Skip to content

Xu hướng công nghiệp 2012

Theo khảo cứu công nghiệp mới nhất (6/2012), chi tiêu Công nghệ thông tin (CNTT) được dự báo đạt tới $4 nghìn tỉ đô la năm 2013, và tạo ra 12 triệu việc làm mới thêm trên toàn thế giới. Khi nhiều công ti đang dùng công nghệ thông tin, khối lượng dữ liệu đang tăng lên mười tới một trăm phần trăm và những dữ liệu này phải được lưu giữ, tổ chức, cập nhật, và phân tích tương ứng. Khảo cứu này dự báo rằng sẽ có 4 triệu việc làm CNTT mới được tạo ra liên quan tới thu thập, phân tích, tổ chức và lưu giữ những khối lượng lớn dữ liệu này (Dữ liệu lớn). Mĩ sẽ cần ít nhất 2 triệu công nhân thêm trong lĩnh vực này nhưng không có đủ công nhân có kĩ năng sẵn có cho nên thiếu hụt sẽ nghiêm trọng. Người ta ước lượng rằng công nghiệp Mĩ chỉ có thể kiếm được hai trăm nghìn công nhân có chất lượng và phần còn lại phải được khoán ngoài. Tuy nhiên những kĩ năng này cũng trong thiếu hụt trầm trọng trên toàn thế giới và sẽ phải mất nhiều năm nữa để đáp ứng cho nhu cầu này. Công nhân CNTT với kĩ năng về cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu, nhà kho dữ liệu, và các chuyên gia phân tích dữ liệu sẽ có nhu cầu rất cao. Một quan chức điều hành nói: “Những việc làm này sẽ được cần tới để tăng trưởng doanh nghiệp của chúng ta, thu thập và phân tích dữ liệu là mấu chốt cho mọi công nghiệp trong thời đại thông tin và chúng là tương lai của nền kinh tế thông tin mới.”

Ngày nay phần lớn các hệ thống CNTT đều được kết nối đầy đủ. Công nghiệp CNTT đang đi vào kỉ nguyên mới nơi tích hợp của tính toán mây, cộng tác xã hội, và công nghệ di động là bản chất. Đây cũng là lúc tăng tốc thay đổi, nơi nhiều hệ thống CNTT cũ đang trở nên lạc hậu, cũng như nhiều chương trình đào tạo CNTT trên toàn thế giới bị lạc hậu. Không lâu trước đây, máy tính chủ yếu là đơn lẻ, công nhân phát triển phần mềm ở chỗ biệt lập không có cộng tác nào nhưng ngày mọi hệ thống đều được kết nối với các qui trình cộng tác mới, phương pháp tích hợp mới, và kĩ thuật phát triển mới. Do đó đào tạo đại học cũng phải thay đổi để điều chỉnh theo khía cạnh này. Một đại diện công nghiệp nói: “Các chức sắc nhà trường phải hiểu rằng thời đại tính toán tiếp đã ở đây rồi. Chúng ta cần làm việc cùng nhau để năng nổ thay đổi chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết. Công nghiệp muốn thấy nhiều đào tạo hơn hội tụ vào khai phá dữ liệu, tính toán mây, và ứng dụng di động. Tính toán mây sẽ là nền tảng cho mọi thứ; di động là nền then chốt cho mọi phát triển, phương tiện xã hội chỉ có khả năng qua mây, và “dữ liệu lớn” sẽ được lưu trên mây với mọi “ứng dụng sát thủ.” Kết nối là đồ đạc cố định thường hằng và nền tảng của mọi doanh nghiệp CNTT tương lai. Nếu bạn không hiểu và không thông thái về kết nối và cộng tác giữa các hệ thống CNTT, bạn sẽ không có tương lai trong ngành công nghiệp CNTT.” Một quan chức điều hành bình luận: “Xu hướng này hiển nhiên thế và nó đã có từ cả thập niên nay nhưng tôi không hiểu tại sao các trường và sinh viên đã không hình dung ra nó. Nếu các trường vẫn dạy phương pháp phát triển phần mềm truyền thống, sinh viên của các vị sẽ không có việc làm.”

Ngày nay, các công ti đang nhanh chóng chuyển vào tính toán mây để cắt giảm chi phí. Phần mềm không còn chỉ là sản phẩm mà còn là dịch vụ. Thay đổi này đem tới cách tiếp cận mới tới phát triển ứng dụng với nhiều hội tụ hơn vào tích hợp, và an ninh. Khi điện thoại di động đã đạt tới 4 tỉ người dùng toàn cầu với trên 2 tỉ điện thoại thông minh, quãng một nửa công nhân toàn cầu sẽ truy nhập vào Internet qua thiết bị di động của họ và điều đó sẽ trở thành cách thức được ưa chuộng. Một quan chức điều hành phần mềm giải thích: “Phát triển app di động là làn sóng mới, tương tự như ứng dụng web năm năm trước và phần mềm máy tính cá nhân hơn mười năm trước. Đây là khu vực sẽ có mọi việc làm phát triển phần mềm tương lai và mọi ứng dụng tương lai. Khi toàn thế giới được kết nối, mọi người sẽ tương tác lẫn nhau qua thiết bị di động của họ ở bất kì chỗ nào họ đi và công nhân sẽ có năng suất hơn nhiều so với ngày nay vì họ có thể làm việc ở bất kì chỗ nào.”

