Skip to content

Xu hướng mới ở Ấn Độ: Thiếu hụt công nhân CNTT

Theo một báo cáo của chính phủ Ấn Độ, các công ti Ấn Độ đang gặp khó khăn tìm công nhân có kĩ năng vì nó đang hết những người đó và xu hướng này sẽ tiếp tục mạnh lên. Một quan chức chính phủ nói: “Thời kì tốt đẹp qua rồi, chúng tôi không thể tăng trưởng thêm được nữa vì chúng tôi không có đủ công nhân có kĩ năng. Mọi công ti đều đối diện với vấn đề tìm công nhân có kĩ năng. Tình huống này sẽ còn tồi tệ hơn.”

Khó hình dung được rằng một nước với trên một tỉ người có thể cạn kiệt công nhân có kĩ năng. Công nghệ thông tin (CNTT) nằm trong số ngành công nghiệp có thiếu hụt cao, trong khi nó cần vài trăm nghìn công nhân nhưng chỉ tìm được vài nghìn. Một quan chức giáo dục giải thích: “Ấn Độ có trên 26,500 cao đẳng và đại học, cả hai loại đều có trường tư và công, nhiều hơn bất kì nước nào trên thế giới. Chúng tôi có trên 15 triệu sinh viên ở trường ngày nay và chúng tôi đang lập kế hoạch để có 40 triệu đến cuối thập kỉ này. Chúng tôi có kế hoạch để có nhiều người tốt nghiệp hơn bất kì nước nào trên thế giới.” Nhưng một giáo sư đại học không đồng ý: “Đó là giải pháp sai; họ hội tụ vào số lượng thay vì chất lượng. Họ cho phép nhiều trường được mở ra mà không có kiểm soát nào. Một số trường tư không là gì ngoài “bằng cấp cho kinh doanh bán hàng.” Những trường này được vận hành bởi các doanh nhân với mục đích làm tiền chứ không phải giáo dục sinh viên. Họ thuê người không đủ tư cách không có phẩm chất để dạy. Họ hứa hẹn việc làm tốt rồi tạo ra người tốt nghiệp mà không có kĩ năng và bằng cấp vô giá trị. Có nhiều trường không phải là giải pháp tốt.”

Hiệp hội quốc gia các công ti phần mềm và dịch vụ (NASSCOM) thừa nhận rằng kĩ năng CNTT của công nhân không còn được như vài năm trước đây. Hệ thống giáo dục của Ấn Độ tạo ra trên 500,000 người tốt nghiệp CNTT nhưng không tới 20% số họ là sử dụng được, số còn lại không đủ phẩm chất làm việc. Vấn đề là nhu cầu tăng lên, nhiều trường được mở ra nhưng vì không có kiểm soát hay giám sát của chính phủ, chất lượng đi xuống. Nhiều sinh viên gian lận, mua câu trả lời bài thi trên Internet, để ai đó làm bài tập về nhà cho họ bởi vì mọi điều họ đều muốn là bằng cấp để cho họ có thể kiếm được việc làm trả lương tốt.

Một người quản lí người nước ngoài phàn nàn: “Chúng tôi đã khoán ngoài phần mềm cho Ấn Độ trong hơn mười năm nay nhưng tôi chưa bao giờ thấy cái gì như điều này. Ngày nay nhiều người tốt nghiệp CNTT kém ngay cả trong lập trình cơ sở. Nhiều người trong số họ sao chép chương trình của nhau và gian lận các bài kiểm tra. Tất cả họ đều tốt nghiệp có bằng cấp nhưng không có kĩ năng. Không có kĩ năng họ không thể kiếm được việc làm và đó là lí do tại sao có nhiều công nhân thất nghiệp cho dù Ấn Độ có thiếu hụt công nhân. Vì chúng tôi không thể tìm được công nhân có kĩ năng ở Ấn Độ, chúng tôi đang đi sang chỗ khác như Malaysia và Indonesia.”

