Skip to content

Dạy sinh viên đại học

Một số sinh viên vào đại học mà không có phương hướng về nghề nghiệp của họ hay không có động cơ học cái gì vì họ không biết cách học trong môi trường mới khác với trường trung học. Để giúp học có động cơ học tập và thành công trong nghề nghiệp của họ, tôi thường làm như sau:

Vào ngày đầu tiên của lớp, tôi giải thích rõ ràng phương pháp học chủ động của tôi, mong đợi của tôi, các kiểu đánh giá nào tôi sẽ dùng (như, số câu hỏi kiểm tra hàng tuần, bài kiểm tra hàng tháng, bài tập về nhà, phân công đọc bài v.v.) cũng như chính sách với lớp học, chương trình môn học. Tôi thường có thảo luận lâu với sinh viên để chắc rằng họ hiểu các qui tắc và trả lời các câu hỏi họ có thể có. Tôi muốn sinh viên của tôi cảm thấy thoải mái, và khuyến khích họ diễn đạt ý tưởng của họ, hỏi các câu hỏi. Tôi cũng hỏi họ: “Các em mong đợi học cái gì trong môn học này và tại sao?”  Câu hỏi này giúp tôi hiểu mối quan tâm của họ và mục đích của họ.

Với mỗi bài giảng, tôi bắt đầu bằng việc giải thích giá trị của tài liệu và làm sao mà tài liệu liên quan tới mối quan tâm của sinh viên (như tại sao họ cần học tài liệu này và cách những tài liệu này được gắn với các kĩ năng mà sinh viên cần cho nghề nghiệp tương lai của họ v.v.) Điều quan trọng đối với sinh viên là hiểu giá trị của tài liệu và kết nối nó với cuộc sống riêng của họ vì điều đó có liên quan tới mục đích giáo dục và nghề nghiệp của họ. Điều này sẽ giúp động viên họ học nhiều hơn và chú ý tới tài liệu môn học.

Để chắc sinh viên đang học, ở phần đầu mỗi giờ lên lớp, tôi thường hỏi: “Các em hiểu thế nào về môn học mà chúng ta đã thảo luận trong bài giảng trước? Các em có câu hỏi nào hay mối quan tâm nào về tài liệu trước khi chúng ta bắt đầu bài mới?” Bằng việc kiểm lại với sinh viên trên cơ sở đều đặn chỉ ra mối quan tâm của tôi về sự thành công của họ trong môn học. Sinh viên sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi hỏi các câu hỏi về điều họ không hiểu hay cần làm sáng tỏ cái gì đó để học thêm.

Tôi không thích đọc bài giảng dài mà chỉ tóm tắt thông tin quan trọng. Tôi mong đợi sinh viên đọc tài liệu mà tôi đăng trên website môn học TRƯỚC KHI tới lớp để cho thời gian trên lớp có thể được dùng cho thảo luận để kết nối lí thuyết với thực hành. Bằng việc cho phân công đọc bài, bài tập về nhà, và câu hỏi kiểm tra ngắn hàng tuần tôi khuyến khích sinh viên dành thời gian nhiều hơn để học và học sâu hơn bên ngoài khả năng hiện thời của họ. Điều đó cũng giúp cho sinh viên hiểu “TẠI SAO” vì nó có liên quan tới “CÁI GÌ” của họ trong việc học của họ. Tôi tin rằng điều quan trọng với sinh viên là “HIỂU” giá trị của việc có nền tảng vững về tài liệu môn học để cho họ có thể xây dựng trong các môn học tương lai khi họ tiếp tục cuộc hành trình giáo dục.

