Skip to content

Robots và việc làm tương lai

Có nhiều ý kiến về nguy hiểm của Trí tuệ nhân tạo và tự động hoá điều làm dấy lên nhiều sợ hãi về công nghệ có thể tiếp quản việc làm của con người và kiểm soát thế giới. Nhiều nhà kinh tế dự đoán rằng tiến bộ trong robotics sẽ dẫn tới kỉ nguyên mới của xã hội vô nhân tính và tương lai phi việc làm.

Tuy nhiên, có cách nhìn khác dựa trên khảo cứu của Giáo sư Guy Michaels, từ Trường Kinh tế London. Ông ấy thu thập dữ liệu từ 17 nước khác nhau, nhìn vào việc thực hiện robotic công nghiệp trong 14 năm qua (từ 1993 tới 2017). Kết quả chỉ ra rằng cơ hội việc làm và lương đã tăng lên cho mọi công nhân, và Tổng sản phẩm quốc gia (GNP) của các nước này đã tăng tới 0.37 phần trăm trong khi năng suất lao động tăng tới 0.36 phần trăm. Trong 17 nước được khảo cứu, Đức, Italy, và Đan Mạch chứng kiến việc tăng lớn nhất.

Tất nhiên, robots có thể làm tốt hơn con người trong công việc lao động thủ công. Chúng không bị mệt mỏi, chúng không tán chuyện hay đòi tăng lương, và chúng có thể làm nhiều việc nâng chuyển nặng nề mà không bị thương. Với nhiều robots hơn, các công ti có thể tạo ra nhiều sản phẩm hơn, điều đến lượt nó lại dẫn tới lợi nhuận tăng lên. Tuy nhiên, các robots cần được xây dựng, và thiết kế và phát triển robots yêu cầu nhiều công nhân, đặc biệt công nhân kĩ thuật có kĩ năng, và những người này thường làm ra nhiều tiền. Theo Sở thống kê lao động Mĩ (2017), kĩ sư Robotics, người thiết kế robots, có thể làm được giữa $120,000 tới $180,000 một năm. Công nhân trong cơ xưởng làm robots có thể kiếm được giữa $65,000 tỚi $95,000 một năm và họ thậm chí không cần giáo dục đại học (Phần lớn đều học trường hướng nghề – Dữ liệu từ Đức.)

Lịch sử đã chỉ ra cho chúng ta rằng bất kì khi nào công nghệ mới được tạo ra, đột phá đã xảy ra, nhiều người kinh hoàng và sợ hãi cái mới. Qua thời gian, phần lớn mọi người chấp nhận và học sống cùng nó và kết quả thường là tốt hơn mong đợi. Việc tạo ra công nghệ ô tô là một thí dụ. Những người vận hành xe ngựa kéo kinh hoàng và sợ hãi rằng họ có thể mất việc. Kết quả là khác khi nhiều cơ xưởng ô tô được thiết lập, những công nhân làm việc trong dây chuyền lắp ráp đã làm ra nhiều tiền hơn việc làm xe ngựa kéo. Đã có một vấn đề: Là người vận hành xe ngựa kéo, họ không cần bất kì giáo dục nào nhưng để làm việc trong cơ xưởng lắp ráp ô tô, công nhân phải quay lại trường để học cách đọc và viết để cho họ có thể vận hành máy móc tương ứng.

Trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, để sống còn, mọi người đều phải tới trường để học những kĩ năng mới. Việc làm thủ công sẽ sớm biến mất vì robots sẽ tiếp quản, đó là sự kiện. Những việc làm khác cũng sẽ mất đi nhưng chừng nào người ta có thể điều chỉnh, và học kĩ năng mới, họ sẽ không sợ thay đổi. Nếu bạn là học sinh trung học, lời khuyên của tôi là học lập trình vì không thành vấn đề bạn làm việc làm nào trong tương lai, bạn đều cần biết cách viết mã. Nó là kĩ năng mới mà mọi việc làm tương lai sẽ yêu cầu. Nếu bạn sắp vào đại học, bạn có thể chọn lĩnh vực học tập trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) vì phần lớn việc làm tương lai sẽ ở trong những lĩnh vực này. Nếu bạn là phụ huynh của con nhỏ, bạn có thể dành thời gian với chúng để khuyến khích chúng đọc nhiều sách hơn vì việc đọc là nền tảng của xã hội tri thức. Bạn nên có nhiều sách ở nhà về các chủ điểm đa dạng và để con nhỏ của bạn lựa chọn bất kì cái gì chúng thích đọc. (Lời mách nước của tôi: Khi con tôi còn nhỏ, tôi đã mua nhiều sách khoa học và máy tính ở nhà, bằng cách nào đó các con tôi tất cả đã trưởng thành trở thành nhà khoa học máy tính.)