Hiện thời chính phủ Ấn Độ đang đổ tiền vào chương trình phát triển kĩ năng để giúp đào tạo 60 triệu công nhân nhưng họ không thể tìm được đủ người có đủ phẩm chất để dạy. Một quan chức chính phủ than: “Chúng tôi phải có kế hoạch đào tạo giáo viên trước nhất; chúng tôi phải có hàng nghìn giáo viên có phẩm chất trước khi bắt đầu đào tạo hàng triệu sinh viên. Chúng tôi phải có chính sách để kiểm soát các trường tư để đảm bảo chất lượng. Trong mười năm qua, chúng tôi vội vàng tạo ra nhiều công nhân để đáp ứng nhu cầu. Chúng tôi đang phản ứng thay vì lập kế hoạch và phạm sai lầm bởi việc có nhiều công nhân mà không đào tạo đúng cho họ. Bây giờ chúng tôi không biết làm gì với họ? Chúng tôi có hàng triệu thanh niên giận dữ không có việc làm. Khi nền kinh tế bắt đầu chậm lại; khi các công ti nước ngoài bắt đầu chuyển đi đâu đó khác; khi việc làm tốt bắt đầu biến mất, chúng tôi đối diện với tình thế bất trắc vì mọi sự đang xảy ra nhanh thế.”

 

—-English version—-

 

New trend in India: Shortage of IT workers

According to an Indian government report, Indian companies are having difficulty to find skilled workers because it runs out of them and this trend will continue to intensify. A government officer said: “The good time is over, we cannot grow anymore since we do not have enough skilled workers. Every company is facing problem of finding skilled workers. The situation will get worse.”

It is difficult to imagine that a country with over a billion people can be depleted of skilled workers. Among the industry with the highest shortage is Information Technology (IT) where it needs several hundred thousand workers but only found few thousands. An education officer explained: “India has over 26,500 colleges and universities, both private and public, which is more than any country in the world. We have over 15 million students in school today and we are planning to have 40 million by the end of this decade. We have a plan to have more graduates than any other country in the world.” But a college professor disagreed: “It is a wrong solution; they focus on quantity instead of quality. They allow more schools to open without any control. Some private schools are nothing but “degree for sale business”. These schools are operated by business people with the goal of making money not educate students. They hire unqualified people with no credential to teach. They promise good jobs then produce graduates with no skills and worthless degrees. Having more schools is not a good solution.”

The National Association of Software and Services Company (NASSCOM) admitted that current IT skills of workers are no longer the same as it was several years ago. Indian education system produces over 500,000 IT graduates a year but less than 20% of them are employable, the rest is not qualified to work. The problem is as demand increases, more schools are opened to meet demand but since there is no government control or oversight, quality goes down. Many students cheat, buy tests answers on the Internet, have someone to do homeworks for them because all they want is a degree so they can get good paying job.

A foreign manager complained: “We have been outsourced software to India for more than ten years but I never see something like this. Today many IT graduates are deficient even in basic programming. Many of them copied each other’s programs and cheated on tests. They all graduate with degrees but have no skills. Without skills they cannot get job and that is why there are so many unemployed workers even India has a shortage of workers. Since we cannot find skilled workers in India anymore, we are moving to other places such as Malaysia and Indonesia.”

Currently Indian government is pouring money into a skills development program to help train 60 million workers but they cannot find enough qualified people to teach. A government officer lamented: “We should have plan to train teachers first; we should have thousand qualified teachers before starting to train million students. We should have policies to control private schools to ensure quality. In the past ten years, we were hurrying to produce more workers to meet demand. We are reacting instead of planning and make mistake by having many workers without properly trained them. Now we do not know what to do with them? We have million of angry young people without job. As the economy is beginning to slow down; as foreign companies are beginning to move elsewhere; as good jobs are beginning to disappeared, we are facing a uncertain situation as things are happening so fast.”