nghệ thông tin để tận dụng ưu thế của tiềm năng của nó. Việc thiếu tri thức này thường tạo ra lẫn lộn và làm cho việc thực hiện công nghệ thông tin thành gánh nặng thay vì ưu thế.

Những người lãnh đạo được thông tin tốt sẽ coi công nghệ thông tin như chiến lược doanh nghiệp mô tả các công ti lập kế hoạch dùng thông tin để cải tiến ưu thế cạnh tranh của nó; họ phải dùng nó như khuôn khổ có bao gồm cả chính sách, chuẩn và thực hành tốt nhất để quản lí qui trình doanh nghiệp và cung cấp bản lộ trình cho thành công; Công nghệ thông tin là giải pháp dựa trên các kế hoạch doanh nghiệp được xác định tốt để hỗ trợ cho mọi việc làm quyết định của công ti để đảm bảo thông tin đúng là sẵn có vào đúng lúc ra quyết định đúng.

Để thực hiện thành công công nghệ thông tin, công ti cần có người có tri thức và kĩ năng để đạt tới thành công. Các công ti hàng đầu bao giờ cũng có công nhân được huấn luyện tốt với tri thức công nghệ thông tin từ đỉnh xuống đáy. Khi công nhân được giáo dục tốt, có kinh nghiệm, có kĩ năng, họ có thể hành động mà không có nhiều giám sát, có khả năng đáp ứng nhanh chóng với thay đổi thị trường, và đem tới nhiều giá trị cho công ti. Để thành công trong thị trường toàn cầu, việc có công nhân có kĩ năng là bản chất. Điều đó giải thích tại sao có thiếu hụt nghiêm trọng người công nghệ có kĩ năng trên khắp thế giới bởi vì mọi nước đều cần họ.

Vì công nghệ thay đổi nhanh, yếu tố khác để đạt tới thành công là tính thích nghi. Nếu công ti chỉ có một cách cạnh tranh trong thị trường thì những kẻ cạnh tranh có thể thiết lập cách phòng chống của họ chống lại chiến lược đó. Chẳng hạn, nếu một công ti dựa trên giá thấp làm ưu thế chính thì những người cạnh tranh có thể hoặc giảm giá của họ hoặc khoán ngoài công việc cho các nước chi phí thấp và hoá giải yếu tố “giá thấp”. Tuy nhiên, nếu có nhiều cách cạnh tranh thì đối thủ cạnh tranh sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Năm mươi năm trước nhà làm xe hơi Nhật Bản phần lớn dựa trên ô tô giá thấp để vào thị trường toàn cầu. Sau khi vào thị trường thành công, họ học cách thêm chất lượng cho xe hơi của họ để có được nhiều người mua hơn. Khi giá xăng tăng lên, họ thiết kế lại xe để hạ mức tiêu thụ xăng, nhưng giữ chất lượng cao và giá phải chăng để tiếp tục thu được nhiều khách hàng hơn. Việc thích ứng nhanh chóng của họ với thay đổi thị trường giúp cho họ trở thành nhà làm xe hơi lớn nhất trên thế giới ngày nay.

Về căn bản, kinh tế toàn cầu đã buộc những người lãnh đạo phải thay đổi cách họ nghĩ và quản lí để vẫn còn thành công. Một số người đã thay đổi nhưng một số không đổi và kết quả là hiển nhiên vì người không thể thay đổi được thường thất bại và công ti của họ nhanh chóng biến mất. Trong ba mươi năm qua, hơn 60% các công ti lớn đã nộp đơn xin phá sản và danh sách này còn tiếp tục. Chúng ta đang thấy nhiều trường hợp này về sau khi nhiều công ti ở châu Âu đang trên bờ miệng của sụp đổ cùng với nền kinh tế của họ. Vấn đề là khi quá nhiều công ti sụp đổ, hàng nghìn người mất việc làm và với thất nghiệp cao, sẽ khó phục hồi được. Với toàn cầu hoá, cạnh tranh là dữ dội; nếu bạn bỏ lỡ cơ hội bạn sẽ không có cơ hội thứ hai vì kinh tế toàn cầu sẽ làm thay đổi mọi thứ.

 

—-English version—-

 

The global economy

With globalization, the global economy has become a powerful force that changes everything. By understand this force and developed a global strategy to compete, a company can be successful. In business, a strategy means to allocate essential resources to take advantage of the opportunity. If the strategy is done well, the company can grow quickly but if not, it can sink a company too. The problem is companies that have been successful in a local market often failed in the global market as they expand because the lack of vision and the business knowhow.

There are differences between a local market and a global. For example, a company may know about the local customers and their needs but have no idea of the global customers and what they want. They may know what price a local customers would pay but do not know how to set the right price for their products or services with global customers. They may know who their local competitors are but do not know about their global competitors and how they operate. Because of this lack of information, they cannot accomplish what they could efficiently.

Today information technology is being used to narrow down this gap and creates huge advantage for global companies. The purpose of information technology is to create efficiency and effectiveness for the business by providing all the necessary facts and data for management to make the right decisions. That is why no global company can be successful without information technology. That is why information technology has become the strategic role because today information equals success. When markets are well understood, when information are provided accurately, management can make decisions quickly with much less waste or delay. The problem is some company leaders do not understand the role of information technology to take advantage of its potential. This lack of knowledge often creates confusions and makes information technology implementation a burden rather than an advantage.

A well informed leaders should consider information technology as a business strategy that describe how the company plans to use information to improve its competitive edge; they must use it as a framework that includes policies, standards and best practices to manage the business process and provide the roadmap to success; Information technology is a solutions based on a well defined business plans to support all company’s decision making to ensure the right information is available at the right time to make the right decision.

To successfully implement information technology, company needs to have knowledgeable and skilled people to achieving success. Top companies always have well trained workers with information technology knowledge from top to bottom. When workers are well educated, experienced, and skilled, they can act without much supervision, be able to response quickly to market change, and bring more value to company. To succeed in global market, having skilled workers is essential. That explain why there is a critical shortage of skilled technology people all over the world because every country needs them.

Since technology changes fast, another key factor to achieve success is adaptability. If a company has only one way of competing in the market then competitors can set up their defenses against that strategy. For example, if a company relies on low price as the main advantage then competitors could either reduce their price or outsource works to lower cost countries and neutralize the “Low price” factor. However, if there are multiple ways to compete then the competitors would have much more difficult. Fifty years ago, Japanese car maker Toyota was relying mostly on low priced cars to enter the global market. After entering the market successfully, they learned to add quality to their cars to get more people to buy. When gas price increases, they redesigned their cars to lower gas consumption, but kept high quality and fair prices to continue to gain more customers. Their quickly adaptation to market changes helps them to become the largest car makers in the world today.

Basically, global economy has forced leaders to change the way they think and manage to remain successful. Some have changed but some have not and the results are obvious as the ones who could not change often failed and their companies quickly disappeared. In the past thirty years, more than 60% of large companies have file for bankruptcy and the list continues. We are seeing a lot of these cases lately as many companies in Europe are on the brink of collapsing together with their economies. The problem is when too many companies are collapsing, thousands of people also lose their jobs and with high unemployment, it would be difficult to recover. With globalization, competition is fierce; if you missed an opportunity you will not have a second chance as global economy will change everything.