Skip to content

Thung lũng Silicon và Ngõ hẻm công nghệ

Trong nhiều năm, thung lũng Silicon (khu vực San Jose và San Francisco) đã là nơi phát sinh các công ti công nghệ cao như Hewlett Packard, Apple, Google, Facebook, và hàng nghìn công ti khác. Ngày nay, có một nơi cạnh tranh mới: Ngõ hẻm công nghệ của thành phố New York.

Nhiều thành phố trên khắp thế giới đã thử sao chép mô hình thung lũng Silicon nhưng ít nơi thành công. Mọi người đều biết rằng công nghiệp công nghệ cao tạo ra việc làm trả lương cao và thịnh vượng (một việc làm công nghệ cao có thế tạo ra 8 việc làm phụ). Nhưng tại sao thủ đô tài chính thế giới muốn đi vào doanh nghiệp công nghệ cao? Nó có phải là thay đổi về chiều hướng không? Nó có phải là tạo ra nhiều việc làm hơn không? Hay nó là cái gì đó khác?

Thành phố New York là trung tâm kinh doanh nơi tổng hành dinh các công ti lớn đặt địa điểm. Thành phố New York là trung tâm tài chính nơi nhiều quyết định tài chính quan trọng được đưa ra. Thành phố New York cũng là trung tâm của đầu tư nơi nhiều kiểu kinh doanh được thương lượng. Vì công ti khởi nghiệp công nghệ yêu cầu có đầu tư, có quan niệm vững chắc rằng nếu bạn muốn xây dựng công ti và cần đầu tư, đây là chỗ để khởi đầu. Nếu bạn có thể có được hỗ trợ và đầu tư ở New York, bạn có thể làm nó ở bất kì chỗ nào. Nếu công ti của bạn có thể thành công ở New York, thị trường toàn thế giới có thể là của bạn. Một nhà phân tích tài chính nói: “Trong quá khứ, công ti khởi nghiệp đặt cơ sở trong ga ra, đi vào thị trường địa phương rồi mới tới thị trường quốc gia. Bằng việc khởi đầu ở một chỗ như thành phố New York, bạn có thể đi ngay vào thị trường quốc gia và quốc tế. Bạn tăng trưởng doanh nghiệp nhanh hơn và thâu tóm thị trường toàn cầu. Ngày nay bạn không muốn bắt đầu trong ga ra; bạn phải bắt đầu ở Phố Wall.”

Thành phố này cũng thử khuyến khích hình ảnh công nghệ của nó. Tháng trước, ông thị trưởng Michael Bloomberg đã công bố việc tạo ra quĩ vốn đầu tư mạo hiểm $22 triệu đô la vào các công ti khởi nghiệp ở New York. Nhiều người đầu tư tin rằng tương lai của giầu có sẽ là trong công ti khởi nghiệp công nghệ. Xu hướng này là rõ ràng, mặc cho suy thoái kinh tế; đầu tư trong công nghệ cao đang tăng lên quãng 18% mỗi năm. Một nhà phân tích đầu tư giải thích: “Thị trường toàn cầu đang trong suy thoái; châu Âu đang có vấn đề nghiêm trọng; kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ đang sụt giảm; thị trường chứng khoán không làm tốt; thị trường nhà cửa không làm tốt, và công nghiệp chế tạo không làm tốt. Người có tiền để đầu tư đang hỏi họ để tiền của họ vào đâu? Câu trả lời hiển nhiên là “công nghiệp công nghệ.” Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu của Apple từ trên mười năm trước với giá 18$ một cổ phiếu, ngày nay nó là $750 một cổ phiếu. Không ai có thể đánh đầu tư được như thế. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã đầu tư vào Apple không đếm số triệu đô la mà số tỉ. Đó là lí do tại sao nhiều nhà đầu tư nhìn vào công nghiệp công nghệ như chỗ để đầu tư tiền của họ. Tất nhiên họ muốn chắc rằng công ti họ đầu tư vào là sinh lời được. Họ không muốn thấy vấn đề DOTCOM nữa. Bằng việc có các công ti khởi nghiệp ở thành phố New York, điều đó là logic. Có các công ti khởi nghiệp ở đây nơi các nhà đầu tư có thể cẩn thận giám sát tiến bộ của họ là thí dụ hoàn hảo về việc có kinh doanh và công nghệ cùng làm việc với nhau.

