Skip to content

Kĩ năng phát triển Web

Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ hai trong Khoa học máy tính, em đang theo blog của thầy đều đặn để học về các xu hướng công nghiệp và lời khuyên. Em muốn phát triển bản kế hoạch nghề nghiệp để đảm bảo rằng em sẽ có tương lai tốt khi tốt nghiệp. Dựa trên lời khuyên của thầy trên blog, em đang học tiếng Anh và cũng lấy thêm các đào tạo trong kĩ năng mềm. Câu hỏi của em là loại kĩ năng kĩ thuật nào em cần có để đảm bảo rằng em sẽ đạt tới mục đích giáo dục của em. Nếu em muốn làm việc trong công ti phát triển web, em cần biết cái gì? Xin thầy lời khuyên.” 

 

Đáp: Tôi rất mừng là bạn đang chuẩn bị tương lai của bạn. Có cả tiếng Anh và kĩ năng mềm sẽ cho bạn một thế rất mạnh trong việc đáp ứng cho các mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Từ khía cạnh kĩ thuật, bạn sẽ cần phát triển kĩ năng lập trình mạnh và biết ít nhất hai ngôn ngữ lập trình.

Hiện thời Java là ngôn ngữ phổ biến nhất. Nó được thiết kế là ngôn ngữ hướng đối tượng cho phép người phát triển viết chương trình có thể được dùng trong bất kì nền nào do khía cạnh độc lập nền của nó. Bạn cũng cần biết JavaScript; nó là ngôn ngữ hỗ trợ cho cả phong cách lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm. Nó rất phổ biến trong các trình duyệt web cho nên các kịch đoạn script phía khách có thể cung cấp tương tác người dùng, kiểm soát trình duyệt, trao đổi dị bộ, cũng như năng lực để thay đổi nội dung tài liệu được hiển thị. Ngôn ngữ phổ biến khác là C++, một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được dùng trong phần mềm hệ thống, trình điều khiển thiết bị, và phần mềm khách-phục vụ hiệu năng cao, hay bạn có thể học C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được dùng trong hầu hết các sản phẩm của Microsoft.

Vì bạn muốn làm việc trong khu vực phát triển web, bạn sẽ cần biết về ASP.NET một khuôn khổ ứng dụng web phía nguồn phục vụ được Microsoft dùng rộng rãi cho phép người phát triển tạo ra các website động, các ứng dụng Web và các dịch vụ Web. Ngày nay, ASP.NET là rất phổ biến trong thực hiện chuỗi ứng dụng phần mềm như dịch vụ (SaaS) dựa trên web, xử lí thanh toán điện tử, và hệ quản lí dữ liệu. Ngôn ngữ kịch đoạn khác rất phổ biến trong khu vực phát triển web là PHP (Personal Home Page – bộ tiền xử lí siêu văn bản), một ngôn ngữ kịch đoạn phía nguồn phục vụ được dùng thông thường nhất cho phát triển Web. Nếu bạn làm việc trong khu vực phát triển Web, bạn cần học ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, hay HTML5, khối xây dựng then chốt của Web được dùng để tạo ra các trang Web. Bất kì trình duyệt Web nào như Explorer, Chrome, Firefox, Opera hay trình duyệt di động Dolphin, đọc các tài liệu dựa trên HTML và chuyển chúng thành các trang Web bằng việc đọc các thẻ HTML để diễn giải và hiển thị nội dung của trang. Bằng việc tạo ra các app dùng HTML5, bất kì ai cũng có thể truy nhập được vào cùng dữ liệu bất kể thiết bị được kết nối tới Internet mà họ dùng.

Có hai kĩ năng kĩ thuật khác mà bạn cần học: XML (Extensible Markup Language), một ngôn ngữ đánh dấu chuẩn mở được dùng để định nghĩa tập các qui tắc để mã hoá tài liệu. Nó thường được dùng cho biểu diễn cấu trúc dữ liệu để cung cấp cho người dùng năng lực liên tác và chia sẻ các cấu trúc bản ghi dữ liệu hiệu quả hơn. SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ được dùng để quản lí dữ liệu trong hệ quản lí cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) để cho phép người dùng chèn thêm truy vấn, cập nhật và xoá dữ liệu, cũng như tạo ra và thay đổi việc tạo lược đồ và kiểm soát truy nhập dữ liệu.

 

—-English verrsion—-

 

Web development skills

 

A student wrote to me: “As a second-year student in Computer Science, I am following your blog regularly to learn about industry’s trends and advices. I want to develop a career plan to ensure that I will have a good future when graduate. Based on your advices on the blog, I am learning English and also take additional trainings in soft-skills. My question is what kind of technical skills I need to have to ensure that I will achieve my education goal. If I want to work in a web development company, what do I need to know? Please advice.

 

Answer: I am very glad that you are preparing for your future. Having both English language and soft-skills would give you a very strong position in meeting your career objectives. From the technical aspect, you will need to develop strong programming skills and knowing at least two programming languages.

Currently Java is the most popular one. It is designed to be an object-oriented language that allows developers to write program that can be used in any platform due to its platform independence aspect. You also need to know JavaScript; it is a language that supports both object-oriented and functional programming styles.  It is very popular in web browsers so that client-side scripts could provide user interaction, browser control, asynchronous communication, as well as the capability to alter the displayed document content. Another popular language is C++, an object-oriented programming language used in system software, device drivers, and high-performance client-server software, or you may learn C# a simple object-oriented programming language that is used in most of Microsoft products.

Since you want to work in web development area, you will need to know about ASP.NET a server-side Web application framework that was widely used by Microsoft to allow developers to create dynamic websites, Web applications and Web services. Today, ASP.NET is very popular in the implementation of Web-based Software-as-a-Service (SaaS) application suites, electronic payment processing systems, and data management systems. Another scripting language that is very popular in web development area is PHP (Personal Home Page – Hypertext Preprocessor), a server-side scripting language that is most commonly used for Web development. If you are working in the Web development area, you need to learn the Hyper Text Markup Language, or HTML5, the key building block of the Web used for the creation of Web pages. Any standard Web browser such as Explorer, Chrome, Firefox, Opera or the mobile Dolphin browser, reads HTML-based documents and converts them into Web pages by reading the HTML tags to interpret and display the contents of the page. By creating apps using HTML5, anyone can access the same data regardless of the Internet-connected device they are using.

There are two other technical skills that you need to learn: The XML (Extensible Markup Language), an open standard markup language which is used to define a set of rules for encoding documents. It is often used for the representation of data structures to provide users with the capability to interoperate and share data records more effectively. The SQL (Structured Query Language) a language that is used for managing the data in a relational database management system (RDBMS) to allow users to insert query, update and delete data, as well as create and modify schema creation and data access control.