Skip to content

Biến đổi số thức

Biến đổi số thức là việc dùng các công nghệ số thức như Xã hội, Di động, Phân tích và Mây (SMAC) để thay đổi doanh nghiệp để làm cho chúng hiệu quả và hiệu lực hơn. Biến đổi số thức không phải là mới. Từ giữa những năm 1950 tới 1980, công nghệ máy tính đã tiến hoá từ máy tính lớn khổng lồ sang máy tính cá nhân nhỏ hơn nhưng phần lớn các công ti chỉ coi công nghệ như chức năng hỗ trợ. Giữa các năm 1980 và 2000, nhiều công ti đã coi “khoán ngoài” là một trong nhiều cách để giảm chi phí và tăng lợi nhuận kể cả khoán ngoài công nghệ thông tin cho các nước có chi phí thấp hơn. Giữa những năm 2000 tới 2010, các công ti bắt đầu nhận ra rằng “tự động hoá” dùng công nghệ là cách tốt hơn để cải tiến doanh nghiệp và thu được lợi nhuận cao hơn. Cuối cùng, công nghệ đã trở thành yếu tố chiến lược trong hầu hết các quyết định. Bắt đầu từ năm 2015, tiến bộ của công nghệ máy tính với sức mạnh xử lí nhanh hơn và Trí tuệ nhân tạo làm cho tự động hoá và robots “tinh khôn hơn” và Biến đổi số thức đã trở thành chiến lược chính cho mọi doanh nghiệp.

Dựa trên nhiều khảo cứu, “Tự động hoá” nơi các máy tính tinh khôn thay thế con người có thể cho công ti ích lợi lớn về tính hiệu quả, lợi nhuận cao hơn và với thời gian nhanh hơn nhiều. Ngày nay gần như mọi công ti đều đang nhìn vào công nghệ như chiến lược then chốt cho tăng trưởng và mở rộng. Biến đổi số thức là lí do chính tại sao hơn 400 công ti lớn nhất trong danh sách 500 công ti hàng đầu trên thế giới đã biết mất từ năm 2000 và người ta cho rằng một số công ti sẽ sớm mất đi vì họ quá chậm làm thay đổi. Đồng thời, 50 công ti nhỏ hơn, một số trong chúng là công ti khởi nghiệp từ mười hay hai mươi năm trước, giờ trở thành những công ti lớn nhất trên thế giới vì họ biết cách áp dụng công nghệ như chiến lược then chốt.

Chẳng bạn, ba mươi năm trước, Amazon là một cửa hàng trực tuyến bán chủ yếu CD và sách, giờ nó là công ti lớn nhất thế giới với lợi nhuận hàng tỉ đô la. Mười lăm năm trước, Apple bước ra với iPods, và cửa hàng âm nhạc iTunes và hoàn toàn phá huỷ toàn bộ kinh doanh CD âm nhạc. Tất nhiên, với những phát kiến thêm nữa, iPhones cũng đã tiêu diệt Nokia, công ti chế tạo điện thoại di động lớn nhất thế giới và làm cho Apple thành công ti công nghệ lớn nhất thế giới. Bạn có thể thấy bằng chứng thêm nữa trong điều Uber đã làm trong công nghiệp taxi, Airbnb đã làm trong trong nghiệp khách sạn và lữ hành, và máy ảnh số đã phá huỷ công nghiệp máy ảnh phim.

Theo một báo cáo mới, năm nay (2018), công nghiệp chi $2 nghìn tỉ đô la vào biến đổi số thức nơi gần như mọi thứ có thể được tự động hoá sẽ được tự động hoá. Tất nhiên, nhiều công nhân sẽ chịu hậu quả nếu họ không thể học những điều mới đủ nhanh. Trong vài năm tới, tự động hoá sẽ dẫn lái, và liên tục dẫn lái hầu hết các doanh nghiệp toàn thế giới. Nếu bạn không học về công nghệ, đặc biệt hội tụ vào Xã hội, Di động, Phân tích và Mây (SMAC), bạn có thể bỏ lỡ cơ hội lớn này.

 

—English version—

 

Digital Transformation

Digital transformation is the use of digital technologies such as Social, Mobile, Analytics, and Cloud (SMAC) to change business to make them more efficient and effective. Digital transformation is not new. Between the 1950s to 1980s, computer technologies evolved from giant mainframes to smaller personal computers but most companies only viewed technology as supporting functions. Between the 1980s and 2000s, many companies considered “outsourcing” as one of several ways to reduce costs and increase profits including outsourcing information technology to lower cost countries. Between the 2000s to 2010s, companies began to realize that “automation” using technologies was a better way to improve the business and getting higher profits. Eventually, technologies had become a strategic factor in most decisions. Begin in 2015, the advance of computer technologies with faster processing power and Artificial Technology makes automation and robots “smarter” and Digital transformation has become the major strategy for all businesses.

Based on several studies, “Automation” where smart computers replaced human could give the companies significant gain in efficiency, higher profits and at a much faster time. Today almost every companies are looking at technologies as the key strategy for growth and expansion. Digital transformation is the main reason why more than 400 largest companies on the list of 500 top companies in the world have disappeared since the year 2000 and it is expected that some will be gone soon because they are too slow to make the change. At the same time, 50 smaller companies, some of them were startups, ten or twenty years ago now become the largest companies in the world because they know how to apply technologies as the key strategy.

For example, thirty years ago, Amazon was a small online store selling mostly CDs and Books, now it is the largest company in the world with profit in billion dollars. Fifteen years ago, Apple came out with the iPods, and iTunes Music store and completely destroyed the entire music CD business. Of course, with further innovations, the iPhones also destroyed Nokia, the largest mobile phone manufacturing company in the world and make Apple the largest technology company in the world. You can see further evidence in what Uber has done in the taxi industry, Airbnb did to the hotel and travel industry, and Digital cameras destroyed the film-camera industry.

According to a new report, this year (2018), the industry is spending $2 Trillion dollars alone on digital transformation where almost everything that can be automated will be automated. Of course, many workers will suffer the consequences if they cannot learn new things fast enough. In the next few years, automation will drive, and continue to drive most businesses worldwide. If you are not learning about technology, especially focusing on Social, Mobile, Analytics, and Cloud (SMAC) , you may miss this great opportunity.