Skip to content

Ích lợi của đào tạo

Khi kinh tế chậm lại, nhiều công ti giảm chi phí bằng việc dừng cung cấp đào tạo và sa thải công nhân. Trong khi giảm chi phí để đảm bảo cho sự sống còn của công ti là quan trọng nhưng giảm đào tạo sẽ làm tăng nguy cơ của công ti. Bằng việc không cung cấp đào tạo cần thiết, công nhân có thể không giữ được kĩ năng của họ được cập nhật khi công ti cần tăng trưởng. Bằng việc giảm số công nhân, công ti đang ép buộc nhiều việc làm lên ít công nhân hơn. Điều gì sẽ xảy ra khi một số người trong họ quyết định rời bỏ công ti? Điều gì sẽ xảy ra nếu các công nhân khác không thể tiếp quản công việc của họ? Trong trường hợp đó công ti sẽ có lỗ hổng lớn mà không ai có thể lấp được. Không có đào tạo đúng, không ai có thể giúp được cho nhau khi được cần. Cho dù công ti thuê người thay thế nhưng công nhân mới phải học cách làm công việc. Không có đào tạo đúng làm sao họ có thể làm việc được vì không ai có thể trợ giúp được họ? Khi họ phạm sai lầm, việc sửa chữa sẽ rất tốn kém.

Từ quan điểm chiến lược, trong thời khó khăn công ti nên mở rộng đào tạo, không giảm bớt nó. Đây là đầu tư then chốt để chuẩn bị cho tương lai khi kinh tế cải thiện. Trong thời khó khăm mọi thứ đều chậm, công nhân có nhiều thời gian hơn để học, đó là lúc tốt nhất cho đào tạo kĩ năng bổ sung. Đây là lúc mà đào tạo công nghệ mới là quan trọng để giữ cho kĩ năng của công nhân được cập nhật. Nhiều đào tạo làm giảm nguy cơ thay đổi công nhân vì nó gửi thông điệp rõ ràng cho công nhân rằng công ti đang có kế hoạch tăng trưởng và đầu tư vào kĩ năng của công nhân. Điều này sẽ giảm lo sợ và không chắc chắn trong các công nhân.

Công nghệ phần mềm luôn luôn thay đổi nhanh và điều quan trọng là bắt kịp với thay đổi. Các công ti phần mềm thành công bao giờ cũng cho đào tạo là ưu tiên hàng đầu. Cách tốt nhất để giữ công nhân khỏi bỏ đi là có chương trình đào tạo tốt nhất. Lí do đơn giản là công nhân công nghệ bao giờ cũng muốn giữ kĩ năng của họ được hiện hành. Họ muốn làm việc cho công ti mà giúp cho họ học kĩ năng mới. Nếu công nhân bắt đầu nói về đào tạo tốt thế nào, công ti sẽ không gặp vấn đề tuyển công nhân mới. Một người quản lí không đồng ý: “Nếu chúng tôi đào tạo họ, họ sẽ bỏ sang công ti khác trả lương cao hơn.” Câu trả lời của tôi là: “Trừ phi bạn trả lương cho họ ít hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh, không ai sẽ bỏ việc chỉ vì vài đô la thêm. Lí do công nhân bỏ đi bởi vì họ không bằng lòng với điều kiện làm việc hay cách người quản lí đối xử với họ. Thay vì lo nghĩ về đầu tư trong đào tạo, công ti nên lo nghĩ về cách nó vận hành và cách nó đối xử với công nhân.”

Tri thức là điều sinh viên học ở trường, điều phần lớn là lí thuyết (các khái niệm hướng đối tượng, thiết kế hệ thống, cấu trúc dữ liệu, lập trình cấu trúc v.v.) Lí thuyết thì dễ dạy, dễ thảo luận, nhưng khó kinh nghiệm vì nó chỉ là công thức và lời. Kĩ năng là việc áp dụng tri thức vào cái gì đó và có khả năng làm nó một cách đúng đắn. Để phát triển một kĩ năng, sinh viên cần thời gian thực hành. Thực hành là về phạm sai lầm, không phải một lần mà nhiều lần, cho tới khi họ không phạm sai lầm nào nữa thì đó là kĩ năng. Có khác biệt lớn giữa việc biết và việc làm và chừng nào bạn còn chưa làm nó, bạn không có kĩ năng.