Vì nhiều sinh viên năm thứ nhất còn chưa trưởng thành và không có động cơ trong việc học, tôi hội tụ nhiều hơn và trách nhiệm bằng việc giải thích cho họ trách nhiệm của tôi là một giáo sư cũng như trách nhiệm của họ trong môn học của tôi. Tôi nhắc tới trách nhiệm trên cơ sở đều đặn để chắc rằng họ sẽ thành công trong môn học của tôi. Tôi muốn họ biết rằng với mọi thứ họ làm, có hậu quả và họ chịu trách nhiệm cho việc học riêng của họ và tương lai của họ. Tôi tin vào cách tiếp cận của tôi tới việc dạy có ảnh hưởng tới thái độ của họ với lớp cũng như hành vi của họ, và việc học của họ. Bằng thảo luận mở nhiều điều với sinh viên, tôi diễn đạt sự nhiệt thành của tôi về tài liệu môn học và dành thời gian để thảo luận về mối quan tâm của sinh viên, cũng như nghề nghiệp tương lai của họ. Phần lớn các sinh viên nói với tôi rằng cách nhìn của họ về cách tiếp cận này đã làm tăng động cơ của họ để học nhiều hơn. Vài năm trước, một sinh viên đã viết cho tôi: “Vào ngày đầu tiên của lớp, nghe giải thích của thầy và các yêu cầu, nhiều người trong chúng em nghĩ rằng chúng em nên chuyển môn học này sang một giáo sư “dễ dàng hơn”. Chúng em đã nói chuyện với những sinh viên học môn của thầy trước đây, tất cả họ đều nói rằng họ thích môn của thầy và khuyến khích chúng em ở lại. Bây giờ, sau khi hoàn thành môn học, chúng em không thể đợi để học môn khác từ thầy.” Không ai nói việc dạy cho sinh viên năm thứ nhất là dễ nhưng thiết lập các chính sách rõ ràng cho môn học và giải thích mong đợi của bạn với sinh viên có thể tạo ra môi trường học tập trong đó giáo sư và sinh viên hiểu lẫn nhau về trách nhiệm của họ cho môn học.

Tôi tin cách tốt nhất để động viên sinh viên học là thách thức họ bằng nhiệt tình của bạn. Tôi không thích đọc bài giảng nhiều nhưng ưa thích hỏi các câu hỏi và để lớp thảo luận. Lúc ban đầu, phần lớn sinh viên không thích cách tiếp cận này vì họ quen ngồi và nghe thụ động khi họ còn ở trường trung học. Yêu cầu họ trả lời câu hỏi buộc họ phải bỏ tình huống thoải mái của họ và đưa họ vào phương thức học chủ động là yêu cầu họ phải được chuẩn bị TRƯỚC KHI lên lớp. Sinh viên cần biết rằng tôi hỗ trợ cho họ và muốn họ thành công. Nói cách khác, bằng việc phá vỡ thái độ thụ động của họ và buộc họ phát triển vai trò chủ động sẽ giúp cho họ tiến bộ nhanh hơn nhiều và điều đó nên là một phần của việc dạy đại học hiệu quả. Đó là một kĩ năng mới mà sinh viên phải phát triển để làm chủ tài liệu khó mà họ sẽ đương đầu về sau trong cuộc sống của họ. Bằng việc thách thức họ đi xa hơn và sâu hơn sẽ tạo khả năng cho lớp học chủ động. Tôi cũng tin phương pháp này là khía cạnh quan trọng của việc học vì nó cung cấp sự khuyến khích, và trợ giúp cho sinh viên phát triển các kĩ năng học cấp cao hơn nơi họ có thể tích hợp thông tin mới với hiểu biết hiện thời của họ và kinh nghiệm quá khứ. Bằng việc liên tục hỏi các câu hỏi cũng giúp chúng ta, những người dạy, duy trì nhiệt tình với việc dạy và làm cho phần lớn chúng ta liên tục học nhiều hơn thay vì chỉ đọc từ sách giáo khoa. Thảo luận trên lớp cũng buộc giáo sư phải chú ý tới cái gì đã thay đổi trong thế giới công nghệ và cái gì là phát kiến mới mà sinh viên cần biết.

Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21 nơi nhiều công nghệ thế đang thay đổi nhanh, chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận tới việc dạy bằng việc tạo ra môi trường học thách thức cho sinh viên của chúng ta. Chúng ta cần diễn đạt nhiệt tình của chúng ta về tài liệu mà chúng ta dạy, chỉ ra mối quan tâm của chúng ta cho sinh viên, và tạo ra khác biệt trong việc học của sinh viên để giúp họ làm tốt trong nghề nghiệp tương lai của họ.