Trong một thời gian ngắn, “ngõ hẻm công nghệ” của New York bắt đầu cạnh tranh với “thung lũng Silicon” của San Francisco với một số công ti khởi nghiệp thành công theo cách riêng của nó như Tumblr, nền làm blog; Foursquare, trò chơi mạng xã hội di động; và Gilt Groupe, cửa hàng trực tuyến về quần áo thiết kế được giảm giá. Phong trào này bây giờ hấp dẫn nhiều nhà doanh nghiệp công nghệ khởi đầu công ti của họ khi họ đang làm tốt, người đầu tư sẵn sàng đầu tư. Tuần trước, thành phố New York có sự kiện chính mang tên “Internet New York”, lễ kỉ niệm ngày thứ tám của cộng đồng các công ti khởi nghiệp tăng trưởng của thành phố. Những người tổ chức nói nó lôi kéo hơn 30,000 người tới gặp gỡ và thảo luận về ý tưởng công ti khởi nghiệp. Báo chí địa phương gọi nó là “Matchmaking” nơi nhà doanh nghiệp gặp người đầu tư trong thảo luận cởi mở. Một đại diện công ti đầu tư kích động: “Với hàng trăm triệu người đang dùng Internet ngày nay, họ cần các công cụ Internet, nhiều hỗ trợ Internet, nhiều người phát triển web và đó là cách chúng tôi quyết định đầu tư vào khu vực này. Với cả tỉ người đang dùng điện thoại thông minh, nhiều app di động đang được phát triển và chúng tôi đang đầu tư vào khu vực này. Chúng tôi muốn gặp những nhà doanh nghiệp người muốn khởi đầu công ti của họ trong Internet và công nghiệp di động. Họ có bộ não, chúng tôi có tiền và chúng ta nên “được kết hôn.”

Tương lai của “ngõ hẻm công nghệ” vẫn còn để được nhìn thấy. Thành phố New York có thể đánh bại được San Francisco không? Ai sẽ là thủ đô của công nghiệp công nghệ cao? Không ai biết nhưng bởi việc có hai trung tâm công nghệ lớn ở cả hai bên của đất mước quả có ưu thế. Nó làm cân bằng phân phối việc làm, đặc biệt việc làm trả lương cao. Nó mở ra nhiều cơ hội cho các nhà doanh nghiệp vì họ không phải đi sang phía tây nữa.

 

—-English version—-

 

Silicon Valley and Technology Alley

For years, Silicon Valley (San Jose and San Francisco area) has been the birthplace of high technology companies such as Hewlett Packard, Apple, Google, Facebook, and thousands more. Today, there is a new competitor: New York City’s Technology Alley.

Many cities all over the world tried to copy the Silicon Valley model but few were successful. Everybody knows that high tech industry creates high paying jobs and prosperity (One high tech job can create 8 additional jobs). But why the financial capital of the world wants to get into a high technology business? Is it a change in direction? Is it about creating more jobs? Or is it something else?

New York City is the center of business where large company headquarters are located. New York City is the center of finance where many important financial decisions are made. New York City is also the center of investments where many types of business are negotiated. Since technology startups require investment, there is a strong notion that if you want to build company and need investment, this is the place to start. If you can get support and investment in New York, you can make it anywhere. If your company can succeed in New York, the whole world market can be yours. A Financial analyst said: “In the past, startups are based in garage, move to local market then national market. By starting in a place like New York City, you can move immediately to national and international market. You grow your business faster and capture the global market. Today you do not want to start in a garage; you must start in Wall Street.”

The city is also trying to encourage its technology image. Last month, Mayor Michael Bloomberg announced the creation of a $22 million venture capital fund to invest in New York startups. Many investors believe that the future of wealth will be in technology startup. The trend is clear, despite the economic recession; investment in high technology is increasing about 18% each year. An investment analyst explained: “The global market is in a recession; Europe is in serious problem; China and India economies are in declining; the stock market is not doing well; the housing market is not doing well, and the manufacturing industry is not doing well. People with money to invest are asking where do they put their money? The obvious answer is” “Technology industry”. If you invest in Apple’s stock over ten years ago at 18$ a share, today it is $750 a share. No one can beat investment like that. Professional investors who invested in Apple do not count in million dollars but in Billion. That is why more investors are looking to technology industry as the place to invest their money. Of course they want to make sure that the company that they invested in is profitable. They do not want to see another DOTCOM problem. By having startups in New York City, it is logical. Having startups here where investors can carefully monitor their progress is a perfect example of having business and technology working together.

In a short time, New York’s “Technology alley” is beginning to compete with San Francisco’s “Silicon valley” with some successful startups of its own such as Tumblr, the blogging platform; Foursquare, the mobile social-networking game; and Gilt Groupe, an online store for discounted designer clothes. This movement is now attract more techology entrepreneurs to start their company and as long as they are doing well, investors are ready to invest. Last week, New York City has the a major event called “Internet New York”, an eight-day celebration of the city’s growing startup community. Organizers said it draw more than 30,000 people to meet and discuss startups idea. Local newspapers called it “Matchmaking” where entrepreneurs meet investors in an open discussion. An investment company representative excited: “With hundreds of millions of people are using the Internet today, they need Internet tools, more Internet supports, more web developers and that is how we decided to invest in this area. With billion of people are using smart phone, more mobile apps are being developed and we are investing in this area. We want to meet entrepreneurs who want to start their company in Internet and mobile industry. They have the brain, we have the money and we should “Get married”.

The future of “Technology Alley” remains to be seen. Can New York City beat San Francisco? Who will be the capital of high technology industry? No one knows but by having two great technology centers at both sides of the country do have an advantage. It balances out the job distributions, especially high paying jobs. It opens more opportunities for entrepreneurs as they do not have to go west anymore.