Skip to content

Đánh giá năm phút

Là thầy cô giáo, chúng ta biết rằng việc đọc bài giảng không phải là phương pháp dạy hiệu quả nhất. Có bài kiểm tra cứ vài tháng hay ở cuối năm học thường thúc đẩy việc học nhồi nhét và ghi nhớ không cần thiết để qua được bài kiểm tra nhưng có thể không giúp cho học sinh học một cách hiệu quả.

Phương pháp học chủ động có thể giúp cho học sinh chuyển từ tham gia thụ động sang chủ động trong việc học của họ. Bên cạnh việc yêu cầu họ đọc tài liệu môn học TRƯỚC KHI tới lớp và dùng thời gian trên lớp cho thảo luận nhiều hơn, việc cho phép học sinh hỏi các câu hỏi về điều họ không hiểu, thầy cô giáo có thể biết liệu học sinh đang học trong bài giảng của bạn và thảo luận trên lớp SAU KHI dự lớp của bạn.

Vì không phải mọi học sinh sẽ đọc trước khi lên lớp, tôi thường cho bài kiểm tra câu hỏi ngắn năm phút lúc bắt đầu lớp để kiểm tra việc đọc của họ liệu họ có học TRƯỚC KHI tới lớp hay không. Tôi cũng yêu cầu họ viết ra “ghi chú ngắn năm phút” ở cuối mỗi giờ lên lớp như cách hiệu quả để giám sát việc học của họ về việc dạy của tôi.

“Ghi chú ngắn năm phút” là việc đánh giá viết trên giấy về việc dạy của tôi để làm cho học sinh suy nghĩ về điều đã xảy ra trong lớp hôm đó. Câu hỏi của tôi là đơn giản và mở để khuyến khích học sinh suy nghĩ về cung cấp phản hồi về môn học mà họ đã học vào ngày hôm đó. Bằng việc có thông tin này, tôi có thể điều chỉnh và thay đổi việc dạy của tôi để đảm bảo học sinh đang học điều họ cần để thành công trong lớp của tôi. Quãng mười phút trước khi kết thúc lớp, tôi đưa ra lưu ý ngắn này để học sinh nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi (tức là, họ không cần viết tên của họ vào, vì nó là tuỳ chọn).

  1. Điểm rõ ràng nhất của lớp học hôm nay là:
  2. Điểm còn bị lẫn lộn của lớp hôm nay là:
  3. Em đã chuẩn bị cho lên lớp hôm nay thế nào (Em có học trước khi lên lớp không?):
  4. Em thích nhất cái gì hôm nay, điều giúp em biết nhiều hơn:
  5. Em ước cái gì đã được thảo luận trên lớp hôm nay:

Bằng việc có cả hai đánh gia, TRƯỚC và SAU từng lớp, tôi có thể giám sát và kiểm soát việc dạy của tôi cũng như giúp cho học sinh học nhiều hơn để chắc rằng họ sẽ thành công trong việc học của họ.

 

—English version—

 

The Five-minute evaluation

As teachers, we  know that lecturing is not the most effective method of teaching. Having a test every few months or at the end of the school years often promote cramming and unnecessary memorization to pass the test but may not help students to learn effectively.

Active learning method can help students move from passive to active participation in their learning. Besides asking them to read the course materials BEFORE coming to class and use class time for more discussions, allow students to ask questions on what they do not understand. Teachers may want to know whether the students are learning during your lecture and class discussion AFTER attending your class.

Since not all students will read before the class, I often give a short five-minutes quiz at the beginning of the class to check their reading whether they study BEFORE coming to class or not. I also ask them to write a “five-minute short note” at the end of each class as an effective way to monitor their learning of my teaching

The “five-minute short-note” is a paper-based assessment of my teaching to get students to reflect on what happened in the classroom that day. My questions are simple and open to encourage students to reflect and provide feedback on the subject that they learned on that day. By having this information, I can adjust and modify my teaching to ensure students are learning what they need to succeed in my class. About ten minutes before the class end, I pass out these short note for the students to quickly answer my questions (i.e. They do not need to put in their name, as it is optional).

  1. The clearest point of today’s class was:
  1. The confusing point of today’s class was:
  2. How I prepared for class today (Did I study before class?):
  3. What I liked best today that helped me learn more:
  4. What I wish had been discussed during today’s class:

By having both assessments, BEFORE and AFTER each class, I can monitor and control my teaching as well as help students to learn more to make sure that they will succeed in their learning.