Skip to content

Tại sao học STEM

Một sinh viên hỏi tôi: “Sao chúng em cần học STEM (khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học)? Điều gì xảy ra cho các lĩnh vực khác như kinh doanh, âm nhạc, nghệ thuật, lịch sử hay văn học? Hệ thống giáo dục hiện thời xuống cấp sao? Xin thầy giải thích.”

 

Đáp: Câu trả lời đơn giản là việc làm. STEM là nơi có phần lớn việc làm. Nếu bạn học STEM, bạn có thể có được việc làm tốt. STEM là dẫn lái then chốt của kinh tế toàn cầu hôm nay và ngày mai. Có lỗ hổng lớn giữa kĩ năng mà công ti cần và điều hệ thống giáo dục tạo ra. Ngày nay kinh tế toàn cầu đang chậm lại, mọi nước đều chịu thất nghiệp cao, và nhiều người tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm. Nhưng có xấp xỉ 120 triệu vị trí không được lấp đầy trên toàn cầu (dữ liệu năm 2010). Ở mọi nước, có những việc làm không có người làm vì các công ti không thể tìm được công nhân có những kĩ năng mà họ cần.

Ngày nay sinh viên với bằng cử nhân trong STEM có thể làm nhiều tiền hơn sinh viên có cùng bằng cấp ở các lĩnh vực khác. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng và đi tới xã hội công nghệ. Nhu cầu về người có tri thức STEM là cao. Nếu bạn không học STEM bạn sẽ gặp khó khăn trong tìm ra việc làm. Hệ thống giáo dục hiện thời không thể tạo ra được đủ người tốt nghiệp có kĩ năng mà các công ti cần nhưng lại có nhiều người tốt nghiệp có kĩ năng mà công ti không cần. Đó là qui tắc cung và cầu của kinh tế. Nếu bạn là sinh viên trường phổ thông hay đại học, bạn sẽ cần nhìn lên trước để lựa chọn lĩnh vực học tập mà có thể giúp bạn xây dựng nghề nghiệp ổn định với lương cao khi bạn tốt nghiệp.

Hệ thống giáo dục hiện thời không xuống cấp. Nó vẫn cung cấp các lĩnh vực như lịch sử, văn học, kinh doanh, nghệ thuật, triết học, nhân văn, giáo dục, xã hội học, kiến trúc và âm nhạc. Nếu bạn thích những khu vực này, bạn nên lựa chọn chúng. Xin nhớ rằng chọn lựa là của bạn nếu bạn biết bạn muốn gì. Vấn đề là nhiều sinh viên không biết về xu hướng này. Họ chỉ nhìn vào xu hướng địa phương, điều chậm tiến hoá hơn xu hướng toàn cầu đang thay đổi nhanh. Nhiều sinh viên học các lĩnh vực mà không có nhu cầu cao vì họ không biết. Đó là lí do tại sao chúng ta có nhiều người tốt nghiệp bị thất nghiệp thế.

Ngày nay thế giới đang thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ vì toàn cầu hoá và công nghệ. Cách tốt nhất để thành công là nhắm tới các lĩnh vực sẽ “nóng” và tránh xa các lĩnh vực không nóng. Trong thời đại công nghệ này, việc làm “nóng” phần lớn là việc làm STEM. Từ cách nhìn hiện thực, bằng việc học STEM, bạn có thể kiếm được việc làm tốt. Có việc làm tốt sẽ cho phép bạn làm bất kì cái gì bạn thích. Khi bạn có nghề nghiệp ổn định và nhiều tiền, bạn có thể sáng tác âm nhạc, viết tiểu thuyết, vẽ tranh, thiết kế nhà đẹp, và trang trí đồ đạc nội thất nghệ thuật – nếu chúng là đam mê  của bạn. Bạn có thể là người học cả đời, người tiếp tục học bất kì cái gì bạn thích, phát triển kĩ năng mới, học các môn phụ thêm. Thực ra, xây dựng nhiều tập kĩ năng – như âm nhạc, văn học, lịch sử và triết học được tổ hợp với kĩ năng phân tích của bạn và bối cảnh công nghệ có thể là cách tuyệt vời để có cuộc sống được triển khai hết. Chọn lựa là của bạn.

 

—-English version—-

 

Why study STEM

A student asked me: “Why do we need to study STEM (Science, Technology, Engineering, and Math)? What happen to other fields like Business, Music, Arts, History or Literature? Is current education system degrading? Please explain.

Answer: The simple answer is jobs. STEM is where most of the jobs are. If you study STEM, you can get good job. STEM is the key driver of the global economy today and tomorrow. There is a large gap between the skills that companies need and what the current education system produces. Today the global economy is slowing down, every country is suffering with high unemployment, and many college graduates could not find jobs. But there are approximately 120 million unfilled positions globally (2010 data). In every country, there are unfilled jobs because companies cannot find workers with skills that they need.

Today a student with a Bachelor’s degree in STEM can make much more money than a student with the same degree in different fields. The world is changing fast and moving toward a technological society. The demand for people with STEM knowledge is high. If you do not study STEM you will have difficulty in finding job. The current education system cannot produce enough graduates with skills that companies needed but have much more graduates with skills that companies do not need. It is a supply and demand rule of economic. If you are students in high school or college, you will need to look forward to select the field of study that can help you to build a stable career with good salary when you graduate.

The current education system is not degrading. It is still offering fields such as History, Literature, Business, Arts, Philosophy, Humanity, Education, Social study, Architecture and Music. If you like these areas, you should select them. Please remember that the choice is yours if you know what you want. The issue is many students do not know about this trend. They only look at local trend, which is slow to evolve rather than the fast changing global trend. Many students study fields which are not in high demand because they do not know. That is why we have so many unemployed graduates.

Today the world is changing faster than ever because of globalization and technology. The best way to be successful is to aiming to fields that will be “Hot” and stay away from those that are not. In this Technology era, “Hot” jobs are mostly STEM jobs. From a realistic view, by study STEM, you can get a good job. Having a good job will allow you to do whatever you like. When you have a stable career and lot of money, you can create music, write novels, paint pictures, design beautiful houses, and decorate artistic interior furniture – if they are your passion. You can be a lifelong learner who continues to learn whatever you like, develop new skills, take additional courses. In fact, building multiple skill sets—such as music, literature, history and philosophy combined with your analytical skills and technology background can be a wonderful way to have a fulfilling life. The choice is yours.