 

—English version—

 

Teaching college students

Some students go to college without a direction about their career or motivate to learn anything as they do not know how to study in a new environment which differs from high school. To help them motivate to learn  and be successful in their career, I often do the following:

On the first day of class, I clearly explain my Active teaching method, my expectations, what types of assessment I will use (i..e, number of weekly quizzes, monthly tests, homework, reading assignments etc.) as well as the classroom’s policy, course syllabus. I often have a lengthy discussion with the students to ensure that they understand the rules and answer questions they may have. I want my students to feel comfortable, and encourage them to express their ideas, ask questions. I also ask them: “What do you expect to learn in this course and why?  This question helps me to understand their interest and their goals.

For each lecture, I begin by explaining the value of the materials and how they relate to the student’s interest (i.e. why they need to learn the materials and how they are connected to the skills that students need for their future career etc.) It is important for students to understand the value of the material and connecting it to their own lives as it relates to their educational and career goals. This will helps motivate them to learn more and pay attention to the course materials.

To ensure the students are learning, at the beginning of each class, I often ask: “How is your understanding of the course that we discussed in the last lecture? Are there any questions or concerns you have about the materials before we start with new material? By checking with students on a regular basis shows my concern for their success in the course. Students will feel more comfortable asking questions on what they do not understand or to clarify something to learn more.

I do not like to have a long lecture but only summarize important information. I expect the students to read the materials that I post on the course website BEFORE coming to class so the class time can be used for discussions to connect the theory to the practice. By having reading assignments, homework, and weekly quizzes I encourage students to spend more time to learn and learn deeper beyond their current abilities. It also helps students to understand the ‘WHY” as it relates to their “WHAT” in their  learning. I believe that it is important for students to “UNDERSTAND” the value of having a strong foundation of the course materials so that they can build in their future courses as they continue their education journey.

Since many first-year students are immature and not motivate in their learning. I focus more on the responsibility by explain to them my responsibility as a professor as well as their responsibility in my course. I mention about responsibility on a regular basis to ensure that they will succeed in my course. I want them to know that for everything they do, there is a consequence and they are responsible for their own learning and their future. I believe my approach to teaching does influence their attitudes toward the class as well as their behavior, and their learning. By openly discuss many things with students, I express my excitement about the course materials and spend the time to discuss students’ concerns, as well as their future career. Most students told me that their view of this approach have increased their motivation to learn more. A few years ago, a student wrote to me: “On the first day of class, listening to your explanations and requirements, many of us thought that we may want to switch the course to an “easier” professor. We talked to students who took your course previously, all of them said that they love your course and encouraged us to stay. Now, after completing the course, we cannot wait to take another course from you.” No one says teaching first-year students is easy but by establish clear policies for the course and explain your expectations to students can create a learning environment in which the professor and students understand each other about their responsibility for the course.

I believe the best way to motivate students to learn is to challenge them with your enthusiasm. I do not like to lecture much but prefer to ask questions and having the class to discuss. In the beginning, most students do not like this approach because they used to sit and listen passively when they were in high school. Asking them to answer questions forces them to leave their comfortable situation and put them into an active learning mode that require them to be prepared BEFORE the class. Students need to know that I support them and want them to succeed. In other words, by breaking their passive attitude and forcing them to develop an active role will help them to progress much faster and it should be a part of effective college teaching. It is a new skill that students must develop to master difficult material that they will encounter later in their lives. By challenging them to go further and deeper will enable an active learning classroom. I also believe this teaching method is an important aspect of learning because it provides encouragement, and assistance for students to develop higher-order learning skills where they can integrate new information with their current understanding and past experiences. By continuing to ask questions also helps us, people who teach, to maintain enthusiasm for our teaching and make most of us continue to learn more instead of just reading from the textbooks. The class discussion also forces the professor to be mindful of what has changed in the technology world and what are the new innovations that students need to know.

We are living in the 21st century where so many technologies are changing fast, we need to change the approach to teaching by creating a challenging learning environment for our students. We need to express our enthusiasm for the materials that we teach, show our concern for the student, and make a difference in student’s learning to help them to do well in their future career.