Skip to content

Xu hướng mới: Tính toán trọng tâm di động

Ngày nay, điện thoại di động và điện thoại thông minh là những thiết bị mà hầu hết mọi người dùng để truy nhập vào web. Với trên 4 tỉ người dùng điện thoại di động, toàn thể ngành công nghiệp này đang dịch chuyển nhanh chóng sang thế giới tính toán trọng tâm di động. Nếu bạn là sinh viên Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm, bạn nên học nhiều về phát triển điện thoại di động để bắt kịp với xu hướng này.

Các công ti toàn cầu, dù lớn hay nhỏ, đang dịch chuyển sang cách làm kinh doanh trọng tâm di động và cho phép công nhân truy nhập vào hệ thống máy tính của công ti để làm việc qua thiết bị di động riêng của họ thay vì dùng máy tính cá nhân. Cái gọi là “Mang thiết bị riêng của bạn” (BYOD) đang áp đặt thay đổi nền tảng trong doanh nghiệp khi mọi người, cả nhân viên và khách hàng đang ngày càng dùng nhiều thiết bị di động của họ cho mọi kiểu công việc.

Hiện thời, ngành công nghiệp di động đang bị phân mảnh bởi nhiều nền tảng (IOS, Android, Blackberry Symbian, và Window 8) điều yêu cầu một cách tiếp cận mới để giải quyết cho xu hướng này. Vì từng nền đều có qui tắc riêng của nó, các đặc trưng và công nghệ, từng nền trong số này phải được xem xét cẩn thận.  Ngày nay iPhone có thể là điện thoại thông minh phổ biến nhưng Android cung cấp nhiều ứng dụng hơn và Blackberry vẫn có một số khách hàng trung thành.  Với việc đưa vào Window 8, một nền tảng mới cho phép cùng giao diện người dùng với máy tính cá nhân. Khó xác định được cái nào sẽ là nền tảng chi phối.

Phát triển di động có thể là “mở” hay “đóng.” Chẳng hạn Apple là hệ thống đóng với kiểm soát chất lượng chặt. Những người phát triển di động phải tuân theo các qui tắc của Apple và dùng các công cụ được Apple chấp thuận để đảm bảo ứng dụng của họ có mức độ chất lượng cao và kinh nghiệm người dùng tốt. Android OS là hệ điều hành mở nơi những người phát triển có nhiều công cụ và cách tiếp cận tuỳ theo việc họ muốn xây dựng cho nhà chế tạo điện thoại nào. Android có nhiều người dùng nhưng không có kiểm soát chặt chẽ cho nên chất lượng có thể dễ dàng bị phá hoại với nhiều hackers và những cuộc tấn công xi be hơn.

Thị trường ứng dụng di động cho phép người phát triển tạo ra ứng dụng riêng của họ và bán chúng qua cửa hàng ứng dụng App. Theo một khảo cứu, năm ngoái người tiêu thụ đã tải xuống quãng 2.5 tỉ lần từ cửa hàng ứng dụng và tỉ lệ này được mong đợi vọt tới 5 tỉ trong hai năm tiếp. Phát triển ứng dụng mở ra nhiều cơ hội cho những người phát triển phần mềm trên khắp thế giới. Họ có thể xây dựng app cho bán ở thị trường địa phương hay thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, chừng nào bạn còn chưa có “ứng dụng sát thủ” như Angry Birds mà có hàng tỉ tải xuống, việc làm các app và bán chúng qua cửa hàng app có thể không làm cho bạn thành giầu bởi vì có nhiều ứng dụng thế. Theo một khảo cứu, phần lớn những người phát triển app chỉ làm được quãng $1000 tới $30,000 đô la cho một app. Ngày nay có ít app trò chơi hơn năm ngoái vì nhiều người đang chuyển sang các ứng dụng m-Health, ứng dụng m-Commerce, ứng dụng m-Government và ứng dụng m-Marketing.

 

—-English version—-

 

New trend: Mobile centric computing

Today, mobile phones and smart phones are devices that most people use to access the web. With over 4 billion mobile phone users, the whole industry is shifting quickly to a mobile-centric computing world. If you are Computer Science or Software Engineering students, you should learn more about mobile phone development to keep up with this trend.

Global companies, large and small, are shifting to a mobile-centric way of doing business and allow workers to access company’s computer systems to work via their own mobile devices instead of using personal computer. The so-called “Bring Your Own Devices” (BYOD) is forcing a fundamental change in business as people; both employees and customers are increasingly using their own mobile devices for all types of work.

Currently, the mobile industry is fragmented by several platforms (IOS, Android, Blackberry Symbian, and Window 8) which require a new approach to handle this trend. Since each platform has its own rules, characteristics and technology, each of them must be carefully considered.  Today iPhone maybe the popular smart phone but Android offers more apps and Blackberry still have a number of loyal customers.  With the introduction of Window 8, a new platform that allows the same user interface with personal computer. It is difficult to determine which will be the dominant platforms.

Mobile development can be “open” or “closed”. For example Apple is a closed system with significant quality controls. Mobile developers must follow Apple rules and use Apple-approved tools to ensure their applications have high level of quality and good user experience. The Android OS is an open system where developers have many tools and approaches depending on which handset manufacturers they want to build for. Android has more users but do not have strict control so quality can easily be compromised with more hackers and cyber attacks.

Mobile apps market allows developers to create their own apps and sell them via App stores. According to a study, last year consumers have downloaded about 2.5 billion from app stores and this rate is expected to reach 5 billion in the next two years. Apps development opens many opportunities for software developers all over the world. They can either build apps for sale in local market or global market. However, unless you have a “Killer-app” like Angry Birds that have billion downloads, making apps and sell them through app store may not make you rich because there are so many of them. According to a study, most app developers only make about $1000 to $30,000 dollars per app. Today there are fewer games apps than last year as more people are switching to m-Health apps, m-Commerce apps, m-Government apps and m-Marketing apps.