Có nhiều lí thuyết về tương lai khi một số người đồn đoán về tác động kinh tế của robots, và có thể là các robots sẽ chiếm mọi việc làm con người, không chỉ việc làm kĩ năng thấp mà cả việc làm mức cao hơn. Liệu cách nhìn này là đúng hay không, không ai biết. Nhưng chừng nào chúng ta còn học tập và điều chỉnh theo bất kì cái gì thay đổi kéo tới, chúng ta bao giờ cũng tiến lên trước vài bước. Đối với tôi, khi ai đó làm việc chặt chẽ với công nghệ tiên tiến, tôi nghĩ robots không bao giờ có thể khôn hơn con người.

 

—English version—

 

Robots and future jobs

There are many opinions about the dangers of Artificial Intelligence and automation which raise a lot of fear about technologies can take over human’s jobs and control the world. Many economists predict that the advances in robotics will lead to a new era of impersonal society and jobless future.

However, there is a different view based on the study by Professor Guy Michaels, from the London School of Economics He collected data from 17 different countries, looking at the implementation of industrial robotics over the past 14 years (From 1993 to 2017). The results show that job opportunities and wages were increasing for all workers, and the Gross National Product (GNP) of these countries increased by 0.37 percent while labor productivity increased by 0.36 percent. Out of the 17 countries studied, Germany, Italy, and Denmark saw the greatest increases.

Of course, robots can do better than humans in manual labor works. They do not get tired, they do not gossip or demand wage increases, and they can do a lot of heavy lifting without getting an injury. With more robots, companies can produce more products, which in turn leads to increased profits. However, robots need to be built, and the design and develop robots require a lot of workers, especially skilled technical people, and these people often make a lot of money. According to the U.S. Labor Statistics (2017), Robotics engineers, who design robots, can make between $120,000 to $180,000 per year. Workers in the factory that make robots can earn between $65,000 to $95,000 per year and they do not even need a college education (Most attend vocational school – Data from Germany.)

History has shown us that whenever new technology was created, disruption happened, many people were panic and fear of new thing. Over time, most people accepted and learned to live with it and the results were often better than expected. The creation of automobile technology is an example. People who operated horse carriage were panic and afraid that they could lose their job. The result was different as more automobile factories were established, workers who worked in assembly lines were making much more than their horse carriage job. There was one issue: As horse carriage operator, they do not need any education but to work in automobile assembly factory, workers must go back to school to learn how to read and write so they can operate machines accordingly.

In this technology-driven world, to survive, everybody must go to school to learn new skills. Manual jobs will disappear soon as robots will take over, that is a fact. Other jobs will also be gone too but as long as people can adjust, and learn new skills, they should not be afraid of changes. If you are high school students, my recommendation is to learn to program because no matter what job that you do in the future, you need to know how to code. It is the new skills that all future jobs will require. If you are going to college, you may want to select your fields of study in Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) because most future jobs will be in these fields. If you are parents of young children, you may want to spend time with them to encourage them to read more books as reading is the fundamental of the knowledge society. You should have a lot of books at home on various topics and let your young children select whatever they like to read. (My tip: When my children were young, I bought a lot of science and computer books at home, somehow my children all grow up to be computer scientists.)

There are many theories about the future as some people speculate about the economic impact of robots, and it is possible that robots could displace all human jobs, not the lower-skilled jobs but also higher levels jobs. Whether this view is correct or not nobody knows. But as long as we are learning and adjusting to whatever changes that come, we are always a few steps ahead. Personally, as someone who works closely with advanced technologies, I do not think robots can ever get smarter than human.