Skip to content

Lập trình không viết mã

Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Liệu có thể tạo ra phần mềm mà không học lập trình không? Em thấy học ngôn ngữ lập trình rất khó nhưng em thích máy tính lắm.”

 

Đáp: Tôi không biết liệu bạn có thích làm việc với máy tính hay chơi với máy tính. Tôi cũng giả sử rằng bạn không phải là sinh viên Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm. Trong trường hợp đó câu trả lời của tôi là: Có, có thể tạo ra được phần mềm mà không viết mã.

Có vài ngôn ngữ lập trình trực quan (VPL) giúp bạn tạo ra chương trình qua nhiều nền mà không phải viết một dòng mã nào. Với ngôn ngữ lập trình trực quan, giao diện đồ hoạ tiếp quản mọi sự cần thiết để dịch thành mã. Bạn bây giờ có thể thu xếp, thêm, thế các yếu tố chương trình bằng đồ hoạ. Bạn có thể tìm trên web về các kiểu phần mềm này vì có nhiều nhưng chỉ có một thứ viết trong phần mềm mở có tên là PWCT chữ viết tắt cho “Programming Without Coding Technology – Công nghệ lập trình không viết mã.” Bạn có thể lấy được nó từ website sourceforge.net hay tìm trên PWCT thì bạn sẽ thấy nó. PWCT là phần mềm được làm cho bất kì ai không có kĩ năng lập trình để học cách viết chương trình đa năng. Bạn có thể tải xuống từ website này và tạo ra chương trình phần mềm riêng của bạn chỉ bằng việc tuân theo hướng dẫn ở đó.

Tuy nhiên tôi hi vọng rằng sau khi chơi với PWCT, bạn sẽ thấy rằng lập trình không khó rồi bạn sẽ học Java, C++, Python, và Ruby và viết nhiều mã thì bạn sẽ thích lập trình.

 

—-English version—-

 

Programming without coding

A college student wrote to me: “Is it possible to create software without learning programming? I found learning a programming language very difficult but I like computer very much.”

Answer: I do not know whether you like to work with computer or to play with computer. I also assume that you are not a Computer Science or Software Engineering student. In that case my answer is: Yes, it is possible to create software without writing code.

There are several Visual Programming Languages (VPL) that help you to create software programs across many platforms without having to write a single line of code. With Visual Programming Language, a graphical interface takes over the necessity to compile code. You can now arrange, add, substitute program elements graphically. You can search the web for these types of software since there are many but there is one written in open source called PWCT which stands for “Programming Without Coding Technology”. You can get it from sourceforge.net website or do a search on PWCT then you will find it. PWCT is software made for anyone without programming skills to learn how to write general purpose programs. You can download from this website and create your own software program just by follow the instructions there.

However I hope that after playing with PWCT, you will find that programming is not that difficult then you will learn Java, C++, Python, and Ruby and write more code then you will like programming.