Skip to content

Học chủ động cho ngày nay

Học chủ động là dùng tổ hợp của phân công việc trước khi lên lớp để làm cho học sinh sẵn sàng TRƯỚC KHI họ tới lớp và dùng thời gian trên lớp cho thảo luận, hỏi, trả lời và các hoạt động học tập khác rồi đánh giá việc học của học sinh bằng phân công bài tập về nhà, những câu hỏi ngắn và câu trả lời ngắn SAU KHI lên lớp để chắc học sinh đang học tốt tài liệu. Trong phương pháp này, học sinh phải chủ động hơn trong việc học của họ thay vì chỉ nghe thụ động bài giảng và học tài liệu về sau bất kì khi nào họ có thể học. Thầy cô giáo KHÔNG chỉ là người truyền thụ tri thức mà còn là người có thể giúp đỡ, hỗ trợ và khuyến khích học sinh chịu trách nhiệm cho việc học của họ.

TRƯỚC KHI lên lớp, học sinh được yêu cầu đọc một số bài báo hay xem video ngắn để cho họ học cái gì đó về tài liệu của lớp (tức là, lần thứ nhất họ học.) Trong giờ lên lớp, thầy cô giáo cho bài giảng ngắn để tóm tắt các khái niệm quan trọng rồi dùng thời gian trên lớp dành cho thảo luận hay trả lời câu hỏi nơi học sinh học tài liệu ở mức độ sâu hơn (tức là, lần thứ hai họ học.) Bằng việc có đánh giá ngắn, bài tập về nhà, và câu hỏi ngắn SAU KHI lên lớp, học sinh có thể phát triển hiểu biết sâu hơn về tài liệu của lớp và áp dụng điều họ đã học để giải quyết vấn đề (tức là, lần thứ ba họ học.) Bằng việc có ít nhất ba lần học tài liệu, học sinh sẽ học ở mức độ sâu hơn. Mục đích của phương pháp này là tạo điều kiện lớn hơn cho việc học của học sinh để khớp với thời đại thay đổi nhanh ngày nay được dẫn lái bởi khoa học và công nghệ.

Ở đại học, đặc biệt trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM), việc học sâu hơn là mấu chốt, và thúc đẩy học sinh là người học chủ động là cần thiết. Việc dạy hiệu quả này được dùng rộng rãi ở các đại học hàng đầu và nên được khuyến khích ở các chỗ khác để đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư. Do đó, chương trình đào tạo nên được thiết kế lại để làm cực đại việc học để cho học sinh có thể có hiểu biết thấu đáo hơn về các khái niệm và có khả năng áp dụng chúng để giải quyết vấn đề.

Trong thiết kế môn học chủ động, thầy cô giáo cần thiết lập mục đích rõ ràng cho chủ điểm. (Mình muốn học sinh học cái gì?) Thầy cô giáo cần thiết kế các hoạt động để giúp cho học sinh đáp ứng mục đích học tập. (Mình muốn học sinh đọc, xem và học cái gì về khái niệm trước khi tới lớp? Làm sao mình chắc rằng học sinh đang làm điều đó?) và thiết kế các hoạt động lớp học để thúc đẩy việc học sâu hơn (tức là, Các hoạt động học tập nào học sinh có thể làm trong giờ lên lớp? Các hoạt động nào khác có thể được thực hiện trong giờ lên lớp?) và làm sao đánh giá việc học của họ. (tức là, Hoạt động nào học sinh có thể hoàn thành sau giờ lên lớp? Làm sao mình có thể đánh giá được việc học của họ sau từng giờ lên lớp? Hoạt động nào yêu cầu cho điểm và hoạt động nào học sinh sẽ làm vì họ có thể thấy kết nối giữa điều họ học và diều sẽ được cần trong nghề nghiệp của họ?)

Những hoạt động này thường cần thời gian để làm cho tốt. Viết mục đích học tập hiệu quả là kĩ năng mà thầy cô giáo phải thường xuyên làm. Thiết kế các hoạt động lớp học yêu cầu tâm trí sáng tạo và nhiều thực hành. Tuy nhiên, nếu bạn làm nó ít nhất ba lần, tôi nghĩ bạn sẽ học làm nó tốt và liên tục cải tiến phương pháp dạy của bạn.

 

—English version—

 

Active learning for today

Active learning is using a combination of pre-class assignment to ready students BEFORE they come to class and using time in class for discussion, questions, answers, and other learning activities then assess students learning by assign homework, quizzes and short answer AFTER the class to make sure students are learning the material well. In this method, students should be more active in their learning rather than just passively listening to the lecture and learning the material later whenever they can. The teachers are NOT just the knowledge transmitters but also people who can help, support and encourage the students to be responsible for their learning.

BEFORE going to class, students are required to read some articles or watch a short video so they learn something about the class materials (i.e., the first time they learn.) During the class, the teachers give a short lecture to summarize the important concepts then using class time for discussion or answer questions where students learn the materials at a deeper level ( i.e., the second time they learn.) By having a short assessment, homework, and quizzes AFTER the class, the students can develop a deeper understanding of the class materials and apply what they have learned to solve problems (i.e., The third time they learn.) By having at least three times to learn the material, students will learn at a deeper level. The goal of this method is to facilitate greater student learning to fit in the fast-changing time today driven mostly by science and technology.

In college, especially in Science, Technology, Engineering, and Math (STEM), a deeper learning is critical, and the push for students to be active learners is necessary. This effective teaching is widely used in top universities and should be encouraged in other places to meet the needs of the Fourth Industrial Revolution. Therefore, the curriculum should be redesigned to maximize learning so students could have a more thorough understanding of concepts and be able to apply them to solve problems.

In designing an active learning course, the teachers need to establish clear learning goals for the topic. (What do you want the students to learn?) The teachers need to design activities to help students meet the learning goals. (What do you want the students to read, to watch and learn the concept before coming to class? How do you make sure that the students are doing that?) and design class activities to promote deeper learning (i.e., What learning activities can students do during class?

What other activities can be accomplished during class?) and how to assess their learning. (i.e., What activities can students complete after class? How can I assess their learning after each class? Which activities require a grade and which activities will students do because they can see a connection between what they learn and what will be needed in their career?)

These activities often take time to do it well. Writing effective learning goals is a skill that teachers must constantly do. Design class activities require a creative mind and a lot of practice. However, if you do it at least three times, I think you will learn to do it well and continue to improve your teaching method.