Skip to content

Người sáng lập Twitter tại CMU

Tuần trước, người đồng sáng lập Twitter và là chủ tịch điều hành Jack Dorsey đã tới thăm Carnegie Mellon University (CMU) để tuyển sinh viên cho một doanh nghiệp thanh toán di động mới của ông ấy có tên Square Inc. Ông ấy đã gặp gỡ với khoa Khoa học máy tính cùng các sinh viên, nơi ông ấy chia sẻ suy nghĩ về cơ hội tại công ti mới của ông ấy:

“Chúng tôi bắt đầu với mười người, nhanh chóng tăng trưởng lên 400 và bây giờ chúng tôi đang bành trướng vì chúng tôi bắt đầu tăng trưởng ra quốc tế. Không ai trong chúng tôi đã từng làm việc trong công nghiệp tài chính trước đây nhưng mục đích của chúng tôi là làm các giao tác tài chính phi nỗ lực nhất có thể được cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và tổ chức lớn. Chúng tôi cần nhiều người tốt nghiệp Khoa học máy tính và Kĩ nghệ phần mềm khi chúng tôi bành trướng công ti chúng tôi ra toàn cầu. Vài năm trước, khi tôi bắt đầu Twitter với hai mươi người rồi bốn trăm người nhưng bây giờ chúng tôi có vài nghìn người và vẫn tiếp tục tăng trưởng. Chúng tôi bao giờ cũng cần nhiều người có kĩ năng …”

Dorsey sau đó chia sẻ ý nghĩ của ông ấy về nhà doanh nghiệp. Ông ấy nói: “Là nhà doanh nghiệp là thái độ chứ không phải việc làm. Bất kì ai cũng có thể là nhà doanh nghiệp nhưng để thành công bạn cần tri thức và kĩ năng. Nhà doanh nghiệp nhận ra cơ hội và nắm lấy chúng trước khi người khác thậm chí biết rằng nó tồn tại. Ngày nay cơ hội là ở chỗ giao của công nghệ và xã hội và nhà doanh nghiệp đem con người tới chỗ giao đó nhanh hơn bất kì ai khác.”

Dorsey nhắc tới rằng ông ấy thích sinh viên CMU: “Chúng tôi tuyển mộ từ các trường khớp đúng cho những thách thức chúng tôi đang đối diện, các trường nhấn mạnh vào công việc dựa trên dự án như các dự án capstone và sinh viên CMU rất hữu ích cho thành công của chúng tôi.”

Nhiều cựu sinh viên CMU students cũng đi cùng ông ấy trong chuyến đi này. Jim Puls, một người tốt nghiệp khoa học máy tính CMU giải thích cho các sinh viên khác: “Người ở CMU đã dạy tôi có đánh giá cao về làm các thứ đúng.” Anh ấy xác nhận rằng đào tạo tại CMU là gian nan và là sinh viên, anh ấy phải làm việc rất cần cù nhưng đó là đầu tư tốt cho điều anh ấy đã đạt tới hôm nay.

 

—-English version—-

 

Twitter founder at CMU

Last week, Twitter co-founder and executive chairman Jack Dorsey visited Carnegie Mellon University (CMU) to recruit students for his new mobile payment startup called Square Inc. He met with Computer Science faculty and students where he shared his thought on opportunities at his new company:

“We started with ten people, quickly grow to 400 and now we are expanding since we begins to grow internationally. None of us worked in the financial industry before but our goal is to make financial transactions as effortless as possible for individuals, small businesses and large organizations. We need more Computer Science and Software Engineering graduates as we are expanding our company globally. Few years ago, when I started Twitter with twenty then four hundred people but now we have several thousands and still continue to grow. We always need more skilled people …”

Dorsey later shared his thoughts on entrepreneurs. He said: “Being an entrepreneur is an attitude not a job. Anyone can be an entrepreneur but to succeed you need knowledge and skills. An entrepreneur recognizes opportunities and seizes them before other even know that it exists. Today opportunities are at the intersections of technology and society and entrepreneur brings people to that intersection faster than anyone else.”

Dorsey mentioned that he likes CMU students: “We recruit from schools that are a good fit for the challenges we face, schools that emphasizes on project-based work such as capstone projects and CMU students are very helpful to our success.”

Several former CMU students also accompanied him in this trip. Jim Puls, a CMU computer science graduates explained to other students: “The people at CMU taught me to have an appreciation for doing things right.” He confirmed that the training at CMU was tough and as student, he had to work very hard but it was a good investment for what he has achieved today.