Skip to content

Làm việc trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

Một sinh viên hỏi: “Là sinh viên máy tính năm thứ hai, em thích học nhiều hơn về Trí tuệ nhân tạo (AI) và làm việc trong lĩnh vực này sau khi tốt nghiệp. Em cần chuẩn bị cái gì cho nghề nghiệp trong AI? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực tương đối mới với nhiều tiềm năng và hứa hẹn nhưng nó vẫn còn đang tiến hoá và không ai biết cái gì sẽ xảy ra tiếp. Tuy nhiên, có nhiều thứ mà em có thể làm để chuẩn bị cho nó từ bây giờ và không thành vấn đề lĩnh vực này thay đổi thế nào, em sẽ được sẵn sàng.

Thứ nhất, em cần phát triển kĩ năng lập trình tốt, đặc biệt trong Python và Java. Thứ hai, em cần cải tiến kĩ năng toán học của em, đặc biệt là thống kê. Thứ ba, học ít nhất ba hay bốn môn học trong Học máy, một tập con của lĩnh vực AI. Nếu trường em không dạy những môn này, em có thể học trong Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) như edX hay Coursera. Thầy nghĩ học máy là khu vực quan trọng nhất mà sẽ có tác động trực tiếp vào mọi công việc AI trong tương lai.

Là sinh viên máy tính, em học về cấu trúc dữ liệu, thuật giải, và ngôn ngữ lập trình, nhưng để thành công trong AI, em cần có tri thức và kĩ năng giỏi trong học máy. Em cần đi ra ngoài các lí thuyết và khái niệm để phát triển hiểu biết về học máy cũng như những khả năng và giới hạn của điều nó có thể hay không thể làm. Ngày nay, với sự sẵn có của máy tính nhanh, các khung như Tensorflow hay Pytorch, cũng như dữ liệu sẵn có công cộng, bất kì ai muốn phát triển kĩ năng học máy đều có thể thực hành nó tương đối dễ dàng hơn vài năm trước. Vì kĩ năng học máy là kĩ năng có nhu cầu cao, đây là lúc tốt nhất để học và phát triển kĩ năng của em để chuẩn bị cho công việc AI khi em tốt nghiệp.

 

—English version—

 

To work in Artificial Intelligence field

A student asked: “As a second-year computer student, I like to learn more about Artificial Intelligence (AI) and work in this field after graduation. What do I need to prepare for a career in AI? Please advise.”

 

Answer: “Artificial Intelligence (AI) is a relatively new field with a lot of potential and promises but it is still evolving and nobody knows what will happen next. However, there are several things that you can do to prepare for it now and no matter how the field changes, you will be readied.

First, you need to develop strong programming skills, especially in Python and Java. Second, you need to improve your mathematics skills, especially statistics. Third, take at least three or four courses in Machine learning, a subset of the AI field. If your school does not teach these courses, you may want to learn in the Massive Open Online Courses (MOOCs) such as edX or Coursera. I  think machine learning is the most important area that will have a direct impact on all AI works in the future.

As a computer student, you learn about data structures, algorithms, and programming languages, but to succeed in AI, you need to have a strong knowledge and skills in machine learning. You need to go beyond the theories and concepts to develop a deep understanding of machine learning as well as the possibilities and limitations of what it can or cannot. Today, with the availability of fast computers, frameworks such as Tensorflow or Pytorch, as well as publicly available data, anyone who wants to develop machine learning skills can practice it relatively easier than a few years ago. Since machine learning is a high demand skill, this is the best time to learn and develop your skills to prepare for the AI works when you graduate.