Chúng ta có thể thấy bằng chứng về những công nhân di động như vậy trong không đầy hai năm nữa, iPads và các máy tính bảng khác đã trở nên ngày một thông dụng trong doanh nghiệp hơn là laptop. Các công ti lớn đang đặt hàng triệu thiết bị di động này cho công nhân của họ. Đồng thời, càng ngày càng ít người mua PC hay Laptop và người ta dự đoán rằng đến năm 2016, hai phần ba người dùng máy tính sẽ dùng máy tính bảng và điện thoại di động thay cho PC. Người ta cũng dự đoán rằng trong ba năm tới, tính toán xã hội sẽ thậm chí trở nên quan trọng hơn vì nó đang chuyển từ cá nhân và nhóm sang doanh nghiệp và công ti. Tính toán xã hội đang làm thay đổi nền tảng của quản lí từ “trên xuống sang phẳng ra” nơi công nhân ra quyết định riêng của họ dựa trên vai trò và trách nhiệm của họ. Họ sẽ động tới luồng liên tục thông tin từ các nguồn bên trong và bên ngoài để có được thông tin mà họ cần để ra quyết định, họ không cần chỉ đạo hay giám sát vì các doanh nghiệp ngày nay có vô tận cơ hội cho biến đổi việc ra quyết định, khám phá những sáng suốt mới, tối ưu doanh nghiệp, và phát kiến các ngành công nghiệp để có hiệu quả, hiệu lực và lợi nhuận cao hơn trước đây.

Tất cả những thay đổi này đều yêu cầu thay đổi nền tảng trong cách sinh viên được giáo dục. Vì công nghệ tiếp tục tiến hoá, việc học cả đời đang trở thành kĩ năng cần thiết và giáo dục liên tục cho người lớn sẽ là chuẩn trong giáo dục.

 

—-English version—-

 

Industry trends 2012

According to the latest industry study (June 2012), Information Technology (IT) spending is forecasted to reach $4 trillion in 2013, and created additional 12 million new jobs worldwide. As more companies are using information technology, the amount of data is increasing ten to hundred percent and these data must be stored, organized, updated, and analyzed accordingly. The study predicted that there will be 4 million new IT jobs to be created in relate to the collect, analyze, organize and store of these massive amount of data (Big Data). The U.S will need at least 2 million additional workers in this field but there are not enough skilled workers available so the shortage will be severe. It is estimated that the U.S industry can only get about two hundred thousand qualified workers and the rest must be outsourced. However these skills are also in critical shortage worldwide and it would take several more years to fulfill the demand. IT workers with skills in Database, Data mining, Data Warehouse, and Data analysis experts will be in very high demand. An executive said: “These jobs will be needed to grow our business, data collection and analyses are critical for every industry in this information age and they are the future of the new information economy.”

Today most IT systems are fully connected. The IT industry is entering a new era where the integration of cloud computing, social collaboration, and mobile technology are essential. This is also a time of accelerating change, where many old IT systems are becoming obsolete, as well as many IT training programs worldwide. Not long ago, computers are mostly stand alone, workers develop software in isolation without any collaboration but today every systems are connected with new collaboration processes, new integration methods, and new development techniques. Therefore university trainings must also change to adjust to this aspect. An industry representative said: “School official must understand that the next age of computing is already here. We need to work together to aggressively change our training programs to meet the urgent need. Industry like to see more trainings focus on data mining, cloud computing, and mobile applications. The cloud computing will be the foundation for everything; mobile is the key platform for all development, social media is only possible via the cloud, and “big data” will be stored in the cloud with all the “Killer apps”. Connection is the permanent fixture and the foundation of all future IT business. If you do not understand and knowledgeable about connection and collaboration between IT systems, you will not have a future in IT industry.” An executive commend: “The trend is so obvious and it has been around for decade but I do not understand why schools and students have not figure it out. If the schools are still teaching the traditional software development methods, your students will not have jobs.”

Today, companies are quickly moving into cloud computing for cost-cutting. Software is no longer just a product but also a service. This change brings new approaches to applications development with more focus on integration, and security. As mobile phone have reached the 4 billion users worldwide with over 2 billion are smart phones, about half of global workers will access the Internet via their mobile devices and it will become the prefer way. A software executive explained: “Mobile apps development is the new wave, similar to web application five years ago and personal computer software more than ten years ago. This is an area when all future development jobs and all future applications will be. As the whole world is connected, people will interact with each other via their mobile devices wherever they go and workers will be much more productive than today as they can work anywhere.”

We can see the evidence of such mobile workers as in less than two years, iPads and other tablets already become more common in business than laptops. Large companies are ordering million of these mobile devices for their workers. At the same time, fewer people are buying PC or Laptops and it is predicted that by 2016, two third of computer users will use tablets and mobile phones instead of PC. It is also predicted that in the next three years, social computing will become even more important as it is moving from individuals and groups to business and companies. Social computing is changing the fundamentals of management from “top down to flat out” where workers make their own decisions based on their roles and responsibilities. They will tap into a continual stream of information from internal and external sources to get the information that they need to make decision, they do not need direction or supervision as businesses today have an endless opportunities for transforming decision-making, discovering new insights, optimizing the business, and innovating the industries for efficiency, effectiveness and higher profit than ever before.

All of these changes require a fundamental change in the way students are educated. As technology continues to evolved, lifelong learning is becoming a necessary skill and continues education for adults will be the norm in education.