Skip to content

Kiếm việc làm

Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp năm ngoái nhưng không thể tìm được việc làm. Sau khi đọc blog của thầy, em ước ao rằng em biết về nó khi ở bắt đầu đại học để em không có vấn đề này. Em đang tuyệt vọng và không biết phải làm gì. Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Vì em không nhắc tới lĩnh vực học tập của em, thầy không biết làm sao khuyên em. Tuy nhiên, đây không phải là lúc cảm thấy tuyệt vọng mà phải có dũng cảm để tiến lên. Điều đầu tiên cần làm là nhận diện em giỏi về cái gì, và em không giỏi về cái gì. (Tức là, em cần trung thực với bản thân em.)

Nhìn vào mọi công ti mà em muốn làm việc và kĩ năng họ yêu cầu cho việc làm em muốn làm. Tự hỏi bản thân em:  “Mình có những kĩ năng này không? Nếu mình có, mình có thể chứng minh cho họ rằng mình giỏi về những kĩ năng này không? Nếu mình không có, thì tìm xem mình có thể học những kĩ năng này ở đâu? Liệu có thể học những kĩ năng này trực tuyến được không? Liệu có thể trở lại trường để học chúng không?  (tức là, Em cần hiện thực và trung thực với bản thân em.)

Em có thể theo dõi tin tức công nghiệp về việc thiếu hụt những kĩ năng này trong thị trường việc làm địa phương để nhận diện kĩ năng nào có nhu cầu cao và tìm kĩ năng chuyên môn mà khớp với mối quan tâm của em rồi đưa nỗ lực vào học nó. (tức là, Liệu em có học bài học trực tuyến hay học từ trường.) Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, một số công ti có thể cần người có kĩ năng chuyên môn, đặc biệt những kĩ năng mà không nhiều người có. Em có thể cần thu nhận những kĩ năng đó và chứng tỏ cho công ti rằng em có điều họ cần. Nếu việc làm yêu cầu kinh nghiệm em có thể thuyết phục họ rằng em sẵn lòng tình nguyện làm việc trong vài tháng để chứng tỏ rằng em có thể làm được việc này. Kinh nghiệm em thu được từ công việc đó có thể giúp em kiếm việc làm. Nếu không, em có thể dùng kinh nghiệm đó để xin việc làm khác ở công ti khác.

Khi xin việc làm, em cần nghĩ về cách em trình bày bản thân em cho người sử dụng lao động tiềm năng. Phải chắc bản lí lịch CV hay résumé được viết chu đáo. Bản CV mạnh có thể làm cho em có được cuộc phỏng vấn nơi em có thể chứng minh rằng em có khả năng sẵn sàng làm việc.

 

—English version—

 

Getting a job

A student wrote to me: “I graduated last year but could not find a job. After reading your blog, I wished that I knew about it when I started college so I do not have this problem. I am desperate and do not know what to do. Please help.”

 

Answer: Since you did not mention your field of study, I do not know how to advise you. However, this is not the time to  feel desperate but having the courage to move forward. The first thing to do is to identify what you are good at, and what you are less good at. (i.e., You need to be honest with yourself ).

Look at all the companies that you want to work for and the skills they require for the jobs that you want. Ask yourself:  “Do I have these skills? If you have, can you prove to them that you are good at these skills? If you do not, then find out where can you learn these skills? Is it possible to learn these skills online? Is it possible to go back to school to learn about them?  (i.e., You need to be realistic and honest with yourself ).

You may follow industry news about the skills shortage in the local job market to identify which skills are in high demand and find a specific skill that fits your interest then put in the effort to learn it. (i.e., Whether you learn from online tutorials or from a school.) Because technology changes fast, some companies may need people with specific skills, especially skills that not many people have. You may need to acquire those skills and demonstrate to the companies that you have what they need. If the job requires experience you may convince them that you are willing to volunteer to work for a few months to prove that you can do the job. The experience you gained from that work may help you to get the job. If not, you can use that experience to apply for another job in other companies.

When applying for the job, you need to think about how you present yourself to potential employers. Make sure your CV or résumé is well-written. A strong CV could get you an interview where you can demonstrate that you are capable and ready to work.