Chẳng hạn: Để là người lập trình giỏi hơn, bạn phải viết mã. Bạn càng phạm sai lầm viết mã, bạn càng học nhiều hơn về viết mã. Kinh nghiệm chỉ tới qua viết mã, hàng nghìn dòng mã và phạm phải nhiều sai lầm v.v. Bạn không thể học viết mã từ sách được, bạn không thể học viết mã bằng việc đọc bài báo, bạn phải viết mã. Kinh nghiệm thiết kế chỉ tới qua việc vẽ nhiều biểu đồ, hàng trăm biểu đồ v.v. Không có cách nào tốt hơn để làm điều đó. Đó là lí do tại sao phương pháp dạy tốt nhất là “học qua hành.” Cách duy nhất để học là thực hành lặp đi lặp lại cho tới khi bạn làm nó đúng.

Đào tạo là quan trọng và thực hành là cách tốt nhất để thu lấy kĩ năng. Bằng việc tiếp tục cung cấp đào tạo, công ti sẽ tăng trưởng và đó là cách tốt nhất để sống còn trong khủng khoảng kinh tế này. Khi kinh tế cải thiện, công ti sẵn sàng cho tăng trưởng với những công nhân có kĩ năng tốt hơn những người khác và điều đó sẽ xác định ai sẽ là thành công hơn.

 

—-English version—-

 

The benefits of training

As the economy is slowing down, many companies begin to reduce costs by stop provide training and lay off workers. While reduce cost to ensure the survival of the company is important but reducing trainings will increase the company risks. By not provide the needed training, workers may not be able to keep their skills up to date when company needs to grow. By reducing the number of workers, company is forcing more works among fewer workers. What will happen when some of them decide to leave the company? What will happen if other workers cannot take over their works? In that case company will have a big gap that no one can fill. Without proper training, no one can help each other when it is needed. Even the company hires replacements but new workers must learn how to do the work. Without proper training how could they work since no one could assist them? When they make mistakes, fixing would be very expensive.

From a strategic viewpoint, in bad time company should expanding training, not reducing it. This is a key investment to prepare for the future when economy improves. In bad time things are slow, workers have more time to learn, it is the best time for additional skills trainings. This is the time where new technology training is important to keep workers’ skills up to date. More training reduce the risk of workers turnover as it sends a strong message to workers that the company is planning to grow and invest in workers’ skills. This will reduce the fears and uncertainty among workers.

Software technology always changes fast and it is important to keep up with the change. Successful software companies always make training a top priority. The best way to keep workers from leaving is having the best training program. The simple reason is technology workers always want to keep their skills current. They want to work for company that helps them to learn new skills. If workers start to talk about how good the training is, company will not have problem recruiting new workers. A manager disagreed: “If we train them, they will leave for another better paid job.” My answer is: “Unless you pay them a lot less than your competitors, nobody would leave a job just for few dollars more. The reason workers leave because they are not happy with the working condition or the way managers treat them. Instead of worry about invest in training, company should worry about the way it operates and how it treats workers.”

Knowledge is what students learn in school, which is mostly theory (object-oriented concepts, system design, data structures, structure programming etc.) Theory is easy to teach, easy to discuss, but difficult to experience since it is just formulas and words. Skills are the application of knowledge into something and be able to do it correctly. To develop a skill, students need time to practice. Practice is about making mistakes, not one time but many times, until they do not make mistake anymore and that is skill. There is a big difference between knowing and doing and unless you do it, you do not have skills.

For example: To be a better programmer, you must write code. The more coding mistakes you make, the better you learn about coding. Experience only came through writing code, thousand lines of code and makes many mistakes etc. You cannot learn coding from books, you cannot learn coding by reading articles, you must write code; Design experience only came through drawing many diagrams, hundreds of them etc. There is no better way to do it. That is why the best teaching method is “Learning by Doing”. The only way to learn is to practice over and over until you do it right.

Training is important and practice is the best way to acquire skills. By continue to provide training, the company will grow and that is the best way to survive this economic crisis. When the economy improves, the company is ready to grow with better skilled workers than others and that will determine who will be more successful.