Skip to content

Trí tuệ nhân tạo

Ngày nay, có thiếu hụt trầm trọng những người có kĩ năng Trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dầu nhiều trường đang thêm các lớp AI vào chương trình đào tạo của họ, điều đó vẫn KHÔNG đủ vì nhu cầu đang bùng nổ với ít người tốt nghiệp trong AI . Các công ti đang phàn nàn rằng quá ít người tốt nghiệp AI đã tác động tới sự tăng trưởng tiềm năng của họ và một số nhà kinh tế nói điều đó có thể làm chậm sự tăng trưởng kinh tế Mĩ trong năm năm tới. Nhiều nhà kinh tế tin rằng AI có tiềm năng thay đổi nền kinh tế theo cùng cách mà động cơ hơi nước, điện và máy tính đã làm trong các cuộc cách mạng công nghiệp trước. Tuy nhiên, tốc độ của thay đổi sẽ tuỳ thuộc vào sự sẵn có tài năng kĩ thuật và hiện thời, mọi công ti đều gặp khó khăn trong việc tìm ra công nhân AI có đủ phẩm chất.

Tất nhiên, các đại học đang cố bắt kịp. Số người xin vào học chương trình AI của Berkeley đã lên tới số 300 người từ một thập kỉ trước, nhưng năm ngoái đã vọt lên trên hai nghìn. Tại Đại học Illinois, môn nhập môn vào AI đã tăng gấp ba số sinh viên từ năm ngoái. Đại học Carnegie Mellon là trường đầu tiên cấp bằng về Trí tuệ nhân tạo và số người xin vào đã tăng lên vài nghìn người. Nhưng sẽ mất nhiều năm để đáp ứng cho nhu cầu cao của công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người không muốn chờ đợi và con số người ghi danh vào các môn AI tại MOOCs cũng tăng lên năm lần nhiều hơn năm ngoái.

Khi cung ít hơn cầu, điều đó dẫn tới tăng lương. Người ta ước lượng rằng lương trung bình cho các việc làm liên quan tới AI tăng lên trên 10% trong vài tháng qua đạt tới $120,000 cho mức mới vào nghề. Nhiều công ti Ấn Độ cũng báo cáo rằng các kĩ sư AI bây giờ đủ tư cách đòi $400 tới $600 một giờ cho các dự án khoán ngoài của họ, nhiều gấp ba lương trả chỉ vài năm trước.

Phần lớn những quan chức điều hành tin rằng trí tuệ nhân tạo và tự động hoá sẽ tác động lên mọi thứ trong vài năm tới và họ đã đầu tư hàng tỉ đô la vào trong công nghệ này. Một trong những đầu tư quan trọng nhất là trung tâm AI của MIT đã nhận được trên một tỉ đô la. AI đang chuyển động nhanh và ngày nay các công ti cần nhiều công nhân có kĩ năng hơn. Là sinh viên, nếu bạn không đi theo xu hướng này và bắt đầu học về học máy, robotics, tự động hoá và trí tuệ nhân tạo, bạn có thể bỏ lỡ chính cơ hội tốt này.

 

—English version—

 

Artificial Intelligence

Today, there is a critical shortage of people with Artificial Intelligence (AI) skills. Although many schools are adding AI classes to their curriculum, it is NOT enough because the demand is exploding with a few graduates in AI . Companies are complaining that too few AI-graduates has impeded their potential growth and some economists say it could slow down U.S. economic growth in the next five years. Many economists believe AI has the potential to change the economy in the same way that steam engine, electricity, and the computer did in the previous industrial revolutions. However, the speed of the change will depend on the availability of technical talent and currently, every company is having difficulty in finding qualified AI workers.

Of course, universities are trying to keep up. Applicants to Berkeley’s AI program numbered 300 applicants a decade ago, but by last year had surged to over two thousand. At the University of Illinois, the introduction to AI course had tripled the number of students since last year. Carnegie Mellon University is the first school to offer a degree in Artificial Intelligence and the number of applicants has increased to several thousand. But it would take many years to meet the industry’s high demand. However, many people do not want to wait and the number of people who enrolled in the AI courses at MOOCs also increase five times more than last year.

When supply is less than demand, it drives up wages. It is estimated that the average salaries for AI-related jobs rose over 10% in the past few months to $120,000 for an entry level. Several Indian companies also reported that AI engineers now command $400 to $600 an hour for their outsourcing projects, more than triple the pay just a few years ago.

Most executives believe that artificial intelligence and automation will impact everything in the next few years and they have invested billions of dollars into this technology. One of the most important investment is the MIT ‘s AI center that received over one billion dollars. AI is moving fast and companies need more skilled workers today. As students, if you do not follow the trends and start to learn about machine learning, robotics, automation, and Artificial intelligence, you may be missing a very good opportunity.