Skip to content

Bắt đầu một công ti

Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Em đã làm việc trong công nghiệp phần mềm được vài năm và muốn bắt đầu công ti riêng của em. Em đã thảo luận với nhiều bạn bè, một số khuyến khích em và một số can ngăn em. Em vẫn không quyết định được và cần lời khuyên về bắt đầu một công ti thành công. Xin thầy giúp đỡ.”

 

Đáp: Trở thành người chủ công ti không phải là việc làm mà là quyết tâm. Bạn sẽ trải qua nhiều thăng trầm, thành công và thất bại. Có những lí do tốt để bắt đầu một công ti và cũng có những lí do tốt để không làm điều đó. Bạn cần kiểm điểm cả ưu điểm và nhược điểm rồi so sánh với mục đích cá nhân của bạn trước khi ra quyết định riêng. Bạn cũng cần hiểu động cơ của bạn về bắt đầu công ti và chỉ bạn mới có thể trả lời được cho nó.

Có công ti riêng của bạn là về kiểm soát số mệnh của bạn. Bạn là người chủ riêng của bạn và bạn phải làm mọi quyết định thay vì phải đề nghị ai đó ra quyết định cho bạn. Là người chủ công ti là quyết định doanh nghiệp cũng như quyết định cá nhân. Như một doanh nghiệp bạn phải hội tụ vào việc thoả mãn cho khách hàng vì bạn cần khách hàng. Không công ti nào có thể tồn tại mà không có khách hàng cho nên bạn phải học lắng nghe họ và kiểm soát bản ngã riêng của bạn. Là người chủ một công ti nhỏ, bạn phải theo dõi chặt chẽ xu hướng công nghiệp và đặt công ti của bạn lên đầu xu hướng để nắm lấy thời cơ. Đây là cái gì đó mà công ti lớn hơn có thể không có khả năng làm nhanh chóng như công ti nhỏ. Là người chủ, bạn không phải lo lắng về làm hài lòng ông chủ của bạn, hay lo lắng về liệu bạn có được lên chức hay không. Đó là quyết định của bạn và làm việc cần cù xác định liệu bạn có làm tốt hay không. Là người chủ, bạn có thể xây dựng một tổ bao gồm những người theo chọn lựa của bạn. Bạn chọn các cá nhân, những người cống hiến, người sẵn lòng làm việc cùng nhau, và sẵn sàng nhận thách thức để đặt thành công của doanh nghiệp lên trước quyền lợi cá nhân của họ.

Tất nhiên, bắt đầu một công ti yêu cầu nhiều thời gian và tiền bạc và điều đó không đảm bảo thành công. Chính rủi ro mà bạn phải nhận và sẵn lòng chấp nhận các hậu quả. Là người chủ, bạn chịu trách nhiệm cho tài chính riêng của bạn vì không có ai giúp bạn cả. Bạn phải giải quyết mọi sự trong công ti của bạn, từ công nhân không hài lòng tới khách hàng không hài lòng. Bạn phải giải quyết với nhiều điều nhỏ mà bạn thậm chí không xét tới vào lúc này. Bạn cũng phải giải quyết với tình thế không thoải mái như việc phải nói không với người họ hàng gia đình, người yêu cầu bạn cho con trai hay con gái họ việc làm. Bạn có thể phải sa thải bạn tốt, người không thể làm được việc tốt.

Để thành công, bạn phải có công nhân có kĩ năng. Bước đầu tiên của việc xây dựng công ti là về việc có người cam kết làm việc cho công ti của bạn. Không có những người hết lòng, làm việc chăm chỉ này, bạn sẽ không thành công được. Nhiều người bắt đầu công ti của họ bằng việc thuê bạn bè họ hay người thân của họ vì họ biết những người này và tin cậy vào họ. Điều này có thể là ưu điểm và nhược điểm bởi vì trong doanh nghiệp, quyết định phải được đưa ra, không phải quyết định về quan hệ. Bạn phải chọn lựa một số công nhân có kĩ năng và kinh nghiệm đa dạng rộng, từng người có khả năng làm việc với khách hàng của bạn. Tổ đa dạng sẽ ở vị thế thành công nhiều hơn tổ có cùng một kiểu người.

Công nhân được khuyến khích bởi những điều khác nhau. Một số người muốn sự thừa nhận; một số người muốn xây dựng nghề nghiệp và được lên chức và những người khác chỉ muốn tiền. Bạn phải biết từng người trong họ bằng việc đơn giản hỏi họ. Xác định từng người trong họ có hiệu năng thế nào và thưởng cho họ tương ứng là cách tốt nhất để giữ nhân viên. Bằng việc chú ý tới từng người trong các nhân cách của nhân viên, bạn có khả năng tổ hợp các mục đích doanh nghiệp của bạn với những mục đích của tổ của bạn. Đó là công thức cho thành công.

