Skip to content

Hôm qua và hôm nay

Trong quá khứ, công nhân được bảo làm việc chăm chỉ, trung thành với công ti thì họ có thể được thưởng. Vì công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, làm việc chăm chỉ là KHÔNG đủ mà bạn phải học làm việc “tinh tường”. Khi bạn làm việc chăm chỉ, bạn thường làm nhiều giờ để cho công việc được hoàn thành, nhưng khi bạn làm việc tinh tường, bạn đặt ưu tiên, biết điểm mạnh và điểm yếu của bạn, và giữ việc học những điều mới luôn cập nhật. Tri thức và kĩ năng bạn học trong trường chỉ mở ra cánh cửa cơ hội nhưng để thăng tiến trong nghề nghiệp, bạn cần liên tục học. Nếu bạn chỉ làm điều bạn biết, cho dù bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể không có khả năng giữ được việc làm khi mọi sự thay đổi.

Trong quá khứ, công nhân thường làm việc một mình và cạnh tranh với người khác để được thưởng và đề bạt. Nếu bạn giỏi hơn người khác, bạn có thể thắng. Ngày nay, không ai có thể làm việc một mình được vì mọi thứ đều là làm việc tổ. Bạn tinh tường nếu bạn học kĩ năng cộng tác và làm việc tốt với người khác. Nếu bạn làm việc chăm chỉ như bạn muốn là người giỏi nhất, bạn có thể bị tổ bác bỏ và mất việc làm.

Trong quá khứ, trung thành là quan trọng vì phần lớn công nhân sẽ làm việc cho một công ti trong một thời gian dài (việc làm cả đời.) Ngày nay, bạn phải giữ tâm trí mở về cơ hội mới. Nếu bạn không hài lòng với việc làm của bạn, nếu người quản lí của bạn không đối xử tốt với bạn, bạn nên tìm việc làm khác. Nếu bạn khéo léo và có kĩ năng, bạn không cần làm việc trong tình huống xấu điều làm cho bạn cảm thấy không được đáng giá đúng.

Trong quá khứ, công nhân thường chấm dứt trong những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng và làm quá sức. Lí do là nhiều người trong số họ không có chọn lựa vì họ sợ mất việc làm. Ngày nay, nếu bạn thường xuyên học và có kĩ năng mà thị trường cần, bạn sẽ không phải lo nghĩ về tìm việc làm. Bạn biết cách duy trì mạnh khoẻ vì không thành công hay tiền bạc nào có thể thay thế được sức khoẻ của bạn.

Trong quá khứ, công nhân bao giờ cũng lo nghĩ về giữ việc làm của họ và bị sa thải có nghĩa là thảm hoạ cho gia đình họ. Ngày nay, nếu bạn đọc nhiều, học nhiều, biết nhiều về thị trường việc làm, bạn không bao giờ lo nghĩ vì bạn không tĩnh lặng mà bao giờ cũng đi tới những cơ hội tốt hơn để đạt tới mục đích của bạn.

Trong quá khứ, những công nhân không làm được việc bị dán nhãn là “không có năng lực” và bị những người khác khinh thường. Cảm nhận này bắt đầu sớm trong hệ thống giáo dục nơi ganh đua được thiết kế cho các kì thi tại đó đỗ hay trượt là mọi thứ. Ngày nay công nhân tinh tường biết rằng thất bại không phải là kết thúc mà là cơ hội để học và cải tiến. Nếu họ từ bỏ khi họ thất bại, họ sẽ không bao giờ học được cái gì.

Trong quá khứ, công nhân thường làm việc chăm chỉ và hi vọng được thưởng như thăng cấp hay tiền bạc. Nhưng đó chỉ là hi vọng, vì một số người có thể có được nó, và một số người có thể không có được. Ngày nay, công nhân tinh tường hiện thực hơn và không có hi vọng giả tạo như vậy. Họ giữ cho kĩ năng của họ được cập nhật mọi lúc bằng việc hội tụ vào nhu cầu thị trường. Họ học từ nhiều nguồn và thu nhận kĩ năng mà chỉ vài người biết cho nên họ có ưu thế để có được điều họ muốn. Họ có thể chọn chỗ làm việc, chọn công ti nào để làm việc, và họ có thể có được thù lao nào. Họ biết giá trị của họ và thương lượng về phần thưởng của họ. Trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, những công nhân tinh tường này là lực dẫn lái mọi thay đổi.

 

—English version—

 

Yesterday and today

In the past, workers are told to work hard, be loyal to the company then they may get a reward. As technology is changing quickly, working hard is NOT enough but you must learn to work “smart”. When you work hard, you usually put in long hours to get the work done, but when you work smart, you set priorities, know your strengths and weaknesses, and keep learning new things to keep your skills up to date. The knowledge and skills you learn in school only open the door of opportunity but to advance in your career you need to continue learning. If you only do what you know, even you work hard, you may not be able to keep your job when things change.

In the past, workers often work alone and compete with others for reward and promotion. If you are better than others, you could win. Today, no one can work alone because everything is teamwork. You are smart if you learn collaboration skills and work well with others. If you work hard as you want to be the best, you may be rejected by the team and lose your job.

In the past, loyalty is important as most workers would work for one company for a long time (Lifetime employment.) Today, you must keep an open mind about the new opportunity. If you are not happy with your job. If your manager does not treat you well, you should look for another job. If you are smart and have the skills, you do not need to work in a bad situation that makes you feel not appreciated.

In the past, workers who work hard often end up in serious health problems from stress and overwork. The reason is many of them do not have a choice as they are afraid of losing a job. Today, if you are constantly learning and have the skills that the market needs, you should not worry about finding a job. You know how to stay healthy because no amount of success or money can replace your health.

In the past, workers always worry about keeping their job and getting fire means a disaster for their family. Today, if you read more, learn more, know more about the job market. You never worry because you do not stay still but always moving toward better opportunities to achieve your goals.

In the past, workers who fail are labeled “incompetent” and being looked down upon by others. This sentiment starts early in the education system where competition is designed for exams where success and failure is everything. Today smart workers know that failure is not an end but an opportunity to learn and improve. If they give up when they fail, they will never learn anything.

In the past, workers often work hard and hope for a reward such as a promotion or monetary. But it is only a hope, as some may get it, and some may not. Today, smart workers are more realistic and do not have such a false hope. They keep their skills updated all the time by focusing on the market needs. They learn from multiple sources and acquire skills that only a few know so they have the advantage to get what they want. They can choose where to work, which company to work for, and what compensation they can get. They know their value and negotiate for their reward. In this technology-driven world, these smart workers are the force that drives all the changes.