Skip to content

Làm sao thay đổi

Một thầy giáo viết cho tôi: “Chúng tôi là các thầy cô giáo đang làm việc cho một trường tư. Nhiều người trong chúng tôi muốn cải tiến việc dạy và thay đổi chương trình để giúp cho học sinh của chúng tôi nhưng chúng tôi không biết cách bắt đầu. Thầy sẽ gợi ý điều gì để thực hiện thay đổi trong trường tư? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Cho dù người quản trị nhà trường và nhiều thầy cô giáo đã đồng ý rằng một số thay đổi là cần thiết, họ cần vượt ra ngoài sự đồng ý đó bằng mô tả rõ ràng điều cần được thay đổi và mọi thứ sẽ thế nào khi thay đổi được thực hiện. Thay đổi cái gì đó là cuộc hành trình cần thời gian và nỗ lực, không phải là cái gì đó có thể xảy ra ngay lập tức. Để làm cho thay đổi xảy ra một cách có hiệu quả, họ cần viết ra rõ ràng tình huống nhà trường bây giờ đang ở đâu và nhà trường có thể ở đâu trong tương lai. (tức là, trường đang dạy chương trình đào tạo nào bây giờ và chương trình đào tạo mới sẽ là gì, các thầy cô giáo bây giờ đang dạy theo phương pháp nào và phương pháp mới sẽ là gì v.v.) Cũng như có bản đồ cho việc đi du lịch, bạn cần biết bạn đang ở đâu và bạn muốn đi tới đâu rồi mới hỏi làm sao tôi đi được từ điểm bắt đầu tới đích đến.

Trước khi thực hiện bất kì thay đổi nào, bạn cần biết chướng ngại gì bạn có thể phải đương đầu. Mọi người quản trị và thầy cô giáo đều phải cộng tác và nhận diện bất kì vấn đề nào có thể ngăn cản thay đổi không cho xảy ra.  Họ cần thảo luận những vấn đề này cho tới khi hiểu chúng và thiết kế ra bản kế hoạch để giải quyết chúng khi thực hiện thay đổi. Họ cần biết các yếu tố nào làm cho họ làm việc cùng nhau và tại sao thay đổi là cần thiết. Nếu bạn bắt đầu thực hiện cái gì đó mà mâu thuẫn với cách nhìn của người khác, điều đó có thể tạo ra xung đột và làm cho việc thực hiện thành khó khăn hơn. Bạn cần hiểu bạn có thể thay đổi được xa thế nào và nhanh thế nào. Đôi khi, mọi người thiếu kiên nhẫn và muốn thấy thay đổi xảy ra trong vài tháng. Tất nhiên, có những thứ có thể xảy ra nhanh nhưng trong thực tế, phần lớn thay đổi cần nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Thời gian là quan trọng để làm cho nhiều người hơn tham gia vào và hiểu tác động và làm cho thay đổi kéo dài thay vì vội vã và để cho mọi người hoang mang.

Với bất kì thay đổi nào, sẽ có một số chống đối tuỳ theo thay đổi. Đôi khi sự chống đối tới từ những người không hiểu cái gì cần thay đổi và tác động có thể là gì. Có xu hướng với một số người cố duy trì lập trường của họ vì họ bao giờ cũng dạy theo cách nào đó trong nhiều năm. Yêu cầu họ thay đổi là không dễ. Họ có thể nghĩ “Tại sao phải thay đổi? Chúng tôi bao giờ cũng dạy nó theo cách này. Và chẳng có gì sai trong nó.” Họ cần hiểu lí do cho việc thay đổi và đi ra ngoài điều đó. Họ cần hiểu sự khẩn thiết cần thay đổi vì thế giới đang thay đổi và nhà trường không thể không làm gì giữa những thay đổi này. Điều đã có tác dụng tốt trong quá khứ có thể không có tác dụng cho hôm nay và ngày mai.

Trong thế giới được công nghệ dẫn lối này của cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư, nhiều điều sẽ thay đổi, kể cả cách chúng ta dạy. Mục đích chính của chúng ta là phát triển tài năng giỏi để hỗ trợ cho khả năng phát triển của nền kinh tế chúng ta. Chúng ta cần có chương trình đào tạo tốt hơn, phương pháp dạy tốt hơn, đào tạo tốt hơn cho mọi thầy cô giáo để chuẩn bị cho nhiều thay đổi đang tới. Tuy nhiên, để những thay đổi này xảy ra một cách hiệu quả, chúng ta cần giải thích rõ ràng cách thay đổi có thể làm lợi cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp (như học sinh và gia đình họ, v.v.) và những người khác có trách nhiệm, (nhà trường, người quản trị, thầy cô giáo v.v.) và phát triển tiêu chí rõ ràng để đo tiến bộ của thay đổi.

 

—English version—

 

How to change

A teacher wrote to me: “We are teachers working for a private school. Several of us want to improve our teaching and change the program to help our students but we do not know how to begin. What would you suggest to implement changes in a private school? Please advise.”

 

Answer: Even if the school administrators and several teachers have agreed that some changes are necessary, they need to get beyond that agreement by clearly describe what needs to be changed and how things will be when the change is implemented. To change something is a journey that takes time and efforts, not something can happen immediately. To effectively make change happen, they need to write down clearly where the school situation is now and where the school could be in the future. (i.e., what curriculum the school is teaching now and what the new curriculum will be, what method the teachers are teaching now and what the new method will be etc.) Just like having a map for your travel, you need to know where you are and where you want to go then ask how do I get from the starting place to the destination.

Before implementing any change, you need to know what obstacles that you may encounter. Every administrator and teacher must collaborate and identify any issue that may prevent the change from happening.  They need to discuss these issues up front to understand them and design a plan to solve them when implementing the change. They need to know what are the factors that make them work together and why the change is necessary. If you start to implement something that is contrary to the view of others, it can create conflicts and makes the implementation more difficult. You need to understand how far and how fast you can change. Sometimes, people get impatient and want to see changes happen in a few months. Of course, there are things that can happen fast but in reality, most changes take more time than you thought. Time is important to get more people to involve and understand the impact and to make the change last instead of hurrying and get people to confuse.

For any change, there will be some resistance depends on the change. Sometimes the resistance comes from people who do not understand what needs to change and what the impact could be. There is a tendency for some people to maintain their position as they always teaching in a certain way for many years. Asking them to change is not easy. They may think “Why change? We have always taught it this way. And there is nothing wrong with it.” They need to understand the reason for the change and move beyond that. They need to understand the urgency to change because the world is changing and the school cannot remain idle in the middle of these changes. What worked well in the past may not work today and tomorrow.

In this technology-driven world of the Fourth Industrial Revolution, many things will change, including the way we teach. Our main goal is to develop strong talents to support the viability of our economy. We need to have a better curriculum, better teaching methods, better training for all teachers to prepare for many changes to come. However, for the changes to happen effectively, we need to explain clearly how changes can benefit those directly affected (i.e. the students and their family, etc.) and others to be accountable, (The school, the administrators, the teachers etc.) and develop clear criteria for measuring the change progress.