Là người chủ một công ti nhỏ, cách bạn cảm nhận và cách bạn hành động là điều ảnh hưởng nhất. Nếu bạn hài lòng, công nhân của bạn sẽ chú ý tới điều đó, và họ sẽ được thảnh thơi hơn. Nhưng nếu bạn chê bai, công nhân của bạn sẽ bồn chồn và thái độ của họ sẽ thay đổi. Giữ cho bản ngã của bạn luôn trong kiểm xét; bạn cần họ nhiều hơn là họ cần bạn. Ra quyết định của bạn cho doanh nghiệp chứ đừng theo bản ngã cá nhân. Cách công ti bạn vận hành đích xác là điều bạn hình thành nên nó bởi hành động riêng của bạn. Nếu bạn không chăm nom tới khách hàng của bạn, nhân viên của bạn sẽ vậy, và khách hàng của bạn sẽ chú ý tới điều đó nữa. Nếu bạn không chăm nom về chất lượng và “đủ tốt” là điều bạn chỉ đạo thì công nhân của bạn sẽ hành động như điều đó chứ không hội tụ vào chất lượng tốt nhất có thể cho khác hàng. Nếu bạn dung thứ cho hiệu năng kém, thì công nhân làm việc chăm chỉ sẽ không muốn làm việc chăm chỉ và tinh thần sẽ xuống cho nên bạn phải công bằng và hành động một cách chuyên nghiệp. Nếu bạn thưởng cho công việc chăm chỉ, thúc đẩy môi trường kính trọng, đạo đức, và làm việc tổ, và tin cậy từng nhân viên dùng hết khả năng của họ, tin cậy và kính trọng đó sẽ thể hiện cho khách hàng của bạn, và bạn sẽ thành công.

 

—-English version—-

 

Starring a company

A software developer wrote to me: “I have worked in the software industry for several years and want to start my own company. I have discussed with many friends, some encourage me and some discourage me. I am still undecided and need advice on starting a successful company. Please help.”

Answer: Becoming a company owner is not a job but a commitment. You will experience many ups and down, successes and failures. There are good reasons to start a company and also good reasons not to do that. You need to review both advantages and disadvantages then compare with your personal goals before making your own decision. You also need to understand your motivation of starting a company and only you can answer it.

Having your own company is about control your destiny. You are your own boss and you must make all decisions instead of having to ask somebody to make decision for you. Being a company owner is a business decision as well as a personal decision. As a business you must focus on satisfy your customers because you need customers. No company can exist without customers so you must learn to listen to them and control your own ego. As the owner of a small company, you must closely follow the industry trends and position your company ahead of the trends to seize the opportunity. This is something larger companies may not be able to do as quickly as small company. As the owner, you do not have to worry about pleasing your boss, or worry about whether you have a promotion or not. It is your decision and hard work that determine whether you do well or not. As the owner, you can build a team consisting of people of your choice. You select individuals who are dedicated, willing to work together, and ready to take the challenge to put the success of the business before their own personal interests.

Of course, starting a company requires a lot of time and money and it does not guarantee success. It is a risk that you must take and willing to accept the consequences. As the owner, you are responsible for your own finance because there is no one helps you. You must deal with everything in your company, from unhappy workers to unhappy customers. You must deal with many small things that you do not even consider at this time. You also have to deal with uncomfortable position like having to say no to a family relative who request you to give a job to their son or daughter. You may have to fire a good friend who cannot do a good job.

To succeed, you must have skilled workers. The first step of building a company is about having people who commit to your company. Without these hard-working, dedicated, you will not be successful. Many people start their company by hiring their friends or their relatives since they know them and trust them. This can be an advantage and disadvantage because in business, decision must be made as a business decision, not a relationship decision. You should select a number of workers that has a wide variety of skills and experiences, each with ability to work with your customers. A diverse team will be in the position to be successful more than a team that has the same type of people.

Workers are motivated by different things. Some want recognition; some want to build a career and get promoted and other just want more money. You should know each of them by simply ask them. Determine how each of them perform and reward them accordingly is the best way to keep employees. By paying attention to each of your employees’ personalities, you are able to combine your business’s goals with those of your team. That is the formula for success.

As the owner of a small company, how you feel and how you act is the most influence. If you are pleasant, your workers will pick up on it, and they will be more relaxed. But if you are critical, your workers will be nervous and their attitudes will change. Keep your own ego in check; you need them more than they need you. Make your decisions on business not on personal ego. How your company operates is exactly what you shape it to be by your own actions. If you do not care about your customers, so will your employees, and your customers will notice that too. If you do not care about quality and “Good enough” is what you direct then your workers will act like that rather than focus on the best quality possible for the customers. If you tolerate poor performance, than hardworking employees will not want to work hard and morale will suffer so you must be fair and act professionally. If you reward hard work, foster an environment of respect, ethical, and teamwork, and trust each employee to use his or her abilities to their full advantage, that trust and respect will translate to your clients, and you will be successful.